Translations

Scroll to the top

Luku 12: Vahingot

 • Kohta 12-1. Vakuutuksenantajan vastuuta koskeva pääsääntö

  Jos alus on vahingoittunut ilman, että kokonaishäviötä koskevia sääntöjä voitaisiin soveltaa, vakuutuksenantaja vastaa vahinkojen korjauskustannuksista siten, että alus palautetaan tilaan, jossa se oli ennen vahingon syntymistä.

  Vastuu syntyy korjauskustannusten aiheutumisen myötä.

  Jos korjaukset ovat aiheuttaneet erityistä etua vakuutetulle, koska alusta on vahvistettu tai sen varustelua on parannettu, korvauksesta tehdään vähennys rajoittuen niihin lisäkustannuksiin, jotka johtuvat vahvistamisesta ja parantamisesta.

  Jos vahinkojen täydellinen korjaaminen on mahdotonta mutta alus täyttää tekniset ja toiminnalliset turvamääräykset ja se voidaan saada sopimaan käyttötarkoitukseensa vähäisemmin korjauksin, vastaa vakuutuksenantaja korjauskustannusten lisäksi aluksen arvon alenemisesta. Jos vahinkojen täydellinen korjaaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, vakuutuksenantaja voi vaatia vastuutaan rajoitettavaksi vähäisempien korjausten kustannuksiin ja arvon alenemiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-1. Main rule concerning liability of the insurer

  The text itself was not been amended in the 2013 Plan, but some amendments were made to the Commentary. This Clause contains the substantive main rules concerning the extent of the insurer’s liability for repair costs and supersedes the relevant Nordic Insurance Contracts Acts to the effect that...

 • Kohta 12-2. Korjaamatta olevan vahingon korvaaminen

  Vaikka korjauksia ei olisi suoritettu, voi vakuutettu vaatia vahinkojen korvaamista vakuutuskauden päättyessä.

  Korvaus lasketaan aluksen vahingoista johtuvan markkina-arvon arvioidun alenemisen perusteella vakuutuksen päättymisen ajankohtana, mutta se ei saa ylittää arvioituja korjauskustannuksia. Arvioituja yhteisiä kuluja ei korvata, paitsi 50 % arvioidusta telakka- ja laiturivuokrasta.

  Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa korjaamattomista vahingoista, jos alus on menetetty kokonaishäviön seurauksena tai se on kuntoonpanokelvoton kohdan 11-3 mukaisesti ennen vakuutuksen päättymistä. Tätä sovelletaan myös, jos kyseinen vakuutus ei kata kokonaishäviötä.

  Jos aluksen omistaja vaihtuu, voi vakuutettu siirtää tunnettuja vahinkoja koskevat vaatimukset uudelle omistajalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-2. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was amended in the 2007 version. It was further amended in the 2010 version. According to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), the main rule is that the assured is entitled to full compensation for his economic loss, regardless of whether or not the damage is...

 • Kohta 12-3. Riittämätön huolto yms.

  Vakuutuksenantaja ei vastaa kuluista, jotka syntyvät sellaisen rungon, koneiston tai varusteiden osan tai osien uusimisesta tai korjaamisesta, joka oli puutteellisessa kunnossa kulumisen, korroosion, mädäntymisen, riittämättömän huollon tai vastaavien syiden takia.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-3. Inadequate maintenance, etc.

  Sub-clause 2 was deleted in the 2007 version. The Clause otherwise corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was also amended in the 2007 version in connection with the amendments to Cl. 3-22. The provision regulates the extent to which the assured is entitled to compensati...

 • Kohta 12-4. Rakennevika yms.

  Jos vahinko johtuu rakenne- tai materiaaliviasta, vakuutuksenantaja ei vastaa sen rungon, koneiston tai varusteiden osan tai osien uusimisesta tai korjaamisesta, joka ei ollut asiallisessa kunnossa, paitsi jos luokituslaitos oli hyväksynyt kyseisen osan tai osat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-4. Error in design, etc.

