Translations

Scroll to the top

Avsnitt 2-2: Totaltap

 • § 18-8. Totaltap

  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap når MOUen er gått tapt for denne, uten at det er utsikt til å få den tilbake, eller når MOUen er blitt så sterkt skadet at den ikke kan bli reparert.

  Ved erstatningsberegningen gjøres intet fradrag for ikke utbedret skade som MOUen er påført ved tidligere havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-8. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-1. 

 • § 18-9. Bergningsforsøk

  Assurandøren har rett til på egen bekostning og på eget ansvar å forsøke å berge MOUen. Sikrede skal i så fall gjøre hva den kan for å sette assurandøren i stand til å gjennomføre bergningen.

  Er bergningen ikke fullført innen seks måneder fra den dag assurandøren fikk melding om havariet, kan sikrede kreve erstatning for totaltap. Hvis bergningen forsinkes på grunn av isvanskeligheter, forlenges fristen tilsvarende, dog ikke med mer enn seks måneder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-9. Salvage attempts

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-2. 

 • § 18-10. Kondemnasjon

  Sikrede kan kreve erstatning for totaltap når vilkårene for kondemnasjon av MOUen er oppfylt.

  Vilkårene for kondemnering av MOUen er oppfylt når den har så omfattende havariskader at omkostningene ved å reparere den vil utgjøre minst 80 % av forsikringsverdien, eller av MOUens verdi i reparert stand, dersom den er høyere enn forsikringsverdien. Er det tegnet flere kaskoforsikringer mot samme fare med forskjellig takst, skal den høyeste takst legges til grunn.

  MOUens verdi i reparert stand skal fastsettes på grunnlag av dens markedsverdi på det tidspunkt da sikrede fremsetter begjæring om kondemnasjon.

  Som havariskader regnes bare skader som er blitt anmeldt til vedkommende assurandør og besiktet av denne i løpet av de tre siste år før det havari som foranlediger begjæringen om kondemnasjon. Som reparasjonsomkostninger regnes alle omkostninger ved flytting og reparasjon som, på det tidspunkt da begjæringen blir fremsatt, må antas å ville påløpe dersom MOUen skal repareres, dog ikke bergelønn eller erstatning for verdi-forringelse etter § 18-17, fjerde ledd.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-10. Condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-3.

 • § 18-11. Kondemnasjon ved samvirke mellom flere farer

  Skyldes det havari som utløser kondemnasjonen også farer som ikke omfattes av forsikringen, skal erstatningen nedsettes tilsvarende, jfr. § 2-13, § 2-14 og § 2-16.

  Skyldes havariet samvirke mellom sjøfare og krigsfare som nevnt i § 2-14, annet punkt, jfr. § 2-16, skal taksten ved forsikringen mot sjøfare legges til grunn ved avgjørelsen av om MOUen er kondemnabelt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-11. Condemnation in the event of a combination of perils

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-4. 

 • § 18-12. Begjæring om kondemnasjon

  Hvis sikrede ønsker MOUen kondemnert, må sikrede fremsette begjæring til assurandøren uten ugrunnet opphold etter at MOUen er berget og sikrede har hatt adgang til å besikte skadene. Begjæringen kan tilbakekalles så lenge den ikke er akseptert av assurandøren.

  At sikrede eller assurandøren berger eller unnlater å berge MOUen, innebærer ikke en godkjennelse eller oppgivelse av retten til kondemnasjon.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-12. Request for condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-5. 

 • § 18-13. Flytting av MOUen

  Har sikrede begjært MOUen kondemnert, kan assurandøren kreve at det blir flyttet til et sted hvor skaden kan besiktes på forsvarlig måte. Kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at MOUen er berget.

  Assurandøren bærer omkostningene ved flyttingen og ansvaret for alt tap som oppstår under eller som følge av denne, og som ikke dekkes av andre assurandører.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-13. Removal of the MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-6. 

 • § 18-14. Forsvunnet og forlatt MOU

  Er MOUen rapportert forsvunnet, kan sikrede forlange erstatning for totaltap når det er gått tre måneder fra den dag da noen sist hørte noe fra MOUen. Er MOUen forsvunnet under forhold som gir grunn til å anta at den er frosset inne og senere vil komme til rette, er fristen tolv måneder.

  Er MOUen forlatt av besetningen i åpen sjø, uten at man kjenner dets senere skjebne, kan sikrede kreve erstatning for totaltap når det er gått tre måneder fra den dag da MOUen ble forlatt. Er den forlatt fordi den er frosset inne, er fristen tolv måneder. Har den vært iakttatt etter at den ble forlatt, løper fristen fra den dag den sist ble sett.

  Hvis det innen utløpet av de frister som er nevnt i første og annet ledd er på det rene at sikrede ikke vil få MOUen tilbake, kan sikrede straks kreve erstatning for totaltap. Er fristen utløpt og sikrede har fremsatt krav om erstatning for totaltap, kan assurandøren ikke avslå kravet fordi MOUen senere kommer til rette.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-14. Missing or abandoned MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-7 apart from that the words “at the latest, expected to arrive in port” is replaced by the words “last heard of” as the starting point of the three months period. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-7. 

 • § 18-15. Forlengelse av forsikringen når MOUen er forsvunnet eller forlatt

  Foreligger det ved utløpet av forsikringstiden forhold som nevnt i § 18-14, og MOUen senere kommer til rette uten at sikrede har rett til erstatning for totaltap, forlenges forsikringen inntil MOUen er sikret på et trygt sted. Har MOUen skader, får reglene i § 18-5 deretter anvendelse.

  Forsikringen forlenges dog ikke i noe tilfelle utover to år fra utløpet av forsikringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-15. Extension of the insurance when the MOU is missing or abandoned

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-8. 

 • § 18-16. Assurandørens ansvar i avklaringsperioden

  Har sikrede rett til erstatning for totaltap etter § 18-9, annet ledd, § 18-10 og § 18-14, er en assurandør som ikke svarer for totaltapet, heller ikke ansvarlig for nye havarier som inntreffer etter det havari som medførte totaltap.

  Den assurandør som svarer for totaltapet, svarer for sikredes erstatningsansvar overensstemmende med reglene i § 18-35 og § 18-38, uansett om ansvaret er oppstått som følge av sjøfare eller krigsfare, såfremt ansvaret er oppstått etter det havari som medførte totaltapet, men før erstatningen ble utbetalt, og senest innen to år etter utløpet av forsikringstiden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-16. Liability of the insurer during the period of clarification

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-9.