Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2: Redningsomkostninger for å avverge eller begrense tapet, herunder bergelønn og felleshavari

 • § 4-7. Dekning av redningsomkostninger

  Hvis et havari truer med å inntreffe eller er inntruffet, svarer assurandøren etter reglene i § 4-8 til § 4-12 for tiltak satt i verk av hensyn til farer som forsikringen omfatter, såfremt tiltakene hadde en ekstraordinær karakter og måtte ansees som forsvarlige.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-7. Compensation of the costs of measures to avert or minimise loss

  The provision states the general criteria for compensation of costs of measures to avert or minimise loss, including salvage awards and general average. The first part of the provision corresponds largely to Cl. 68 of the 1964 Plan as regards the criteria for the costs being recoverable. The...

 • § 4-8. Felleshavari

  Assurandøren svarer for felleshavaribidrag som er utlignet på den forsikrede interesse. Kaskoassurandøren svarer også for felleshavaribidrag som er utlignet på frakt eller certepartihyre, såfremt sikrede står som eier av denne interessen. Bidraget erstattes på grunnlag av dispasje, lovlig oppgjort etter gjeldende rettsregler eller vilkår som må ansees sedvanlige i vedkommende fart. Bidraget erstattes etter dispasjen selv om bidragsverdien er høyere enn interessens forsikringsverdi. Assurandøren svarer også tilsvarende for bergelønn, i den grad den ikke er erstattet i felleshavari. Assurandøren svarer imidlertid ikke for renter i den utstrekning de i dispasjen er erstattet utover forfallstid i henhold til § 5-6.

  Hvis sikrede som følge av brudd på fraktavtalen er avskåret fra å kreve bidrag fra de øvrige deltagere i felleshavariet, godtgjør assurandøren det beløp som etter reglene om felleshavari faller på den forsikrede interesse.

  Velger sikrede ikke å kreve bidrag fra de øvrige interesser i felleshavariet, svarer assurandøren etter sikredes valg enten:

  • for tap, skader, ansvar og omkostninger som ville ha vært erstattet i  felleshavariet inntil det beløp som er avtalt i forsikringsavtalen, 
   eller
  • for fartøyets felleshavaribidrag.

  Oppgjøret etter foregående punkt skal baseres på York-Antwerpen reglene 2016, men likevel slik at § 4-11 annet ledd annet punkt får tilsvarende anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-8. General average

  The second sentence of sub-clause 1 was editorially amended in the 2013 Plan to avoid any possible misunderstandings.  The Commentary was further amended in the 2019 Version. As mentioned in the introduction to this Section, the insurer will very often be liable for losses incurred in connection...

 • § 4-9. Felleshavarifordeling når interessene tilhører samme person

  Hvis fartøy, frakt og last tilhører samme person, men betingelsene for felleshavarifordeling forøvrig er til stede, svarer assurandøren som om bidragsverdiene hadde tilhørt forskjellige personer.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-9. General average apportionment where the interests belong to the same person

  The provision is necessary in order to implement the apportionment among the insurers with whom the assured has taken out his insurances. For the uninsured interests, the assured must bear his own proportionate share.

 • § 4-10. Skade på og tap av forsikringsgjenstanden

  Er forsikringsgjenstanden blitt skadet eller er den gått tapt som følge av en felleshavarihandling, har sikrede rett til å kreve skaden eller tapet erstattet i overensstemmelse med reglene om partikulært tap, uten først å kreve bidrag fra de øvrige deltakerne i felleshavariet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-10. Damage to and loss of the object insured

  This Clause was amended in the 2019 Version. The provision gives the assured a right to claim compensation for general average damage to the vessel under the rules relating to particular average. The rationale is that the assured shall always have the right to claim under the insurance contract i...

 • § 4-11. Uegentlig felleshavari

  Assurandøren svarer for tap pådratt for å redde fartøy i ballast eller for å fullføre ballastreisen såfremt assurandøren ville ha svart for fartøyets andel av slike omkostninger i henhold til felleshavarioppgjør etter York-Antwerpen reglene 2016. § 4-10 får tilsvarende anvendelse.

  Dog erstattes ikke hyre og kostpenger etter York-Antwerpen reglene 2016, XI (b) for den tid som medgår til endelig reparasjon. Provisjonsomkostninger o.l. og renter erstattes etter § 4-3 og § 5-4.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-11. Assumed general average

  As mentioned in the introduction to this Section, the general average rules shall also apply when measures have been taken to save a vessel in ballast (“assumed general average”), cf. sub-clause 1 . The rules also apply to losses incurred in order to complete the ballast voyage even though the...

 • § 4-12. Partikulære redningsomkostninger

  Er det truffet redningstiltak etter § 4-7 uten at reglene i § 4-8 til § 4-11 kommer til anvendelse, svarer assurandøren for tap av eller skade på sikredes gjenstander, og for ansvar og omkostninger påført sikrede. Tap som nevnt i § 4-2 erstattes likevel ikke etter denne bestemmelsen.

  Er tap, skade, ansvar og omkostninger som nevnt i første ledd voldt ved tiltak som angår flere interesser, svarer assurandøren bare for den del av tapet som ved en forholdsmessig fordeling faller på den forsikrede interesse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-12. Costs of particular measures taken to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. As mentioned in the Commentary on Cl. 4-7, during the Plan revision, the view was that it was expedient to state the criteria for the insurer’s liability for costs of particular measures to avert or minimise loss in a separate provision. The provisi...