Translations

Scroll to the top

Første del: Fellesregler for alle forsikringsarter

  • Kapittel 1: Innledende bestemmelser

  • Kapittel 2: Alminnelige regler om forsikringens omfang

  • Kapittel 3: Forsikringstagerens og sikredes forhold

  • Kapittel 4: Assurandørens erstatningsansvar

  • Kapittel 5: Erstatningsoppgjøret

  • Kapittel 6: Premie

  • Kapittel 7: Medforsikring av panthaver

  • Kapittel 8: Medforsikring av tredjepart

  • Kapittel 9: Forholdet mellom hovedassurandøren og koassurandørene