Translations

Scroll to the top

Kappale 4: Keskeytysvakuutus (Loss of hire vakuutus)

 • Kohta 18-43. Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat pääsäännöt

  Vakuutus kattaa vakuutetun tulonmenetyksen, joka johtuu siitä, että offshore-rakenne on ollut kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa sellaisen offshore-rakennusta kohdanneen vahingon seurauksena, joka voidaan korvata Ehtojen mukaisesti tai olisi voitu korvata, jos ei olisi sovittu omavastuuosuudesta, vrt. kohta 18-33. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin näillä Ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, korvataan näiden Ehtojen luvun 18 kappaleen 2 säännöt kyseisen vakuutuksen vastaavilla ehdoilla arvioitaessa sitä, voidaanko vahinko korvata.

  Vakuutus kattaa myös vakuutetun tulonmenetyksen, joka johtuu siitä, että offshore-rakenne on kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa:

  • koska offshore-rakenne on ajanut karille,
  • koska fyysinen este (muu kuin jää) estää offshore-rakennetta lähtemästä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta tai 
  • vahingoittuneen lastin pelastamista tai poistamista varten tehtyjen toimenpiteiden seurauksena, tai
  • sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on sallittu yhteisessä haverissa vuoden 2016 York-Antwerpenin sääntöjen mukaan.

  Vakuutuksenantajan vastuu yhden yksittäisen haverin ja kaikkien vakuutuskauden aikana tapahtuvien havereiden seurauksena on rajoitettu vakuutusmäärään vuorokautta kohti kerrottuna vakuutussopimuksessa ilmoitetulla vakuutettujen päivien määrällä.

  Haverin jälkeen tämä vakuutussopimus astuu automaattisesti uudelleen voimaan alkuperäisen vastuurajojensa mukaisesti. Tällaisesta voimaantulosta maksettava vakuutusmaksu on 100 % offshore-rakenteelle alun perin sovitusta vakuutusmaksusta laskettuna pro rata uudelleen voimaan tulleesta vakuutusmäärästä jäljellä olevaa vakuutuskauden pituutta huomioon ottamatta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 and in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • Kohta 18-44. Kokonaishäviö

  Vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisesta haverista johtuvasta tulonmenetyksestä, joka oikeuttaa vakuutetunkorvaukseen kokonaishäviöstä voimassa olevan kaskovakuutuksen mukaan. Jos voimassa olevaa kaskovakuutusta ei ole, arvio perustuu Ehtojen luvun 18 kohtaan 2-2.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • Kohta 18-45. Korvauksen laskemista koskeva pääsääntö

  Korvaus määritellään sen ajan perusteella, jona offshore-rakenteella ei ole ollut tuloa tuottavaa toimintaa (ajanhukka) sekä vuorokauden tulon menetyksen perusteella (päiväkorvaus). Ajanhukkaa, joka on tapahtunut ennen kohdassa 18-43 kuvattuja tapahtumia, ei korvata.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • Kohta 18-46. Ajanhukan laskeminen

  Ajanhukka ilmoitetaan päivinä, tunteina ja minuutteina. Ajanjakso, jolloin vakuutettu on ollut ainoastaan osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa, muunnetaan ajaksi, joka vastaa täydellistä tulojen menetystä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 and in the 2023  Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • Kohta 18-47. Päiväkorvaus

  Päiväkorvauksen määritysperusteena on vuokra vuorokautta kohti voimassa olevan toimeksiantosopimuksen mukaan, ja siitä vähennetään kulut, jotka vakuutettu on säästänyt tai hänen olisi pitänyt säästää sen seurauksena, että offshore-rakenne ei ole ollut säännöllisessä toiminnassa.

  Jos offshore-rakenne ei ole vuokrattuna, päiväkorvaus lasketaan kyseisen offshore-rakenteen tyyppiä ja kokoa koskevien keskimääräisten vuokramaksujen perusteella sinä aikana, jona offshore-rakenne on ilman tuloa tuottavaa toimintaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. The Commentary is amended accordingly. This Clause lays...

