Translations

Scroll to the top

Kappale 3: Vakuutetun vastuu kolmansia osapuolia kohtaan

 • Kohta 4-13. Pääsääntö

  Vakuutuksenantaja ei vastaa vakuutetun kolmanteen osapuoleen kohdistuvasta vastuusta, ellei näistä Ehdoista muuta johdu tai asiasta ole erityisesti sovittu.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-13. Main rule

  This Clause is identical to Cl. 74 of the 1964 Plan.

 • Kohta 4-14. Ristikkäiset vastuut

  Jos vakuutetulle on syntynyt korvausvastuu ja hän voi kohdistaa vaatimuksen vahinkoa kärsineelle osapuolelle samassa yhteydessä itse kärsimästään menetyksestä, perustuu korvausratkaisu vakuutetun ja vakuutuksenantajan välillä laskettuihin bruttovastuisiin ennen kuittauksen tekemistä. Tätä periaatetta sovelletaan, vaikka yksi mainituista vastuista tai molemmat vastuut olisivat rajoitetut vakuutetun ja vahinkoa kärsineen osapuolen välisessä korvausratkaisussa. Jos rajoitus tehdään vakuutetun ja vahinkoa kärsineen osapuolen välisessä vastuusaldossa, vakuutetun ja vakuutuksenantajan välisessä korvausratkaisussa suurimmasta rajoitetusta bruttovastuusta vähennetään sama summa, jolla saldoa on vähennetty.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-14. Cross liabilities

  Under Cl. 4-14, first sentence , the Plan maintains the principle of cross-liabilities in connection with liability of the assured to third parties. The principle is in accordance with established customary Norwegian marine insurance law, cf. Brækhus in AfS 4.468-69 with references, and is of the...

 • Kohta 4-15. Poikkeukselliset tai kielletyt sopimusehdot

  Vakuutuksenantajalla ei missään tapauksessa ole korvausvastuuta silloin, kun vakuutettu tai joku hänen puolestaan toimiva henkilö:

  • on solminut sopimuksen, joka merkitsee ankarampaa vastuuta, kuin mikä seuraa normaaleista merioikeudellisista säännöistä, paitsi jos kyseisiä ehtoja on pidettävä normaaleina kyseisessä liikenteessä,
  • on käyttänyt tai jättänyt käyttämättä sopimusehtoja, jotka vakuutuksenantaja on kohdan 3-28 mukaan kieltänyt tai vaatinut sovellettavaksi.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-15. Unusual or prohibited terms of contract

  The collision liability covered by the hull insurer will normally have been incurred vis-à-vis a third party with whom the assured does not have any contractual relationship. However, it is conceivable that the assured’s contracts may be of significance, especially in connection with liability to...

 • Kohta 4-16. Vakuutetulle kuuluvat esineet

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun kärsimästä menetyksestä siltä osin, kuin vakuutetulle kuuluva esine vahingoittuu tai menetetään sellaisissa olosuhteissa, joissa vakuutettu olisi joutunut vastaamaan menetyksestä, jos esine olisi kuulunut kolmannelle osapuolelle ja vakuutuksenantaja olisi joutunut kattamaan tämän korvausvastuun. Tätä ei kuitenkaan sovelleta vakuutetun aluksen, sen varastojen ja laitteiden menetykseen tai vahingoittumiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-16. Objects belonging to the assured

  If two of the assured’s vessels collide, the vessels ’ hull insurers will cover the damage they have sustained. If the vessel had belonged to different legal entities, the vessel that was at fault would have also had to cover the other vessel’s loss of time, deductions, deductibles concerning the...

 • Kohta 4-17. Vakuutetun vastuun ratkaiseminen

  Jos vakuutus kattaa vakuutetun korvausvastuun kolmansien osapuolten suhteen, ei vahinkoa kärsinyt kolmas osapuoli voi kohdistaa vaatimusta suoraan vakuutuksenantajalle.

  Vakuutuksenantaja korvaa vakuutetun menetyksen, joka on seurausta vastuusta, jos se on vahvistettu:

  • toimivaltaisen tuomioistuimen lopullisella tuomiolla tai päätöksellä, josta ei voi valittaa,
  • välitystuomiolla, jos sopimus asian ratkaisemisesta välimiesmenettelyn avulla solmittiin ennen erimielisyyden syntymistä tai on solmittu myöhemmin vakuutuksenantajan suostumuksella,
  • sovintosopimuksella, jonka vakuutuksenantaja on hyväksynyt.


  Jos vakuutettu on muissa tapauksissa hyväksynyt tai suorittanut korvauksen, vakuutuksenantaja
  kattaa menetyksen ainoastaan, jos vakuutettu pystyy osoittamaan, että vaatimus oli oikeutettu ja sovittu määrä kohtuullinen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-17. Determination of the liability of the assured

  This Clause corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Cl. 4-17 was amended in the 2013 Plan in order to better safe guard against non-Nordic courts allowing a direct action against the insurer. The Nordic ICAs contain a provision which gives an injured third party a...