  Introduction The scope of cover for parts suffering from errors in design and faulty material was extended in the 1996 Plan to apply to the whole vessel and not just parts of the main engine. Additional clarifications were introduced to the Commentary to Cl. 12-4 in connection with the 2007 versi...

 • Kohta 12-5. Menetykset, joita ei korvata

  Vakuutuksenantaja ei korvaa:

  • miehistön palkkaa ja ylläpitoa ja muita aluksen toimintaan liittyviä normaaleja kuluja korjauksen aikana, paitsi jos siitä on erikseen sovittu,
  • lastin siirtämisen, varastoinnin ja purkamisen aiheuttamia kuluja,
  • matkustajien majoitusta,
  • esineitä, jotka normaalisti vaihdetaan useita kertoja aluksen oletetun elinajan kuluessa ja jotka on otettu käyttöön ja joita käytetään laituriin kiinnittymisessä, hinauksessa yms., paitsi jos menetys johtuu siitä, että alus on uponnut tai on seurausta yhteentörmäyksestä, tulipalosta tai varkaudesta. Sama koskee suojapeitteitä,
  • sinkkilevyjä, magnesiumlevyjä yms., joiden tarkoituksena on suojata alusta korroosiota vastaan.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-5. Losses that are not recoverable

  Sub-clause (f) was deleted in 2016.  The Commentary was amended in the 2019 Version. Cl. 176 of the 1964 Plan contained a number of limitations in the hull insurer’s liability for damage to the vessel . Furthermore, the Special Conditions contained provisions relating to bottom painting, which...

 • Kohta 12-6. Lykätyt korjaukset

  Jos korjausta ei ole suoritettu viiden vuoden kuluessa vahingon havaitsemisesta, vakuutuksenantaja ei vastaa myöhemmin suoritettavan työn kallistumisesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-6. Deferred repairs

  The provision corresponds to Section 177 of the 1964 Plan. The provision was amended in the 2002 version. In the 1996 version, the rule was formulated as an absolute time-limit for carrying out repairs, setting the time-limit at five years after the damage occurred, cf. Cl. 12-6, first sentence, ...

 • Kohta 12-7. Väliaikaiset korjaukset

  Vakuutuksenantaja vastaa kuluista, jotka syntyvät tarpeellisista väliaikaisista korjauksista, kun lopullisia korjauksia ei voi suorittaa paikassa, jossa alus sijaitsee.

  Jos vahingoittunut esine korjataan väliaikaisesti muissa tapauksissa, vakuutuksenantaja vastaa kuluista siihen säästöön saakka, jonka hän saavuttaa lykkäämällä lopullista korjausta tai enintään 20 %: iin vuodessa sovitusta  kaskovakuutusarvosta vakuutetun säästämän ajan osalta, jos jälkimmäinen määrä on suurempi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-7. Temporary repairs

  This Clause corresponds to Cl. 178 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 22. Sub-clause 1 is identical to Cl. 178 of the 1964 Plan and imposes full liability on the insurer for “necessary temporary repairs”. Temporary repairs are “necessary” when permanent repairs cannot be carried out in a...

 • Kohta 12-8. Korjaustyön kiirehtimiseen liittyvät kulut

  Jos vakuutettu ajanhukan rajoittamiseksi kiirehtii vahingoittuneen esineen korjausta ylimääräisillä toimenpiteillä, vakuutuksenantajan vastuu näin syntyneistä kuluista on rajoitettu enintään 20 %: iin vuodessa sovitusta kaskovakuutusarvosta vakuutetun säästämän ajan osalta. Vakuutetun säästämä aika ja vakuutuksenantajan vastuu lasketaan yhdessä kaikkien samaan aikaan suoritettavien korjausten osalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-8. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause corresponds to Cl. 179 of the 1964 Plan, Cefor I.7 and PIC Cl. 5.22. The Commentary was amended in the 2010 version. The Clause is based on the view of the loss-of-time problem which was discussed in the preceding sub-clause. When the assured takes extraordinary measures to save time...

