Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Vakuutetun kolmansiin osapuoliin kohdistuvat vaatimukset

 • Kohta 5-13. Vakuutuksenantajan sijaan tulo-oikeus vakuutetun kolmansiin osapuoliin kohdistuvien korvausvaatimusten osalta

  Jos vakuutettu esittää kolmannelle osapuolelle korvausvaatimuksen kärsimästään menetyksestä, on vakuutuksenantajalla, maksettuaan korvausta menetyksestä vakuutetulle, sijaan tulo-oikeus vakuutetun oikeuksiin kolmatta osapuolta kohtaan. Kohdan 4-14 sääntöä sovelletaan vastaavasti.

  Jos vakuutuksenantaja vastaa vain osittain vahingosta, jaetaan korvausvaatimus suhteellisesti vakuutuksenantajan ja vakuutetun välillä. Sama pätee, jos kolmannen osapuolen maksama korvaus täydestä menetyksestä olisi suurempi kuin vakuutuksenantajan maksama vastaava korvaus mutta kolmas osapuoli vastaa vain osasta menetyksestä tai koko menetettyä määrää ei pystytä perimään.

  Jos vakuutuksenantajan vaatimus tuottaa suuremman nettomäärän kuin se, jonka hän on maksanut vakuutetulle korot mukaan lukien, jää ylijäämä vakuutetulle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-13. Right of subrogation of the insurer to claims by the assured for damages against third parties

  Sub-clause 1 establishes the insurer’s right to be subrogated to the assured’s claims against third parties. When the assured has a claim for damages against a third party on account of a loss, either wholly or in part, e.g., as a general average contribution or as compensation for collision...

 • Kohta 5-14. Luopuminen vahingonkorvausvaatimuksesta

  Vakuutuksenantajan vastuusta vähennetään se määrä, jota hän ei voi periä sen vuoksi, että vakuutettu on luopunut oikeudesta vaatia korvausta kolmannelta osapuolelta, paitsi jos luopumista voidaan pitää normaalina kyseisessä liikenteessä tai se on tehty vakuutuksenantajan kohdan 3-28 pohjalta annettujen ohjeiden mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-14. Waiver of claim for damages

  The Clause regulates the effect of the assured’s waiver of his right to claim damages from a third party. It is primarily applicable in connection with damages in a contractual relationship where the assured has waived in advance its right to claim damages from the other party to the contract. As...

 • Kohta 5-15. Vakuutetun velvollisuus avustaa vakuutuksenantajaa toimittamalla tälle tietoja ja asiakirjoja

  Vakuutetun on pyynnöstä toimitettava vakuutuksenantajalle kaikki hänen saatavillaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vaatimusten täyttämisen kannalta.

  Vakuutuksenantajalla on myös oikeus tutustua kaikkiin asiakirjoihin ja todistusaineistoon, ennen kuin hän ottaa vastatakseen vaatimuksesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-15. Duty of the assured to assist the insurer with information and documents

  As regards the interpretation of sub-clause 1, reference is made to what is stated in Cl. 5-1, sub-clause 1. Cl. 98, sub-clause 2, second sentence, of the 1964 Plan, contained a provision to the effect that, in the event of litigation between the assured and a third party, the insurer would be...

 • Kohta 5-16. Vakuutetun velvollisuus säilyttää ja varmistaa vaatimus

  Vakuutettu on velvollinen suorittamaan tarvittavat toimet vaatimuksen säilyttämiseksi ja varmistamiseksi siihen saakka, kunnes vakuutuksenantaja voi itse huolehtia omista eduistaan. Tarvittaessa vakuuttajan tulee käyttää apunaan asiantuntevaa teknistä ja juridista apua.

  Jos vakuutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö edellisen alakohdan mukaisia velvollisuuksiaan, häntä pidetään vastuussa vakuutuksenantajan tällaisen huolimattomuuden seurauksena kärsimästä menetyksestä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-16. Duty of the assured to maintain and safeguard the claim

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Under sub-clause 1 , the assured shall secure a claim against third parties on behalf of the insurer. The provision is particularly relevant where the owner has the right to claim general average contributions from the cargo. The owner has the right...

 • Kohta 5-17. Kannetta tai valitusta koskevat päätökset

  Jos vakuutuksenantaja ja vakuutettu eivät pääse yksimielisyyteen kanteen nostosta tai valituksesta koskien kolmanteen osapuoleen kohdistuvaa korvausvaatimusta, sovelletaan vastaavasti kohdan 5-11 säännöksiä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-17. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  When the assured has a claim for damages against a third party, the latter will very often have a counterclaim against the assured. Such counterclaims must often be covered by the P&I insurer, whereas the claims for damages will usually accrue to the hull insurer. Accordingly, in such situations,...

 • Kohta 5-18. Pelastuspalkkio, joka merkitsee vakuutuksenantajan kattaman menetyksen korvaamista

  Jos vakuutettu on kärsinyt menetyksen pelastustoimenpiteen yhteydessä ja hän saa siitä pelastuspalkkion tai osan pelastuspalkkiosta, hän on velvollinen maksamaan vastaanottamastaan määrästä takaisin vakuutuksenantajalle sen osan, jonka vakuutuksenantaja on maksanut korvauksena menetyksestä.

  Kohtia 5-13 - 5-17 sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-18. Salvage award which entails compensation for loss covered by the insurer

  Under Section 446 (f) of the Norwegian Maritime Code, the material loss sustained by the salvor in connection with the salvage operation shall be taken into account when the salvage award is determined. Under Section 451, first sub-clause, of the same Code, any damage to the vessel or cargo cause...