Translations

Scroll to the top

Kapittel 21: Ansvarsforsikring

 • § 21-1. Anvendelsesområde

  Reglene i dette kapittel kommer bare til anvendelse i den utstrekning dette fremgår av forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-1. Scope of application

  This Clause was new in 2019 as a consequence of the independent status of the liability cover. As in all special covers under the Plan, the insurance in Chapter 21 is only applicable if agreed upon in the insurance contract between the parties.

 • § 21-2. Fornyelse av forsikringen/Til § 1-5

  Ved utløpet av forsikringstiden fornyes forsikringen automatisk for 12 måneder til samme premie og på samme vilkår.

  Vil assurandøren ikke fornye forsikringen, eller vil den bare fornye den til annen premie eller på andre vilkår, må den varsle forsikringstageren om dette senest en måned før utløpet av forsikringstiden.

  Vil forsikringstageren si opp forsikringen eller vil den ikke akseptere fornyelse til ny premie eller på nye vilkår, må den varsle assurandøren om dette senest 14 dager før utløpet av forsikringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  This Clause was new in 2019 because of the independent status of the liability cover. Reference is made to the Commentary to the equivalent Clause 20-2.

 • § 21-3. Klasse og tilsyn/Til § 3-14 og § 3-8

  Har fartøyet ved forsikringstidens begynnelse klasse i et klassifikasjonsselskap godkjent av assurandøren, gjelder § 3-14 og § 3-8 annet ledd.

  Fartøy som ikke har klasse, skal ved forsikringstidens begynnelse ha gyldig sertifikat i henhold til reglene i fartøyets flaggstat. Bortfall av gyldig sertifikat likestilles med tap av klasse, jfr. § 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  This Clause was new in 2019 as a consequence of the independent status of the liability cover. Reference is made to the Commentary to the equivalent Clause 20-3.

 • § 21-4. Sikredes besparelser

  Har sikrede som følge av havari eller ansvar som er dekket av forsikringen oppebåret ekstra inntekter, spart utgifter eller avverget ansvar som ellers ville ha påløpt og som ikke ville ha vært dekket av assurandøren, kan denne gjøre fradrag i erstatningen med et beløp som svarer til den fordel som er oppnådd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-4. Savings to the assured

  The Clause is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised .

 • § 21-5. Farefeltet

  Assurandøren dekker ansvar og annet tap som nevnt i § 21-6 til § 21-18, dersom det er oppstått i direkte forbindelse med driften av det fartøy forsikringen gjelder. Benyttes et fartøy som snurpefartøy, omfatter forsikringen også ansvar pådratt av de øvrige fartøyer i samme notlag.

  Forsikringen omfatter både krigsfare og sjøfare, jfr. § 2-8 og § 2-9. § 15-5, § 15-6 og § 15-8 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-5. Perils covered

  Former Cl. 17-33.  Sub-clause 1, first sentence  specifies the perils covered by the insurance as losses mentioned in Cl. 21-6 to Cl. 21-18. The provision reflects the basic principle that the P&I insurance only covers liability and other losses which are specifically stated. In other words, this...

 • § 21-6. Ansvar for personskade

  Assurandøren dekker sikredes ansvar som følge av skade på person eller tap av liv, samt ansvar for bergelønn ved redning av liv. Sikredes ansvar overfor mannskapet eller deres etterlatte for hyre ved forlis, død, sykdom eller skade er likevel ikke dekket.

  Sikredes ansvar for tap av liv eller skade på passasjerer er bare dekket hvor det fremgår av forsikringsavtalen eller av senere skriftlig avtale mellom assurandøren og forsikringstageren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-6. Liability for personal injury

  Former Cl. 17-34.  Sub-clause 1  defines the cover in the event of personal injury or loss of life. The main rule in the first sentence affords a very comprehensive cover. If the injury is “sustained in direct connection with the operation of the vessel covered by the insurance”, the insurer cove...

 • § 21-7. Ansvar for tingsskade

  Assurandøren dekker sikredes ansvar som følge av skade på eller tap av gjenstand som ikke tilhører sikrede.

