Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Suojeluohjeet

 • Kohta 3-22. Suojeluohjeet

  Suojeluohje on menetyksen ehkäisemistä koskeva määräys, jonka viranomainen on antanut, josta on määräys vakuutussopimuksessa, jota vakuutuksenantaja vaatii vakuutussopimuksen perusteella tai jonka luokituslaitos on antanut.

  Viranomaisten tai luokituslaitoksen vaatimat säännölliset katsastukset muodostavat alakohdan 1 mukaisen suojeluohjeen. Tällaiset katsastukset on suoritettava ennen määrätyn aikarajan umpeutumista.

  IMO:n kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (International Safety Management Code) noudattaminen edellyttää, että vakuutettu luo turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Tätä toteutettaessa vakuutetun on varmistettava, että järjestelmä sisältää ohjeita ja käsittelymenetelmiä voiteluöljyn, jäähdytysveden sekä kattilan syöttöveden käyttöä ja tarkkailua varten. Kohtaa 3-25, alakohta 2, ei sovelleta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-22. Safety regulations

  Sub-clause 3 was deleted in 2016, see further the amended Cl. 3-15 with its Commentary, and a new sub-clause 3 was provided. The Commentaries were also amended in 2016. Sub-clause 1 defines safety regulations as “rules concerning measures for the prevention of loss”. A fundamental requirement in...

 • Kohta 3-23. Vakuutuksenantajan oikeus vaatia alus katsastettavaksi

  Vakuutuksenantajalla on oikeus milloin tahansa vakuutuskauden aikana tarkastaa, täyttääkö alus viranomaisen tai luokituslaitoksen teknistä ja operatiivista turvallisuutta koskevat vaatimukset. Jos se on katsastuksen kannalta välttämätöntä, voi vakuutuksenantaja vaatia aluksen lastin purkamista kokonaan tai osittain.

  Jos vakuutettu ei anna vakuutuksenantajan suorittaa tarvittavaa tutkimusta, vastaa vakuutuksenantaja myöhemmin vahingoista vain siltä osin kuin vakuutettu osoittaa, että menetys ei johdu aluksen puutteista, jotka olisivat paljastuneet tutkimuksessa.

  Jos tutkimusta eivät aiheuta haveri tai muut saman tyyppiset vakuutuksen kattamat seikat, on vakuutuksenantajan korvattava vakuutetulle sekä hänen kulunsa, että menetys, jonka tarkastus on aiheuttanut, paitsi jos osoittautuu, että teknistä ja operatiivista turvallisuutta koskevia vaatimuksia ei täytetty.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-23. Right of the insurer to demand a survey of the vessel

  Sub-clause 1 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel at any time during the insurance period for the purposes of ascertaining that the vessel meets the technical and operational safety regulations that are prescribed by public authorities or by the classification society. The...

 • Kohta 3-24. (avoin)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-24. (open)

  In earlier versions of the 1996 Plan, this provision contained rules on safety regulations. In the 2007 version, the Clause was moved to Cl. 3-22 and in that connection slightly amended.

 • Kohta 3-25. Suojeluohjeiden rikkominen

  Jos jotain suojeluohjetta on rikottu, vakuutuksenantaja vastaa vain siltä osin kuin menetys ei ole seurausta rikkomuksesta tai vakuutettu ei ole rikkonut suojeluohjetta huolimattomuudesta. Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan voi vedota tähän sääntöön, jos vakuutettu on aluksen päällikkö tai miehistön jäsen ja hän on syyllistynyt rikkomukseen merenkulkua harjoittaessaan.

  Jos rikkomus koskee vakuutussopimuksessa esitettyä erityistä suojeluohjetta, laiminlyönnin, jonka on suorittanut henkilö, joka vakuutetun puolesta on velvollinen noudattamaan määräystä tai huolehtimaan sen noudattamisesta, katsotaan vastaavan vakuutetun omaa laiminlyöntiä.

  Vakuutuksenantajalla on velvollisuus todistaa, että suojeluohjetta on rikottu, paitsi jos alukseen tulee vuoto sen ollessa vesillä. Vakuutetulla on velvollisuus todistaa, ettei hän rikkonut suojeluohjetta huolimattomuudesta ja ettei suojeluohjeen rikkomisen ja haverin välillä ole syy-yhteyttä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-25. Breach of safety regulations

  The Commentary was amended in 2016.  Under sub-clause 1, first sentence , the assured will lose insurance cover if he can be blamed for breaching the safety regulation and there is a causal connection between the breach and the loss. The sanctions may be applied to all forms of negligence. In oce...

 • Kohta 3-26. Makuutetut alukset

  Makuutettavia aluksia varten on laadittava makuutussuunnitelma, joka esitetään vakuutuksenantajalle hyväksyttäväksi. Jos näin ei ole tehty tai makuutussuunnitelmaa ei ole noudatettu makuuttamisen aikana, sovelletaan kohdan 3-25 alakohtaa 1 vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-26. Vessels laid up

  The Commentary was amended in 2016. The provision introduces safety regulations for vessels that are laid up; the insurer may also invoke other safety regulations, in so far as they are applicable to situations where vessels are laid up. The first sentence imposes on the assured an obligation to...

 • Kohta 3-27. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeus

  Vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla mutta päättyväksi kuitenkin aikaisintaan aluksen saavuttua lähimpään turvalliseen satamaan vakuutuksenantajan ohjeiden mukaan, jos:

  • alus epäsopivan rakenteen, puutteen, haverin tai vastaavien seikkojen takia ei täytä teknistä ja operatiivista turvallisuutta koskevan suojeluohjeen vaatimuksia,
  • vakuutettu tai joku hänen puolestaan toimiva henkilö, jolla on velvollisuus täyttää ohjeen vaatimukset tai huolehtia siitä, että ohjetta noudatetaan, tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo olennaisen tärkeää suojeluohjetta.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-27. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause was amended in the 2007 version, in connection with the revocation of the former Cl. 3-22 on unseaworthiness. The provision corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts, but contains no explicit requirement that the cancellation must be reasonable in order for the...

 • Kohta 3-28. Sopimusehdot

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että tietyt ehdot sisällytetään vakuutetun aluksen käyttöä koskeviin sopimuksiin tai että tietyt ehdot jätetään tällaisista sopimuksista pois. Vaatimus voi koskea sopimuksia yleisesti tai tiettyä satamaa tai liiketoimintaa koskevia sopimuksia.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-28. Terms of contract

  This Clause corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The provision gives the insurer authority to impose safety regulations during the period of insurance, cf. Cl. 3-22, sub-clause 1. The rule is of particular significance for the hull insurer’s cover of collision liability, e.g., in...