Translations

Scroll to the top

Avsnitt 1: Erstatningsberegning, renter, forskudd m.v.

 • § 5-1. Sikredes plikt til å skaffe opplysninger og dokumenter

  Sikrede plikter å skaffe assurandøren de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som assurandøren trenger av hensyn til erstatningsoppgjøret.

  Forsømmer sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt sine plikter etter første ledd, dekker assurandøren bare det ansvar som ville ha påhvilt den om plikten var blitt oppfylt.

  Er forsømmelsen svikaktig, faller assurandørens ansvar bort. Assurandøren kan i så fall dessuten si opp enhver forsikringsavtale den har med sikrede med fjorten dagers varsel. Oppsigelse må foretas uten ugrunnet opphold etter at assurandøren ble kjent med det svikaktige forhold.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-1. Duty of the assured to provide information and documents

  Sub-clause 1  establishes the duty of the assured to provide the insurer with such information and documents as are required for the purpose of settling the claim. It is irrelevant whether the insurer has specifically requested such information; the duty concerns any and all information the...

 • § 5-2. Erstatningsberegningen

  Assurandøren skal avgi erstatningsberegningen snarest mulig. Assurandøren kan overlate til en dispasjør å foreta beregningen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-2. Claims adjustment

  The first sentence to the effect that the insurer shall issue the claims adjustment as promptly as possible is identical to the 1964 Plan. However, the second sentence of the 1964 Plan contained more detailed time-limits: in the event of a settlement under the rules relating to a total loss, the...

 • § 5-3. Valutakurser

  Har sikrede hatt utlegg i en annen valuta enn den som forsikringssummen er fastsatt i, skal omregningen skje etter kursen på utleggsdagen. Hvis utlegget forfaller til bestemt tid, og sikrede uten rimelig grunn lar være å betale ved forfall, kan sikrede ikke kreve erstatning etter en høyere kurs enn forfallsdagens. Har sikrede etter samråd med assurandøren foretatt dekningskjøp, legges dekningskursen til grunn.

  Skal assurandøren erstatte omkostninger som ikke er betalt når erstatningsberegningen foreligger, skjer omregningen etter kursen på den dag erstatningsberegningen forelå.

  Dersom forsikringssummen er angitt  i  en annen valuta enn egenandelen eller andre beløp angitt i forsikringsavtalen, skal omregning til forsikringsavtalens valuta foretas etter bankenes siste offisielle salgskurs før forsikringens ikrafttreden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-3. Rates of exchange

  Sub-clauses 2 and 3 was amended in the 2013 Plan to abolish the reference to “Norwegian Kroner” (NOK). The wording of paragraph 2 and 3 below was edited to clarify the relevant points. It is standard international practice that the conversion from one currency to another in the claims adjustment ...

 • § 5-4. Renter av erstatningen

  Sikrede kan kreve renter når det er gått en måned fra den dag melding om havariet ble sendt til assurandøren. Skal assurandøren erstatte sikredes utlegg, løper renten fra utleggsdagen. Skal assurandøren erstatte sikredes tidstap, inntrer renteplikten først en måned etter utløpet av den perioden assurandøren svarer for.

  Hvis sikrede forsømmer å skaffe opplysninger og dokumenter som nevnt i § 5-1, og oppgjøret som følge av det blir forsinket, kan sikrede ikke kreve renter for den tid som derved går tapt. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

  Den årlige rentefoten skal være «United States Prime Rate» per 1. januar det året forsikringsavtalen trer i kraft.

  Etter forfallstid, jfr. § 5-6, svares det morarente etter raten fastsatt i tredje ledd + 2 prosentpoeng.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-4. Interest on the compensation

  Sub-clause 3  was amended in the 2023 Version. In the event of a total loss, it is the notice of the casualty, and not the claim for total loss, that forms the basis of the duty to pay interest. This also applies to condemnation, even if it takes a long time to decide the question of condemnation...

 • § 5-5. Tvist om erstatningsberegningen

  Hvis sikrede ikke godtar assurandørens erstatningsberegning, kan såvel sikrede som assurandøren forlange at beregningen forelegges en nordisk dispasjør til uttalelse før tvisten i tilfelle bringes inn for domstolene. Dispasjøren utpekes av sikrede. Dersom sikrede ikke utpeker en dispasjør, kan assurandøren gjøre det.

  Omkostningene ved dispasjørens behandling av saken bæres av assurandøren, med mindre sikredes krav om omgjøring av erstatningsberegningen var åpenbart ubegrunnet.

  Reglene i første og annet ledd får tilsvarende anvendelse når assurandøren har avslått sikredes krav om erstatning.

  Er forsikringsavtalen underlagt finsk eller svensk lov og jurisdiksjon, skal tvist om erstatningsberegningen bringes inn for henholdsvis den finske eller svenske dispasjøren før tvisten bringes inn for domstolene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-5. Disputes concerning the adjustment of the claim

  Sub-clause 1 of this Clause was amended and a new sub-clause 4 was added in the 2013 Plan. Sub-clause 1 sets out a right for both parties to demand that the adjustment be submitted to a Nordic average adjuster before the matter is brought before the courts. The average adjuster shall not make any...

 • § 5-6. Forfallstid

  Erstatningen forfaller til betaling fire uker fra den dag da erstatningsberegningen avgis eller skulle ha vært avgitt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-6. Due date

  The time-limit was changed from six to four weeks in 2016. The time-limit takes effect from the time the claims adjustment “is or should have been issued”, cf. Cl. 5-2 for further details. If the time-limit is exceeded, the calculation of interest will be affected, cf. Cl. 5-4, sub-clause 4.

 • § 5-7. Assurandørens plikt til å yte forskudd

  Hvis sikrede, før erstatningsberegning kan foretas, godtgjør at sikrede har hatt eller i nær fremtid vil få større utgifter eller tap som omfattes av forsikringen, kan sikrede kreve et passende forskudd på erstatningen. Når forskuddet gjelder utgifter som sikrede ennå ikke har betalt, har assurandøren adgang til å betale beløpet direkte til vedkommende tredjepart.

  Reglene i foregående ledd gjelder ikke hvis assurandøren har rimelig grunn til å betvile sin erstatningsplikt. At assurandøren har betalt forskudd, avgjør intet med hensyn til erstatningsplikten.

  Assurandøren kan kreve samme rente som etter § 5-4 tredje ledd. Hvis assurandøren yter forskudd på et beløp som erstattes i felleshavari, kan assurandøren kreve renter etter dispasjens rentefot. I tidstapforsikring kan assurandøren kreve rente på forskudd en måned etter utløpet av den perioden den svarer for.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-7. Duty of the insurer to make a payment on account

  This Clause corresponds to Cl. 90 of the 1964 Plan. The provision has a parallel in relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), which provides that the insurer shall make a payment on account if it is clear that he is liable for at least part of the claim. Sub-clause 1, first sentence...

 • § 5-8. Forskudd når det er tvist om hvilken assurandør som skal erstatte tapet

  Er det tvist om hvilken av flere assurandører som skal erstatte tapet, skal hver av dem på forlangende betale et forholdsmessig forskudd på erstatningen. Plikten er betinget av at ingen av assurandørene har fremsatt andre innsigelser mot kravet. Er deres eventuelle ansvar for tapet forskjellig, skal forskuddsbetalingen skje på grunnlag av det laveste ansvar.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-8. Payment on account when there is a dispute as to which insurer is liable for the loss

  According to the first sentence , the insurers shall make a proportionate payment on account of the compensation if there is a dispute as to which one of them is liable. A dispute as to which insurer is liable for a certain loss should not be to the detriment of the assured. Until it has been...