  Herfra unntas ansvar for:

  • omkostninger ved reparasjon av emballasje, omsekking, sortering og lignende foranstaltninger som må ansees som ledd i oppfyllelsen av en transportforpliktelse,
  • skade på eller tap av skipsutstyr, fiskeredskaper eller annet utstyr som er lånt, leiet eller kjøpt med salgspant, eller som tilhører befrakter av fartøyet,
  • skade på eller tap av gjenstander som tilhører mannskapet eller andre personer som medfølger fartøyet og har sin virksomhet ombord,
  • tap oppstått under anløp av innretning for oppbevaring av levende fisk. Med anløp menes ankomst, oppankring, arbeid, lossing, lasting og avgang, 
  • skade på eller tap av levende fisk som føres med fartøyet,
  • skade på eller tap av last som skyldes lekkasje i trefartøy.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-7. Liability for property damage

  Former Cl. 17-35. The Clause was amended in 2016 by adding new letters (d), (e) and (f) to sub-clause 2. The said letters are identical to previous sub-clause 2 (b), (c) and (a) respectively. Sub-clause 3 was consequently deleted. The following sentence was added to new letter (d) "By a call is...

 • § 21-8. Beskrivelsesansvar

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for mangelfull eller uriktig beskrivelse av godset eller andre uriktige opplysninger i konnossement eller lignende dokument, med mindre sikrede eller fartøyets fører kjenner til at dokumentet inneholder en uriktig beskrivelse av lasten, lastens mengde eller lastens tilstand.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-8. Liability for description

  Former Cl. 17-36.  The  first sentence  establishes that the insurer covers the assured’s liability for inadequate or incorrect description of the goods or other incorrect information in the bill of lading or similar document. In principle, the liability covers all types of liability under bills ...

 • § 21-9. Utleveringsansvar

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for utlevering av transportert gods til uberettiget mottager.

  Assurandøren svarer likevel ikke for ansvar, tap og omkostninger som følge av at godset er utlevert til en person uten fremleggelse av behørig konnossement, med mindre godset er transportert av sikrede under et ikke-negotiabelt dokument, og utlevert som angitt i dokumentet, og sikrede kan bli gjort ansvarlig etter et negotiabelt dokument utstedt av eller på vegne av en annen enn sikrede for transport av godset dels på sikredes fartøy, dels på et annet fartøy.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-9. Liability for the misdelivery of goods

  Former Cl. 17-37.  The cover of the assured’s liability for wrongful delivery is on inter alia Gard’s P&I Conditions. The basic principle is admittedly still that the assured’s liability for wrongful delivery is covered, see  sub-clause 1.  However, due to sub-clause 2, this principle will in...

 • § 21-10. Felleshavaribidrag

  Assurandøren dekker sikredes tap ved at den som følge av brudd på fraktavtalen er avskåret fra å innkreve lastens bidrag i felleshavari.

  Assurandøren dekker også sikredes nødvendige omkostninger ved inndrivelsen av lastens bidrag.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-10. General average contributions

  Former Cl. 17-38.  Sub-clause 1  establishes that the insurer covers the assured’s loss resulting from his being precluded from claiming cargo’s contribution in general average by reason of a breach of the contract of affreightment. In the event of general average, the assured will normally be...

 • § 21-11. Ansvar for fjerning av vrak

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for fjerning av vrak såfremt slik fjerning er pålagt av myndighetene. Assurandørens ansvar omfatter sikredes ansvar for bortskaffelse og destruksjon.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-11. Liability for removal of wrecks

  Former Cl. 17-39.  The  first sentence of the  provision provides that the insurer shall cover the assured’s liability for removal of wrecks, provided such removal is ordered by the authorities. If the assured becomes liable for the removal of a wreck, it is normally because the vessel has been...

 • § 21-12. Ansvar for særlig vederlag ved bergning

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for særlig vederlag til bergeren, såfremt vederlaget er fastsatt etter de relevante bestemmelsene i de nordiske sjølovene eller er hjemlet i annen lovgivning eller kontrakt som bygger på artikkel 14 i Bergningskonvensjonen av 1989.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-12. Liability for special salvage compensation

  Former Cl. 17-40. According to this provision the insurer is required to cover the assured’s liability for special compensation to the salvor where the assured is required to pay such compensation under the rules of the relevant sections of the Nordic Maritime Codes or other rules of law or...