 • Kohta 18-48. Sovittu päiväkorvaus

  Sovittu päiväkorvaus (vakuutusarvo) koostuu vakuutussopimuksessa ilmoitetusta vakuutusmäärästä vuorokautta kohti, vrt. kohdan 18-43 alakohta 3, ellei olosuhteista käy selvästi ilmi toisin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in 2023. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding agreed daily amount. This Clause regulates the agreed...

 • Kohta 18-49. Omavastuujakso

  Jokaista yksittäistä haveria varten määritellään omavastuujakso, joka käynnistyy ajanhukan alkaessa ja päättyy silloin, kun ajanhukka on jatkunut yhtä kauan kuin vakuutussopimuksessa ilmoitettu omavastuujakso, laskettuna kohdan 18-46 säännön mukaisesti. Omavastuujakson aikaista ajanhukkaa ei korvata.

  Vahinko, joka johtuu kovista sääolosuhteista tai jäässä ajamisesta, ja joka on aiheutunut aluksen satamasta lähdön ja seuraavaan satamaan saapumisen välisenä aikana, katsotaan yhdeksi haveriksi. 

  Samasta ilmastohäiriöstä johtuvien kovien sääolosuhteiden aiheuttamat vahingot offshore-rakenteen ollessa paikallaan yhdessä paikassa lasketaan yhdeksi ainoaksi haveriksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters port...

 • Kohta 18-50. Vahingon katsastus

  Kohdan 18-27 määräyksiä sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • Kohta 18-51. Korjaajan valinta

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että hänen valitsemiltaan korjaajilta hankitaan korjaustarjoukset. Jos vakuutettu ei saa tällaisia tarjouksia, voi vakuutuksenantaja hankkia ne.

  Vertailun mahdollistamiseksi saatujen tarjousten korjausaikaa, joka muunnetaan käteiskuluiksi käyttämällä asiaankuuluvaa päiväsummaa, korjataan lisäämällä:

  • mahdollinen arvioitu säästetty aika kohdan 18-52 ja/tai kohdan 18-55 mukaan edellä kuvatun muuntamisen jälkeen 
  • mahdolliset vahingot, joita ei korvata kaskovakuutuksesta yksinomaan siksi, että valittu korjasvaihtoehto on kalliimpi kuin halvin vaihtoehto.

  Vakuutettu päättää, mitä korjaajaa käytetään. Vakuutuksenantajan vastuu on kuitenkin rajoitettu alhaisimpaan korjattuun tarjoukseen. Jos vakuutettu valitsee tämän korjaajan, korvausratkaisu perustuu todelliseen ajanhukkaan, vaikka se olisi suurempi kuin tarjouksessa esitetty ajanhukka.

  Jos vakuutetulla on erityisolosuhteiden vuoksi perusteltu syy vastustaa korjausten teettämistä jollain tarjouksen jättäneellä korjaustelakalla, vakuutettu voi vaatia kyseisen telakan tarjouksen jättämistä huomioimatta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • Kohta 18-52. Siirto korjauspaikkaan yms.

  Ajanhukka siirrettäessä alusta korjauspaikkaan lasketaan niiden korjausten kategoriaan, jotka vaativat siirtoa.

  Jos siirto korjaustelakalle oli tarpeellinen useampaan kuin yhteen kategoriaan kuuluvien korjausten takia, jaetaan siirtoon kulunut aika suhteessa siihen aikaan, jonka kunkin kategorian työt olisivat vaatineet, jos ne olisi tehty erikseen. Omavastuujakson aikana suoritettua siirtomatkaa ei jaeta.

  Alakohtien 1 ja 2 sääntöjä sovelletaan myös ajanhukkaan, jonka aiheuttaa tarkastus, tarjouskilpailun järjestäminen, tankkien puhdistus, itse korjaustyön odottaminen tai muut vastaavat toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä korjausten suorittamiseksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10 which was amended in 2023.