 • Kohta 12-9. Kuntoonpanokelvottoman aluksen korjaukset

  Jos alus korjataan siitä huolimatta, että kuntoonpanokelvottomaksi julistamisen ehdot ovat täyttyneet, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu vakuutusmäärään, johon tehdään mahdolliset lisäykset kohdan 4-19 mukaan mutta josta vähennetään hylyn arvo.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-9. Repairs of a vessel that is condemnable

  The provision is intended as a defence for the insurer if the assured insists on making repairs. If the assured repairs the vessel because the insurer refused to approve a claim for condemnation, or the parties agree that repairs are expedient, the insurer can not invoke Cl. 12-9 if the actual...

 • Kohta 12-10. Vahinkojen katsastus

  Ennen vahinkojen korjaamista vakuutetun edustajan ja vakuutuksenantajan edustajan tulee katsastaa ne.

  Edustajien on esitettävä katsastusraportit, joissa he kuvaavat vahinkoja ja lausuvat mielipiteensä kunkin yksittäisen vahingon todennäköisestä syystä, tapahtuma ajankohdasta ja vahinkojen korjaamisen kustannuksista.

  Jos toinen osapuolista sitä vaatii, on edustajien ennen vahinkojen korjaamista esitettävä väliaikaiset raportit, joissa he antavat likimääräisen arvion korjausten kustannuksista.

  Jos vakuutetun ja vakuutuksenantajan edustajat ovat erimielisiä, osapuolet voivat kutsua paikalle välimiehen, jonka tulee antaa perusteltu lausunto hänelle esitetyistä kysymyksistä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehen valinnasta, välimiehen nimittää pohjoismainen merivahingonlaskija.

  Vakuutettu tai vakuutuksenantaja eivät kumpikaan voi vaatia oikeudellista arviota vahingoista, paitsi jos kyseisen maan lainsäädäntö vaatii tätä.

  Jos vakuutettu ilman pakottavaa syytä korjauttaa aluksen järjestämättä ensin katsastusta tai ilmoittamatta katsastuksesta vakuutuksenantajalle, vakuutetulla on todistustaakka kohdan 2-12 lisäksi myös siitä, että vahinko ei johdu syistä joita ei kateta vakuutuksella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-10. Survey of damage

  This Clause corresponds to Cl. 181 of the 1964 Plan. Sub-clause 4 was amended in the 2010 version. Sub-clauses 1-3 are identical to the 1964 Plan and concern survey of damage and the submission of survey reports by the parties’ representatives prior to repairs. In practice, sub-clauses 1 and 2...

 • Kohta 12-11. Tarjousten hankkiminen

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että hänen valitsemiltaan korjaustelakoilta pyydetään tarjoukset korjaustyölle. Jos vakuutettu ei hanki kyseisiä tarjouksia, vakuutuksenantaja voi tehdä sen.

  Jos tarjousten hankkiminen johtaa yli 10 päivän ajanhukkaan tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen, vakuutuksenantaja korvaa ajanhukan 20 %:lla vuodessa sovitusta kaskovakuutusarvosta ylimääräisen ajan osalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-11. Invitations to tender

  Sub-clause 1, first sentence gives the insurer the right to demand that tenders be obtained. If the insurer is aware of the casualty, it must be his duty to clarify with the assured whether or not he will demand invitations to tender. If he fails to do so, he may not react if the assured commence...

 • Kohta 12-12. Korjaustelakan valinta

  Saatuja tarjouksia on korjattava vertailun mahdollistamiseksi lisäämällä siirtokustannukset tarjouksen loppusummaan.