 • § 21-13. Ansvar for bunkerssøl og miljøskade

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for bunkerssøl i henhold til reglene i nasjonal lovgivning som bygger på reglene i den internasjonale konvensjon 2001 om erstatning for bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjonen).

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for miljøskade.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-13. Liability for bunker oil pollution damage and damage to the environment

  Former Cl. 17-41. Sub-clause 1  of the provision establishes that the insurer covers the assured’s liability for bunker oil pollution damage in accordance with the provisions laid down in national legislation that are based on the provisions of the International Convention on Civil Liability for...

 • § 21-14. Blindpassasjerer

  Assurandøren dekker sikredes ansvar og direkte utgifter som følge av at fartøyet har fått blindpassasjerer ombord, men ikke utgifter til kost og losji som er eller kunne ha vært skaffet dem ombord.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-14. Stowaways

  Former Cl. 17-42.  The provision regulates expenses and liability relating to stowaways. The assured’s liability and direct expenses resulting from the vessel having stowaways on board are covered. Such liability is first and foremost relevant in the event of deportation, etc., if the stowaways g...

 • § 21-15. Ansvar for mulkter m.v.

  Assurandøren dekker sikredes ansvar for:

  • immigrasjons- og tollmulkter,
  • mulkter som følge av besetningens forhold,
  • utgifter ved pålegg om deportasjon av besetningen, passasjerer eller andre personer som medfølger fartøyet uten å tilhøre besetningen.


  Selv om sikrede ikke blir personlig ansvarlig, dekker assurandøren slike mulkter og utgifter når betaling kan fremtvinges ved tilbakeholdelse av eller dekning i fartøyet.

  Assurandøren dekker likevel ikke sikredes ansvar for mulkter som er en følge av:

  • overlasting av fartøyet,
  • at fartøyet har flere passasjerer enn tillatt,
  • ulovlig fiskerivirksomhet,
  • utilstrekkelig vedlikehold av fartøyets rednings- eller navigasjonsutstyr,
  • at fartøyet ikke har de påbudte sertifikater ombord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-15. Liability for fines, etc.

  Former Cl. 17-43.  According to  sub-clause 1 (a) , the assured’s liability for immigration and customs fines is covered regardless of who has committed the offence. It is sufficient that the assured becomes liable and that liability has been incurred in direct connection with the running of the...

 • § 21-16. Ansvar for sosialytelser til besetningen

  Assurandøren dekker sikredes ansvar i henhold til lov eller tariffavtale for:

  • pleie og underhold av besetningen i land ved sykdom eller skade,
  • omkostninger ved besetningens reise med underhold til bosted ved sykdom eller skade eller etter forlis,
  • omkostninger ved begravelse og hjemsendelse av askeurne og avdødes effekter,
  • omkostninger ved besetningens reise med underhold til bosted ved sykdom eller død hos den nærmeste familie.  Det skal ikke beregnes egenandel med mindre annet er avtalt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-16. Liability for social benefits for the crew

  Former Cl. 17-44. Sub-clause 1  establishes that the insurance covers the assured's liability for certain specific social benefits for the crew in accordance with the law or collective wage agreements. Under  sub-clause 1 (a) , the care and maintenance of the crew on shore in the event of illness...

 • § 21-17. Reiseutgifter for avløser

  Assurandøren dekker sikredes nødvendige reiseutgifter for avløser når skipsfører eller andre offiserer er døde eller avmønstret på grunn av skade eller plutselig inntrådt sykdom. Dekningen er likevel begrenset til reiseutgifter til første havn som anløpes etter dødsfallet, eller den havn hvor avmønstring fant sted, selv om utsendelse skjer til en fjernere havn.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-17. Travel expenses for replacement crew

  Former Cl. 17-45.  The  first sentence  establishes that the insurer must cover the necessary expenses of a replacement, and is based on the fact that a number of countries have rules concerning minimum manning and refuse to let a vessel leave a port unless these requirements are met. If the mast...

