Translations

Scroll to the top

Avsnitt 6-2: Tap av og skade på MOUen

 • § 18-87. Hva forsikringen omfatter/Til § 18-2

  Forsikringen omfatter:

  • MOUen og komponenter, utstyr og materialer laget eller innkjøpt for Prosjektet,
  • utgifter knyttet til design, tegninger og annen planlegging av Prosjektet, 
   og
  • bunkers og ombordværende smøreolje.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-87. Objects insured/Ref Clause 18-2

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-9 apart from letter (b), which is not incorporated into Cl. 18-87 as there is no need to distinguish between yard and owner’s supplies in the construction risks insurance when the risk is assumed by the assured. Letter (a) comprises all components...

 • § 18-88. Forsikringsverdi

  Forsikringsverdien ved ferdigstillelsen av Prosjektet utgjør:

  • det opprinnelige prosjektets kontraktsverdi med fratrekk for senere avtalte fradrag,
  • etterfølgende avtalte tilleggsbeløp spesifisert i forsikringsavtalen,
  • verdien av sikredes egne leveranser, og
  • ved ombygging og oppgraderingsprosjekter, verdien av det eksisterende fartøy eller MOU.

   

  Før ferdigstillelse av Prosjektet utgjør forsikringsverdien verdien under første ledd med fratrekk for:

  • verdien av prosjektarbeider som ikke er utført, og
  • verdien av komponenter, utstyr og materialer som ikke er laget eller kjøpt inn.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-88. Insurable value

  This Clause is nearly verbatim the same as Cl. 19-10 but edited as appropriate to fit construction and rebuilding of MOUs. A new letter (d) is added to sub-clause 1. The Clause defines the insurable value in construction risks insurance.  Sub-clause 1 defines the insurable value when the Project ...

 • § 18-89. Erstatning ved totaltap/Til § 4-1

  Ved totaltap erstatter assurandøren forsikringssummen, men ikke utover forsikringsverdien, jfr. § 18-88.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-89. Compensation in the event of a total loss/Ref. Clause 4-1

  This Clause corresponds to Cl. 19-13 but is simplified in accordance with the general rule in Cl. 4-1.  In the event of total loss, cf. Cl. 18-90, the insurer covers the sum insured, but not in excess of the insurable value, cf. Cl. 18-88. According to Cl. 18-88, the insurable value is defined as...

 • § 18-90. Totaltap/Til avsnitt 2-2

  Bestemmelsene i avsnitt 2-2 over gjelder. § 18-10 annet og tredje ledd byttes ut med følgende:
  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap hvis havariskaden på Prosjektet er så omfattende at omkostningene ved å reparere utgjør mer enn 100 % av forsikringsverdien i henhold til § 18-88 eller 80 % av forsikringssummen, hvis dette beløpet er lavere.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-90. Total Loss/Ref. Section 2-2

  The Clause was amended in the 2019 Version. The concepts of insurable value and sum insured is of particular relevance when deciding if the conditions for claiming compensation for a total loss under this provision is fulfilled. These amounts and the relationship between them are explained in Cl....

 • § 18-91. Skade/Til avsnitt 2-3

  Hvis MOUen eller deler av denne er blitt skadet uten at § 18-90 kommer til anvendelse, skal bestemmelsene i avsnitt 2-3 gjelde, med de endringer som følger av § 18-92 og § 18-93.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-91. Damage/Ref. Section 2-3

  Cl. 18-91 expressly provides that Section 2-3 shall apply to the construction risks insurance, but as amended by Cl. 18-92 and Cl. 18-93. If the Project (or components and materials for the Project) are damaged without constituting a total loss pursuant to Cl. 18-90, the insurer shall indemnify t...

 • § 18-92. Konstruksjonsfeil m.v.

  Er skaden en følge av konstruksjonsfeil eller materialfeil svarer assurandøren ikke for omkostningene ved å fornye eller reparere den eller de deler av skroget, maskineriet eller utstyret, som ikke var i forsvarlig stand.

  For deler og komponenter som er ferdige gjelder § 18-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-92. Error in design, etc.

  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 19-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-15. Sub-clause 2 provides that for parts or components that are completed, Cl. 18-20 shall apply. This entails that for such parts or components there will be the same cover for error in design etc. unde...

 • § 18-93. Omkostninger anvendt for å spare tid/Til §§ 18-24, 18-28 og 18-29

  For skade på prosjektet som oppstår og oppdages på verft eller ved ethvert landbasert prosjekt sted, er assurandøren ikke ansvarlig for omkostninger påført i sammenheng med:

  • midlertidige reparasjoner i henhold til § 18-24 annet ledd utover det beløp assurandøren sparer ved at den endelige reparasjonen blir utsatt,
  • reparasjon og flytning i henhold til § 18-29 annet ledd utover det beløp som ville ha blitt erstattet hvis det laveste korrigerte anbud var blitt antatt, eller
  • tidstap i henhold til § 18-28 annet ledd.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-93. Costs incurred in order to save time/Ref. Clauses 18-24, 18-28 and 18-29

  Cl. 18-93 corresponds to Cl. 19-17 and exclude from the construction risks insurance the so called 20% p.a. rule. This limitation of the cover as compared with the cover for MOUs in operation only applies when damage to the Project occurs and is discovered whilst at a yard or any other onshore...