 • Kohta 18-53. Menetysten välttämisestä tai rajoittamisesta aiheutuneet ylimääräiset kulut

  Vakuutuksenantaja vastaa ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuvat väliaikaisista korjauksista ja ylimääräisistä toimenpiteistä, jotka on tehty vakuutuksen kattamien menetysten välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli aluksen voimassa oleva kaskovakuutus ei korvaa näitä ylimääräisiä kuluja. luvun 4 kohtaa 2 ei sovelleta.

  Vastuu tällaisista kuluista rajoitetaan määrään, jonka vakuutuksenantaja olisi maksanut, jos toimenpiteitä ei olisi suoritettu.

  Jos menetysten välttäminen tai rajoittaminen hyödyttää useita etuja, vakuutuksenantaja vastaa vain siitä ylimääräisten kulujen osuudesta, joka vaikuttaa sen vakuuttamaan etuun.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • Kohta 18-54. Samanaikaiset korjaustyöt

  Jos tämän keskeytysvakuutuksen kattamasta haverista johtuvia korjaustöitä tehdään samaan aikaan kuin:

  1. korjaustöitä, jotka johtuvat muusta tämän tai toisen keskeytysvakuutuksen kattamasta haverista ja/tai
  2. töitä, jotka eivät kuulu minkään keskeytysvakuutuksen piiriin mutta jotka:
   • suoritetaan luokituslaitoksen vaatimusten täyttämiseksi tai 
   • ovat välttämättömiä, jotta offshore-rakenne täyttäisi tekniset ja operatiiviset turvallisuutta koskevat vaatimukset tai sopimuksen mukaiset velvoitteet tai
   • liittyvät offshore-rakenteen uudelleenrakentamiseen,

  yhteinen aika, joka kestää pidempään kuin kaikki omavastuujaksot, jaetaan seuraavalla tavalla:

  1. Jos yhteinen kestää pidempään kuin kaikkien havareiden omavastuujaksot, eikä alakohdan 1 luetelmakohdan töitä tehdä samanaikaisesti, yhteinen aika jaetaan tasasuhteessa kaikille havereille.
  2. Jos yhteinen aika kestää pidempään kuin kaikkien havereiden omavastuujakso, mutta korjaustöitä toteutetaan samaan aikaan alakohdan 1 luetelmakohdan 2 töiden kanssa, puolet tällaisesta yhteisestä ajasta jaetaan tasasuhteessa kaikille havereille.
  3. Jos yhteinen aika kestää vähemmän aikaa kuin yhden tai useamman haverin omavastuujakso ja pidempään kuin muiden havereiden omavastuujakso, puolet tällaisesta yhteisestä ajasta jaetaan tasasuhteessa havereille, joiden omavastuujakso on päättynyt, riippumatta siitä, tehdäänkö alakohdan 1 luetelmakohdan 2 töitä samanaikaisesti.

  Alakohdan 1 luetelmakohdan 2 kirjainkohtien (a) - (c) mukaisia töitä, jotka eivät olisi estäneet offshore-rakenteen ansaitsemasta tuloja, jos ne olisi suoritettu erikseen, ja jotka eivät ole viivästyttäneet haverikorjauksia, ei oteta huomioon. Jos haverivahinko havaitaan tai ilmenee sinä aikana, jona offshore-rakenne olisi ollut ilman tuloja, jos alakohdan 1 luetelmakohdan 2 kirjainkohtien (a) - (c) mukaiset työt olisi tehty erikseen, ei luetelmakohtien (a) - (c) perusteella suunniteltujen töiden kanssa samanaikaisesti tehtäviin korjauksiin kuluvaa aikaa korvata.

  Sovellettaessa alakohdan 1 sääntöjä katsotaan jokainen työkategoria suoritetuksi niiden työhön käytettyjen päivien kuluessa, joiden kukin yksittäinen työkategoria olisi erikseen suoritettuna vaatinut, työn aloittamishetkestä laskettuna. Elleivät olosuhteet selvästi osoita muuta ajankohtaa, katsotaan kaikkien työkategorioiden käynnistyneen offshore-rakenteen saavuttua korjauspaikkaan. Mahdollinen viivästyminen, joka on seurausta siitä, että usean kategorian töitä on suoritettu samaan aikaan, kohdistetaan kaikkiin kategorioihin sen työpäivien määrän perusteella, jonka kukin yksittäinen kategoria olisi vaatinut, jos se olisi suoritettu erikseen, työn aloittamishetkestä laskettuna.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12 with exception of  two sentences to sub-clause 1. The Clause was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 is replaced by a new sub-clause 1. The two sentences that deviate from Cl. 16-12 has become...