 • § 21-18. Utgifter til desinfeksjon og karantene

  Assurandøren dekker sikredes nødvendige utgifter i forbindelse med karantenepålegg eller med desinfeksjon av fartøy eller besetning på grunn av smittsomme sykdommer ombord. Driftsutgifter under oppholdet erstattes ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-18. Expenses for disinfection and quarantine

  Former Cl. 17-46.  The  first sentence  deals with the cover of the costs of quarantine orders and disinfection of the vessel. By “quarantine orders” is meant orders from public authorities, and the expenses are “necessary” to the extent that they must be incurred in order to comply with the orde...

 • § 21-19. Begrensning på grunn av annen forsikring e.l.

  Assurandøren dekker ikke:

  • tap som etter sin art kan forsikres etter reglene i annen del, tredje del eller fjerde del kapittel 17 og 20,
  • tap som nevnt i § 13-1, annet ledd litra (a). Ved forsikring av fiskefartøy svarer assurandøren likevel for ansvar oppstått under sleping av fartøy tilhørende samme fiskelag, og som ikke er dekket under de alminnelige vilkår for kaskoforsikring,
  • tap som nevnt i § 4-16, såfremt det kunne ha vært dekket ved brannforsikring, vareforsikring eller annen sedvanlig skadeforsikring.


  Assurandøren dekker dog tap som nevnt i § 13-1, for så vidt det overstiger det beløp som ifølge § 13-3 kan kreves dekket under en kaskoforsikring med en forsikringssum som dekker fartøyets fulle verdi. For tap som nevnt i § 4-16 gjøres også fradrag for det beløp som kunne ha vært dekket ved forsikring som nevnt i første ledd litra (a) og (c).

  Ved ansvar for personskade og sosialytelser til besetningen dekker assurandøren ikke:

  • tap som dekkes gjennom trygdeytelser eller ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold eller yrke,
  • tap som etter sin art omfattes av forsikringsytelser påbudt i tariffavtale og om finansieres av den erstatningsansvarlige arbeidsgiver,
  • tap som etter sin art omfattes av lovgivningen om yrkesskadeforsikring.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-19. Limitation due to other insurance, etc.

  Former Cl. 17-47.  The definition in  sub-clause (a)  concerns losses which according to their nature are insurable under a hull insurance according to Part II of the Plan, or Part IV, Chapters 17 and 20, or other insurances for ocean-going vessels in Part III of the Plan. The provision establish...

 • § 21-20. Sikkerhetsforskrifter/Til § 3-22 og § 3-25

  Følgende spesielle sikkerhetsforskrift gjelder, jfr. § 3-25 annet ledd:
  Sikrede skal fraskrive seg ansvar for skade på og tap av last og ansvar overfor passasjerer, så langt dette er tillatt etter gjeldende rettsregler.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-20. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Former Cl. 17-48.  This rule is patterned on the limitation of liability rule in  inter alia  Gard’s Conditions, but in the form of a safety regulation. The assured’s duty to incorporate disclaimers of liability is tied directly to his right to exclusion of liability and limitations of liability...

 • § 21-21. Sikredes egenfeil

  Assurandøren dekker ikke tap som sikrede har fremkalt ved en grovt uaktsom handling eller unnlatelse, eller som skyldes at den, hvor en annen rimelig utvei sto denne åpen, har handlet ut fra en forståelse av rettsregler eller kontraktsvilkår som den burde vite var uriktig eller visste var usikker.

  Reglene i første ledd gjelder ikke dersom sikrede er fører av fartøyet eller medlem av besetningen og den forsømmelse den har gjort seg skyldig i er av nautisk art.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-21. Assured's fault

  Former Cl. 17-40. Sub-clause 1  regulates the causing of an event insured against by a negligent act or omission. The provision supplements and modifies Cl. 3-32 et seq. It follows from Cl. 3-32 that the insurer does not cover liability which the assured has intentionally caused, whereas in the...

 • § 21-22. Assurandørens rettigheter ved ansvar

  Er assurandøren villig til å ordne en sak i minnelighet eller betale ansvarssummen, svarer den ikke for videre utgifter i tvisten.

