Translations

Scroll to the top

Kapittel 7: Medforsikring av panthaver

 • § 7-1. Panthaverens rett mot assurandøren

  Er den interesse forsikringen gjelder pantsatt, beskytter forsikringen også panthaverens interesse, dog slik at assurandøren kan påberope seg reglene om identifikasjon i § 3-36 til § 3-38.

  Er det gitt melding til assurandøren om pantsettelsen, kommer reglene i § 7-2 til § 7-4 til anvendelse. Dersom koassurandørene er representert av en hovedassurandør, er det tilstrekkelig at slik melding er gitt til hovedassurandør, jf. § 9-2, tredje ledd bokstav a. Meldingen får virkning når den kommer frem til assurandøren eller hovedassurandør.

  Assurandøren skal informere panthaveren om at assurandøren har fått melding om pantsettelsen i henhold til annet ledd ovenfor. Dersom koassurandørene er representert ved en hovedassurandør, og hovedassurandøren fikk slik melding, skal hovedassurandøren viderebringe slik informasjon til panthaver.

  Særskilte vilkår fra panthaver som skal inkluderes i forsikringsavtalen utover reglene som følger av §§ 7-2 til 7-4, får ikke virkning med mindre og inntil de er spesifikt godkjent av assurandøren. Dersom koassurandørene er representert ved en hovedassurandør, er hovedassurandøren bemyndiget til å akseptere slike særskilte vilkår på vegne av koassurandørene, forutsatt at de særskilte vilkårene er innenfor det som er ansett som vanlig markedspraksis, jf. § 9-2 tredje ledd bokstav b.

  Hvis et fartøy er forsikret som del av en flåte, skal hvert enkelt fartøy anses å være forsikret for seg når det gjelder: (i) endring eller oppsigelse (jf. § 7-2), og (ii) motregning (jf. § 7-4 sjette ledd).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. In the 2023 revision, sub-clauses 2 and 3 were amended, new sub-clauses 4 and 5 were added, and the Commentary to sub-clause 1 was amended. Sub-clause 1 states that the mortgagee's interest is automatically covered. As explained above in the...

 • § 7-2. Endring og oppsigelse av forsikringsavtalen

  Er forsikringsavtalen endret eller oppsagt, gjelder dette ikke i forhold til panthaveren, med mindre assurandøren har varslet panthaveren særskilt om forholdet med minst fjorten dagers varsel. Dette gjelder likevel ikke ved krigsforsikring, jfr. § 15-8 første ledd annet punkt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless the mortgagee has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's...

 • § 7-3. Havaribehandling, erstatningsberegning m.v.

  De avgjørelser som er nødvendige i anledning av havari, erstatningsberegning eller gjennomføring av krav mot tredjepart eller sikkerhetsstillelse for tap eller ansvar dekket under forsikringen, kan skje uten panthavers medvirkning.

  Retten til erstatning for totaltap kan ikke frafalles helt eller delvis til skade for panthaveren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  Sub-clause 1 was amended in the 2023 revision. The common practice in marine insurance is that handling of claims etc. is carried out by the person effecting the insurance or the assured who operates the vessel. It would be inefficient and administrative burdensome to involve the mortgagee in eve...

 • § 7-4. Utbetaling av erstatningen

  Ved totaltap skal panthaverens interesse dekkes først.

  Erstatning for skade som for ett enkelt havari overstiger 5 % av forsikringssummen, eller som avtalt på annen måte, skal assurandøren uten samtykke fra panthaveren bare betale mot kvittert regning for utført reparasjon. Er fartøyet forsikret mot samme fare hos flere assurandører, gjelder denne begrensning for de samlede utbetalinger fra assurandørene.

  Erstatning etter § 12-1 fjerde ledd og § 12-2 kan ikke utbetales uten samtykke fra panthaveren.

  Erstatning for tidstap kan ikke utbetales uten samtykke fra panthaver som har pant i fartøyets fraktinntekter.

  Ansvar overfor tredjepart, som assurandøren svarer for, kan bare utbetales mot kvittering fra tredjepart. Hvis hovedassurandøren har stilt sikkerhet i henhold til § 7-3 første ledd, gjelder § 9-7 annet ledd.

  Uten panthaverens samtykke kan assurandøren bare motregne med krav som utspringer av forsikringsforholdet for vedkommende fartøy, og som er forfalt i løpet av de siste to år før utbetalingen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Clause was amended in the 2023 revision. Sub-clause 1 gives the mortgagee «priority» in the event of total loss of a vessel, provided that the insurer is notified about the mortgage cf. Cl. 7-1, sub-clause 2. According to Cl. 7-1, sub-clause 2, the provision applies regardless who made the...