Translations

Scroll to the top

Kappale 6-3: Lisäkatteet

 • Kohta 18-94. Sovellettavat säännökset

  Jos on sovittu lisäkatteesta kohtien 18-95 - 18-99 säännösten mukaan, sovelletaan kappaleiden 6-1 ja 6-2  säännöksiä, ellei  kappaleesta 6-3 muuta johdu.

  Kutakin etuutta koskeva kate riippuu osapuolten kunkin etuuden osalta sopimasta erillisestä vakuutusmäärästä, omavastuusta ja vakuutusmaksusta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-94. Applicable rules

  Sub-clause 1 expressly provides that Sections 6-1 and 6-2 shall apply also to any supplementary covers agreed according to Cl. 18-95 to Cl. 18-99 unless otherwise provided in Section 6-3. As explained in the introductory overview of the Commentary to Chapter 18, Section 1 applies to all sections ...

 • Kohta 18-95. Epäonnistuneeseen vesillelaskuun liittyvät ylimääräiset kulut

  Offshore-rakenteen epäonnistuneen vesillelaskun yhteydessä vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun korvausvastuun vesillelaskun loppuun suorittamiseen liittyvistä ylimääräisistä kuluista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-95. Additional costs arising from unsuccessful launching

  This Clause corresponds to Cl. 19-18, and reference is made to the Commentary to Cl. 19-18. However, the wording of Cl. 18-95 states that “the insurer will indemnify the assured’s liability for any additional costs incurred to complete launching”. The cover is therefore limited to additional cost...

 • Kohta 18-96. Hylyn ja jätteiden poistamisen kulut

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun korvausvastuun offshore-rakenteen hylyn tai sen osan sekä jätteiden siirtokuluista kappaleessa 6-2 katetun menetyksen johdosta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-96. Costs of removal of wreck and debris

  This Clause was new in 2016. It provides cover for the assured’s legal or contractual liability for the costs of removal of wreckage or debris of property insured under this Section which is lost as a result of a casualty. Compared with the cover under Cl. 19-19, which covers “necessary removal o...

 • Kohta 18-97. Vakuutetun vastuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä

  Kappaletta 2-4 sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-97. Liability of the assured arising from collision or striking

  This Clause makes it expressly clear that Section 2-4 shall apply correspondingly and reference is made to the Commentary to Clauses 18-35 to 18-38.

 • Kohta 18-98. Vastuuvakuutus

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, kolmannelle henkilölle kuuluvan esineen vahingoittumisesta tai  menetyksestä, jos menetys on suorassa yhteydessä Projektin toteuttamiseen.

  Kohtaa 4-16 sovelletaan vastaavasti offshore-rakenteen vesillelaskun jälkeen, mikäli kyseisen esineen vahingoittuminen tai menetys johtuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä.

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun polttoainevuodoista sellaisten kansallisen lain säädösten mukaan, jotka perustuvat vuoden 2001 kansainväliseen yleissopimukseen siviilioikeudellisesta korvausvastuusta polttoainevahingoissa (bunkkeriyleissopimus).

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun ympäristövahingoista, jos vahinko aiheutui suorassa yhteydessä Projektin toteuttamiseen.

  Vakuutuksenantaja ei kata:

  • vastuuta vakuutetun, urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden työntekijöille aiheutuneista vahingoista tai heidän kuolemastaan,
  • vastuuta vakuutetun, urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden työntekijöille kuuluvien esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä,
  • menetystä, joka laatunsa puolesta voidaan vakuuttaa luvun 18 kappaleiden 6-1, 6-2 ja kappaleen 6-3 muiden kohtien sääntöjen mukaan,
  • menetystä tai vastuuta, jonka kattaa toinen vakuutetun tai sen urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden ottama vakuutus, ja
  • menetystä tai vastuuta, joka perustuu yksinomaan sopimukseen.
    

  Henkilövahinkovastuun osalta vakuutuksenantaja ei kata:

  • menetystä, joka katetaan sosiaaliturvajärjestelmästä tai työsuhteeseen tai ammattiin sovellettavien eläkejärjestelmien eduista,
  • menetystä, joka laatunsa puolesta katetaan työehtosopimuksessaedellytetyillä vakuutuseduilla ja jonka rahoittaa korvauksesta vastuussa oleva työnantaja, ja
  • menetystä, joka katetaan sen maan sovellettavan työtapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan, jossa kyseisen projektin rakennustyömaa sijaitsee.|
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-98. Liability insurance

  Clause 18-98 is verbatim identical with Cl. 19-20 and Cl. 19-21 as they were amended in 2016. The limitations of the liability insurance pursuant to Cl. 19-21 are included in Cl. 18-98 as sub-clauses 5 and 6. Reference is made to the Commentary to Cl. 19-20 and Cl. 19-21. However, wreck removal...

 • Kohta 18-99. Myöhästynyt luovutus

  Kappaleen 4 sääntöjä sovelletaan vastaavasti myöhästyneeseen luovutukseen, joka johtuu kappaleen 6-2 mukaan korvattavasta vahingosta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-99. Delay in delivery

  Section 4 shall apply correspondingly to delay in delivery of the Project caused by damage recoverable under Section 6-2. As provided in Cl. 18-94, a separate sum insured must be agreed as well as deductible and premium. For delay in delivery this means that the daily amount must be agreed, cf. C...