  Assurandøren har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-22. The insurer's rights in the event of liability

  Former Cl. 17-50. By the term “the liability amount” is meant the lowest of the injured party’s claim, the limitation amount under the law and the insurer’s maximum liability under Cl. 21-25. Sub-clause 2  refers to the mandatory provision in Section 7-8 of the Norwegian Insurance Contracts Act....

 • § 21-23. Ansvar for tap oppstått under annen transport m.v.

  Assurandøren dekker ikke ansvar overfor passasjerer og for last som oppstår: 

  • i tiden før lasting eller etter lossing, eller under transport til og fra det fartøy forsikringen gjelder, når godset ikke er i transportørens varetekt,
  • mens godset er i varetekt hos en undertransportør, dersom det er uttrykkelig avtalt at vedkommende undertransportør skal utføre en bestemt del av transporten,
  • under transport av passasjerer som utføres av annen transportør, når denne er navngitt i fraktavtalen og i henhold til avtalen skal utføre vedkommende del av transporten, eller passasjeren etter avtalen har rett til helt eller delvis å nytte den andre transportøren,
  • i tiden før passasjeren går ombord og etter at den er kommet i land, bortsett fra ansvar under sjøtransport mellom fartøyet og land som er inkludert i billettprisen eller utføres med transportmiddel stilt til rådighet av transportøren.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-23. Liability for loss that occurred during other transport, etc.

  Former Cl. 17-51.  Sub-clause (a)  refers to Sections 254 and 274 of the Norwegian Maritime Code, while s ub-clause (b)  refers to Section 285 of the same Act. The provision must also be seen in conjunction with the basic principle in Cl. 17-33 to the effect that the liability insurer only covers...

 • § 21-24. Ansvarsbegrensning for fiskefartøyer

  Assurandøren svarer ikke for ansvar mellom deltagere i samme fiskelag og mellom par-trålere.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-24. Limitation of liability for fishing vessels

  Former Cl. 17-52. The provision refers to the “knock-for-knock” principle which is mentioned in the Commentary on Cl. 17-9 and Cl. 17-16. When several vessels are fishing together in the same fishing team or as pair trawlers, damage to the assured’s own and other vessels with accessories and catc...

 • § 21-25. Begrensning av assurandørens ansvar for redningsforanstaltninger

  Som tap ved redningsforanstaltninger i henhold til § 4-12 dekkes ikke i noe tilfelle:

  • omkostninger ved opplossing, gjeninnlasting, omstuing, lagring, lektring og lignende foranstaltninger som følge av at fartøyet var overlastet, for tungt lastet for reisen eller dårlig trimmet, eller av at lasten var uriktig eller uheldig stuet,
  • omkostninger ved foranstaltninger som er eller kunne ha vært foretatt av artøyets mannskap eller ved forsvarlig bruk av fartøyet eller dets utstyr,
  • sikredes ansvar for unnlatt eller for sen oppfyllelse av en transportforpliktelse eller avtale om salg av fartøyet,
  • omkostninger ved å bringe fartøyet i sjødyktig stand for å motta lasten.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-25. Limitation of the insurer's liability for measures to avert or minimise loss

  Former Cl. 17-53. Basically, the liability insurer covers costs of measures to avert or minimise loss according to the rules in Cl. 4-7  et seq.  Provided that the conditions are met, the insurer will be fully liable regardless of the nature of the loss, damage or expenses in question. As regards...

 • § 21-26. Forsikringssummen som grense for assurandørens ansvar

  Assurandøren svarer inntil forsikringssummen for erstatningsansvar som er forårsaket ved et enkelt havari.

  § 4-19 gjelder tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-26. The sum insured as a limit to the insurer's liability

  Former Cl. 17-54.  The limitation also applies if the injured party files the claim directly against the insurer. If the assured, according to current rules of law, is entitled to limit his liability to the injured party, the insurer is obviously also entitled to invoke this limitation vis-à-vis...

 • § 21-27. Egenandel

  For hvert enkelt havari fratrekkes det beløp som er oppgitt i forsikringsavtalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-27. Deductible

  Former Cl. 17-55.  In accordance with the other deductible provisions of the Plan, the actual amount of deductible has been removed from the provision.