  Vakuutettu päättää, mitä korjaustelakkaa käytetään, mutta vakuutuksenantajan vastuu korjauskustannuksista ja siirrosta on rajoitettu siihen määrään, joka vastaa määrää, joka olisi korvattu, jos alhaisin korjattu tarjous olisi hyväksytty ja johon on lisätty 20 % vuodessa sovitusta kaskoarvosta sen ajan osalta, jonka vakuutettu säästää, kun hän ei valitse tätä tarjousta.Jos siirron polttoaineenkulutus vähenee siksi, että alhaisinta korjattua tarjousta ei valita, vakuutuksenantajan enimmäisvastuuta korotetaan enintään 40 USD:lla (tai vastaavalla summalla vakuutussopimuksen valuutassa) jokaista säästynyttä hiilidioksidipäästötonnia kohden. 

  Jos vakuutettu erityisten olosuhteiden johdosta ja perustellusta syystä vastustaa sitä, että korjaus suoritetaan jollakin tarjouksen tehneellä korjaustelakalla, vakuutettu voi vaatia, että kyseisen korjaustelakan tarjousta ei oteta huomioon.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-12. Choice of repair yard

  The Clause was amended in the 2023 Version by introducing an increase in the maximum contribution from hull insurers in case fuel consumption for removal can be reduced by choosing a more expensive yard than the cheapest. The Commentary to sub-clause 3 was also amended by introducing an example a...

 • Kohta 12-13. Aluksen siirto

  Sikäli kuin kohdassa 12-12 mainitusta rajoituksesta ei muuta johdu, vakuutuksenantaja vastaa kustannuksista aluksen siirtämisestä korjaustelakalle, mukaan lukien tarvittavan miehistön palkat ja ylläpito, polttoainekulut ja vastaavat suorat aluksen toimintaan liittyvät kulut vaaditulta ajalta. Jos siirto merkitsee säästöjä vakuutetulle, tehdään vastaava vähennys.

  Jos toinen vakuutuksenantaja on nimenomaan irtisanoutunut siirron aikaisesta vastuusta kohdan 3-20 mukaan, se vakuutuksenantaja, joka on vastuussa aluksen vahingoista, vastaa myös menetyksestä, joka aiheutuu siirron aikana tai sen seurauksena ja jonka toinen vakuutuksenantaja muutoin olisi korvannut.

  Vakuutuksenantaja voi irtisanoutua kaikesta vastuusta siirron aikana kohdan 3-20 mukaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-13. Removal of the vessel

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The removal of the ship to the repair yard constitutes part of the repairs, and the costs of the removal must therefore be covered by the insurer, cf. sub-clause 1 . The costs of removal first and foremost cover costs of bunkers, towage if the ship...

 • Kohta 12-14. Yhteisten kulujen jakaminen

  Jos on syntynyt sellaisia korjaustöille yhteisiä kuluja, joista vakuutuksenantaja on vastuussa, sekä töitä, jotka eivät kuulu vakuutuksen piiriin, nämä kulut jaetaan harkinnanvaraisesti ottaen huomioon kunkin kategorian töiden kustannukset. Kuivatelakontimaksujen ja laiturivuokrien jakamisessa otetaan kuitenkin  huomioon se aika, jonka korvattavat ja ei-korvattavat työt olisivat kestäneet, jos kunkin kategorian työt olisi suoritettu erikseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-14. Apportionment of common expenses

  Cl. 12-14 was slightly amended in 2016, and the Commentary was largely rewritten to reflect current adjusting practice. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to more than one category of work effected during a stay at a single port or place of repairs. Accordin...

 • Kohta 12-15. Jäävahinkovähennykset

  Vahinko, joka johtuu yhteentörmäyksestä tai kosketuksesta jään kanssa – lukuun ottamatta yhteentörmäystä jäävuoren kanssa avomerellä – korvataan määrällä, josta on tehty vakuutussopimuksessa mainittu vähennys. Tähän lisätään kohdassa 12-18, alakohta 1 mainittu omavastuu.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-15. Ice damage deductions

  The  second sentence was added in 2016. For the sake of clarity, the new sentence emphasizes that the ice damage deduction comes in addition to the general deductible under Cl. 12-18, sub-clause 1. In line with the general deductible provision in Cl. 12-18 and other clauses of similar nature, it ...

