Translations

Scroll to the top

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

 • § 1-1. Definisjoner

  I denne Plan betyr

  • assurandøren: den som ved avtalen har påtatt seg å yte forsikring,
  • forsikringstageren: den som har inngått forsikringsavtalen med assurandøren,
  • sikrede: den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller  forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket,
  • megler: den enheten som forsikringstageren har engasjert som mellommann mellom forsikringstageren og assurandøren.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-1. Definitions

  This Clause was amended in 2016. The definitions of “loss” and “particular loss” in previous versions were deleted and a new definition of “broker” was added in sub-clause (d). Sub-clauses (a), (b) and (c) remain unchanged. Sub-clause (a) requires no comments. Sub-clause (b) gives a definition of...

 • § 1-2. Polise

  Når avtalen er sluttet, kan forsikringstageren forlange polise. Polisen skal bekrefte at avtale er inngått og henvise til vilkårene. Vil assurandøren gjøre gjeldende vilkår som ikke fremgår av polisen eller henvisninger i polisen, har assurandøren bevisbyrden for at forsikringstageren var kjent med vedkommende vilkår, og at dette skulle gjelde.

  Forsikringstageren må fremsette mulige innvendinger mot innholdet i polisen uten ugrunnet opphold. Gjør forsikringstageren ikke det, ansees polisen godkjent.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-2. Policy

  Sub-clause 1, first sentence, was editorially amended in 2016 replacing the term “require” with “demand”. Sub-clause 1, first sentence , states that the person effecting the insurance may demand that a policy be issued. A “policy” according to the Plan is the insurer´s written confirmation of the...

 • § 1-3. Avtaleinngåelse gjennom megler

  Megleren opptrer på vegne av forsikringstageren i alle situasjoner unntatt de hvor assurandøren har gitt denne skriftlig fullmakt til å utføre en bestemt oppgave på vegne av assurandøren.

  Forlanger forsikringstageren polise i henhold til § 1-2, skal megleren bistå med utstedelsen. Utsteder megleren polise på vegne av assurandøren, skal polisen uttrykkelig angi at den er utstedt av megleren i henhold til fullmakt fra assurandøren. 

  Megleren har fullmakt til å motta retur premie eller erstatningsutbetalinger på vegne av forsikringstageren og/eller sikrede. Forsikringstageren og/eller sikrede kan til enhver tid endre eller trekke tilbake denne fullmakten ved å varsle assurandøren.

  Forsikringstageren kan betale premien til assurandøren via megler, men i samsvar med første ledd anses ikke premien å være betalt før den er mottatt av assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-3. Contracts entered into through a broker

  This Clause was amended in 2016. Sub-clause 1 was rewritten based on the new definition of “broker” in Cl. 1-1 (d). The new sub-clause 1 replaced both sub-clauses 1 and 2 in earlier versions of the Plan. In sub-clause 2 (former sub-clause 3), first sentence, the word “requires” was replaced with...

 • § 1-4A. Jurisdiksjon og lovvalg

  Er forsikring på grunnlag av denne Plan tegnet med nordisk hovedassurandør er det avtalt at søksmål mot hovedassurandøren om enhver sak, tvist eller uenighet av enhver art som oppstår under eller i forbindelse med eller på noen måte vedrører denne forsikringsavtalen, kun kan anlegges for domstoler ved det verneting hvor hovedassurandørens hovedkontor ligger, på grunnlag av gjeldende rett på dette stedet, og at det utelukkende er retten på dette stedet som gjelder.

  Er forsikring på grunnlag av denne Plan tegnet med hovedassurandør som ikke er nordisk, er det avtalt at voldgiftsklausulen i § 1-4B gjelder.

  Koassurandørene kan saksøkes ved hovedassurandørens verneting.

  Vilkår som avviker fra det som er fastsatt i første ledd må avtales skriftlig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4A. Jurisdiction and choice of law

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden. The word “Nordic” in Cl. 1-4 A embraces only Denmark (including Greenland and the Faroe Islands), Finland (including Åland), Norway and Sweden. Iceland is a non-Nordic country in t...

 • § 1-4B. Voldgiftsklausul

  Dersom partene har avtalt skriftlig at tvister skal løses ved voldgift, skal følgende gjelde istedenfor det som følger av § 1-4A:

  Enhver tvist som oppstår under, i forbindelse med eller på noen annen måte vedrørende denne forsikringsavtalen, herunder tvister som gjelder spørsmålet om eksistensen av, brudd på, opphør eller gyldighet av denne forsikringsavtalen, skal løses med endelig virkning ved voldgift etter de reglene for voldgift som er fastsatt av Nordic Offshore and Maritime Offshore Arbitration (Nordic Arbitration) og i kraft på tidspunktet når voldgiftssak innledes. Nordic Arbitration’s Best Practice Guidelines skal hensyntas i prosessen.

  Er forsikring på grunnlag av denne Plan tegnet med nordisk hovedassurandør, skal voldgiftsstedet være det stedet hvor hovedassurandørens hovedkontor lå ved inngåelse av forsikringsavtalen. Det er utelukkende gjeldende rett på dette stedet som skal anvendes.

  Er forsikring på grunnlag av denne Plan tegnet med hovedassurandør som ikke er nordisk, skal voldgiftsstedet være Oslo, med mindre noe annet er avtalt. Utelukkende norsk rett skal anvendes. Dersom partene har avtalt voldgiftssted i et annet nordisk land, er det utelukkende dette lands rett som skal anvendes. Dersom partene har avtalt voldgiftssted i et land som ikke er nordisk, skal utelukkende norsk rett anvendes.

  Vilkår som avviker fra det som er fastsatt i annet, tredje og fjerde ledd må avtales skriftlig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4B. Arbitration Clause

  Cl. 1-4B was new in the 2019 Version.  There are two main reasons to insert an arbitration clause as an alternative to ordinary court proceedings. The first reason is that several insurers today refer to arbitration as their main dispute resolution solution, and it is therefore convenient to have...

 • § 1-5. Forsikringstid

  Med mindre annet er avtalt, begynner assurandørens ansvar å løpe når forsikringstageren eller assurandøren har godtatt de vilkår som den annen part har stilt.

  Skal assurandørens ansvar etter avtalen begynne å løpe en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, begynner ansvaret kl. 00:00. Gjelder en forsikring til en bestemt dag uten at tidspunktet er angitt, opphører ansvaret kl. 23:59:59. Klokkeslettet beregnes etter UTC.

  Forsikringen opphører ved utløpet av den avtalte forsikringstiden, med mindre partene er enige om å fornye den. Ved eventuell fornyelse gjelder de vilkår som da blir avtalt. Bestemmelsen i § 1-2 gjelder tilsvarende.

  Er det avtalt  at forsikringen skal løpe for en lengre periode enn ett år, regnes forsikringstiden likevel som ett år i forhold til § 2-2, § 2-11, § 5-3 siste ledd, § 5-4 tredje ledd, § 6-3 første ledd, § 12-2, § 16-1 tredje og fjerde ledd og § 16-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-5. Insurance period

  This provision corresponds to Cl. 4 of the 1964 Plan and relevant sections of the Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 4 was added in the 2003 Version of the 1996 Plan. Sub-clause 4 was further amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Changes...