 • Kohta 18-55. Ajanhukka korjaustöiden päättymisen jälkeen

  Vakuutuksenantaja ei vastaa ajanhukasta korjaustöiden päättymisen jälkeen, lukuun ottamatta ajanhukkaa

  • kunnes offshore-rakenne voi jatkaa toimeksiantoaan sen sopimuksen mukaan, joka oli voimassa haveriajankohtana, tai 
  • kun offshore-rakenne siirtyy takaisin yhtä kaukana olevaan paikkaan kuin mistä se ilman haveria olisi aloittanut siirtymisen seuraavaan paikkaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti, joka oli astunut voimaan ennen kuin siirtyminen korjauspaikkaan alkoi.


  Kohtaa 18-52 sovelletaan vastaavasti korjaustöiden päättymisen jälkeiseen ajanhukkaan.
   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause corresponds to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) , Cl. 18-55 is for the...

 • Kohta 18-56. Vakuutuskauden päättymisen jälkeen suoritetut korjaustyöt

  Ajanhukka, joka alkaa vakuutuskauden päättymisen jälkeen, korvataan kohdan 18-47 sääntöjen mukaan, vaikka päiväkorvaus olisi sovittu määrä kohdan 18-48 mukaan, mikäli tämä johtaa alhaisempaan korvaukseen.

  Vakuutuksenantaja ei vastaa ajanhukasta, joka alkaa yli kaksi vuotta vakuutuskauden päättymisen jälkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • Kohta 18-57. Vakuutuksenantajan vastuu offshore-rakenteen siirtyessä uudelle omistajalle

  Jos omistusoikeuden siirtyminen on viivästynyt kohdan 18-43 mukaan korjattavan vahingon tai tapahtuman seurauksena, vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun myyntisummaan perustuvista korkotappioista kohdan 5-4 alakohdan 3 mukaisesti sekä henkilöstön palkoista ja ylläpidosta, vaikka offshore-rakenteella ei olisi ollut tuloja lykkäyksen aikana. Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan vastaa ajasta, joka olisi menetetty joka tapauksessa omistusoikeuden siirron yhteydessä.

  Vakuutuksenantajan alakohdan 1 mukainen vastuu ei saa olla korkeampi kuin korvaus, joka on laskettu päiväkohtaisen vakuutusmäärän ja sen ajan perusteella, jolla siirtoa lykättiin ja josta vähennetään sovittu omavastuujakso. Omavastuujakso lasketaan juoksevina päivinä, vaikka korkotappio eroaisi päiväkohtaisesta vakuutusmäärästä. Näissä tapauksissa korvausta ei voi vaatia ajanhukasta korjaustöiden valmistumisen jälkeen lukuun ottamatta ajanhukkaa siirron aikana korjaustöiden jälkeen. Jos siirrosta kertyy vakuutetulle aikasäästöä, sitä vastaava aika vähennetään.

  Vakuutetun vakuutuksenantajaan kohdistamaa vaatimusta ei voi siirtää uudelle omistajalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • Kohta 18-58. Suhde muihin vakuutuksiin ja yhteiseen haveriin

  Ehtojen kohdan 5-13 sijaan tuloa koskevia sääntöjä sovelletaan vastaavasti, kun kyseessä on:

  • vakuutetun oikeus vaatia korvausta ajanhukasta ja operointikuluista korjauspaikkaan siirtymisestä Ehtojen kohtien 18-28 tai 18-30 mukaan tai muiden vastaavien offshore-rakenteen kaskovakuutukseen sovellettavien säännösten mukaan,  ja 
  • vakuutetun muu mahdollinen oikeus vaatia korvausta menetyksestä toiselta vakuutuksenantajalta tai yhteisessä haverissa.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16 which was amended in 2023.