Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Vakuutetun vastuu kolmansia osapuolia kohtaan

 • Kohta 5-9. Vakuutetun velvollisuudet, kun vakuutuksen kattamien vahinkojen korvausvaatimus kohdistetaan häneen

  Jos vakuutuksen kattamaa vastuuta koskeva korvausvaatimus kohdistetaan vakuutettuun, vakuutetun on ilmoitettava siitä heti vakuutuksenantajalle. Vakuutetun on suojattava vakuutuksenantajan etuja parhaalla mahdollisella tavalla ja käytettävä tarvittaessa asiantuntevaa teknistä ja juridista apua. Vakuutuksenantajalla on oikeus tutustua välittömästi kaikkiin asiakirjoihin ja muuhun todistusaineistoon.

  Jos vakuutettu laiminlyö tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta edellisessä alakohdassa määriteltyjä velvollisuuksiaan, vakuutuksenantaja kattaa vain sen vastuun, joka hänellä olisi ollut, jos velvollisuudet olisi täytetty.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-9. Duties of the assured when a claim for damages covered by the insurance is brought against the assured

  The provision is closely bound up with Cl. 3-29 concerning the duty of the assured to notify the insurer of a casualty. Sub-clause 1 applies first and foremost where the assured is held liable for a loss which he has caused a third party, but it may also become applicable where a third party make...

 • Kohta 5-10. Vakuutuksenantajan mahdollisuus ottaa vaatimus hoitaakseen

  Vakuutuksenantaja voi vakuutetun suostumuksella ottaa hoitaakseen vakuutettuun kohdistuvan vaatimuksen käsittelyn ja nostaa tarvittaessa kanteen tältä osin vakuutetun nimissä. Tämä ei merkitse, että vakuutuksenantaja myöntäisi olevansa velvollinen kattamaan vakuutetulle mahdollisesti määrättävän vastuun.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-10. Right of the insurer to take over the handling of the claim

  The first sentence states that the insurer may, subject to the consent of the assured, take over the handling of a claim brought against him. From the insurer’s point of view, it will always be desirable to be able to take over the handling of the assured’s disputes with third parties. In this ar...

 • Kohta 5-11. Kannetta tai valitusta koskevat päätökset

  Jos vakuutuksenantaja ja vakuutettu ovat eri mieltä kanteen nostamisesta tai valituksen esittämisestä, kysymyksen ratkaisee lopullisesti pohjoismaisten merivahingonlaskijoiden yhteisesti valitsema välimies.

  Välimies valitsee ratkaisun, joka hänen arvionsa mukaan todennäköisesti johtaa mahdollisimman pieneen menetykseen vakuutetulle ja tämän vakuutuksenantajille. Välimies ei saa ottaa huomioon mitään etua, jonka vakuutettu tai vakuutuksenantaja voivat säilyttää tai saavuttaa siten, että vakuutettu yhteentörmäystä koskevassa vakuutusasiassa hyväksyy tai yrittää saada luetuksi suuremman osan syyllisyyttä itselleen.

  Jos vakuutettu ei noudata välimiehen päätöstä, se vakuutuksenantaja, jonka näkökulmaa välimies kannattaa, ei missään tapauksessa tarvitse kantaa vastuuta muusta kuin siitä, minkä hän itse suostui hyväksymään, kun erimielisyys tuotiin välimiehen ratkaistavaksi. Jos vakuutettu nostaa kanteen tai valittaa tuomiosta välimiehen ratkaisun vastaisesti ja jos kanteen nosto tai valitus johtaa siihen, että vakuutuksenantajan kannettavaksi tulee pienempi vastuu, kuin hän oli suostunut hyväksymään, vakuutuksenantaja maksaa saavutetun säästön rajoissa suhteellisen osuutensa oikeudenkäyntikuluista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-11. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  Sub-clause 1 was amended in the 2013 Plan. Difficult questions may arise where the assured and his liability insurer disagree as to how to handle a dispute with a third party, for instance, whether to accept an offer of an out-of-court settlement, or whether to accept or appeal against a court...

 • Kohta 5-12. Vakuuden asettaminen

  Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen asettamaan vakuutta vakuutetun vastuusta kolmannelle osapuolelle.

  Se, että vakuutuksenantaja asettaa tällaisen vakuuden, ei millään tavalla vaikuta kysymykseen korvausvelvollisuudesta.

  Jos vakuutuksenantaja on asettanut vakuuden vastuusta, joka ei osoittaudu kuuluvan hänelle, vakuutetun on korvattava vakuutuksenantajan vakuuden asettamiseen liittyvät kulut.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-12. Provision of security

  Under sub-clause 1 , the insurer has no legal obligation to provide security. Such an obligation could result in liability for him vis-à-vis the assured in cases where the security is provided too late, or where no security is provided at all due to unforeseen difficulties. However, in practice t...