 • Kohta 12-16. Konevahinkovähennykset

  Aluksen työntövoimaan tai toimintaan liittyville koneistoille varusteineen aiheutuneet vahingot korvataan ottaen huomioon vakuutussopimuksessa mainitut vähennykset. Tähän lisätään kohdan 12-18 alakohdassa 1 mainittu omavastuu.

  Mitään tällaista konevahinkovähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos vahinko johtuu jostain alla mainitusta syystä:

  • alus on ollut pohjakosketuksessa, yhteentörmäyksessä tai muussa törmäyksessä,
  • koneiden tai varusteiden asennuspaikka on peittynyt kokonaan tai osittain veden alle tai,
  • tulipalo tai räjähdys, paitsi jos se on saanut alkunsa vahingoittuneiden koneiden sijaintipaikasta.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-16. Machinery damage deductions

  Cl. 12-16 provides for a machinery damage deduction in addition to the standard deductible which the parties can activate by agreeing on the amount to be deducted, cf. sub-clause 1 . Such a deduction may have a certain deterrent effect and it provides flexibility in the underwriting process. For...

 • Kohta 12-17. Korvaus ilman vähennyksiä

  Seuraavat korvataan ilman vähennyksiä kohtien 12-15 ja 12-16 mukaisesti:

  • menetykset, jotka sisältyvät kohdan 12-1 alakohtaan 4, kohdan 12-11 alakohtaan 2 ja kohtaan 12-13,
  • käyttämättömät varaosat, jotka ovat vahingoittuneet tai kadonneet,
  • väliaikaiset korjaukset.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-17. Compensation without deductions

  Certain losses are covered without deductions. This applies to depreciation in value under Cl. 12-1, sub-clause 4, normal loss of time under Cl. 12-11, sub-clause 2, costs of removal under Cl. 12-13, unused spare parts and temporary repairs. In practice, “shifting” within the port area is not...

 • Kohta 12-18. Omavastuu

  Jokaisesta yksittäisestä haverista vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  Vahinko, joka johtuu kovista sääolosuhteista tai jäissä ajamisesta, ja joka on syntynyt satamasta lähdön ja seuraavaan satamaan saapumisen välillä, katsotaan yhdeksi yksittäiseksi haveriksi.

  Korvauskäsittelyyn liittyvät kulut, vrt. kohta 4-5, ja menetykset, jotka johtuvat vahingon torjuntatoimenpiteistä, ks. kohdat 4-7 - 4-12, korvataan ilman omavastuuosuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-18. Deductible

  In Cl. 189, sub-clause 1, of the 1964 Plan the deductible (formerly “the franchise”) was set at one-thousandth of the sum insured, however, not less than NOK 1,000 and not more than NOK 10,000. The Special Conditions left the deductible to the parties’ negotiations, however, and this approach has...

 • Kohta 12-19. Vähennyksen laskemisen perusteet kohtien 12-15 - 12-18 ja 3-15 mukaan

  Kohdan 3-15 alakohdan 2, kohdan 12-15, kohdan 12-16 ja kohdan 12-18 mukaiset vähennykset lasketaan  näiden Ehtojen ja vakuutusehtojen mukaisesta täydestä korvauksesta ennen mainittujen  kappaleiden mukaisten vähennysten tekemistä.

  Vähennykset tehdään myös silloin, kun aluksen vahingot korvataan kohdan 4-7 mukaan, vrt. kohdan 4-12 alakohta 1.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 12-19. Basis for calculation of deductions according to Clauses 12-15 to 12-18 and Clause 3-15

  This Clause corresponds to Cl. 190 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is identical to the 1964 Plan, but a reference to Cl. 3-15, sub-clause 2, which contains a new deduction provision relating to the situation where a vessel proceeds beyond conditional trading areas, has been introduced. The provisi...