Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Vakuutuksen kattamat vaarat, syy-yhteydet ja menetys

 • Kohta 2-8. Merivaarojen varalta otetun vakuutuksen kattamat vaarat

  Merivaarojen varalta otettu vakuutus kattaa kaikki etuutta mahdollisesti uhkaavat vaarat, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

  • vaarat, jotka sisältyvät sodanvaaran varalta otettuun vakuutukseen kohdan 2-9 mukaisesti,
  • kaappaus merellä, menetetyksi julistaminen, pakkoluovutus ja muu vastaava väliintulo oman valtiovallan toimesta edellyttäen, että tällainen väliintulo tapahtuu selvän kansallispoliittisen määränpään edistämiseksi.  Oma valtiovalta tarkoittaa tässä yhteydessä valtiovaltaa siinä valtiossa, jossa alus on rekisteröity tai valtiossa, jossa oleelliset omistajaetuudet sijaitsevat. Oman valtiovallan ei katsota tarkoittavan yksittäisiä henkilöitä tai organisaatioita, jotka harjoittavat ylivaltiollista viranomaistoimintaa. 
  • valtiovallan pakko-otto,
  • maksukyvyttömyys tai vakuutetun maksuvalmiuden puute tai aloitettu tavanomainen oikeudellinen prosessi sakon, rangaistuksen tai velan maksun toimeenpanemiseksi tai vakuuden toteuttamiseksi vaateen tai vastuun johdosta, jolla ei ole yhteyttä vakuutuksen kanssa.
  • vaarat, jotka sisältyvät RACE II -lausekkeeseen:
   1. ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saaste, joka on peräisin mistä tahansa ydinpolttoaineesta tai mistä tahansa ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen polttamisesta, 
   2. radioaktiiviset, myrkylliset, helposti räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet missä tahansa ydinvoimalaitoksessa, reaktorissa tai muussa ydinainelaitteistossa tai sellaisen laitteiston ydinainekomponentissa, 
   3. mikä tahansa ase tai laite, joka käyttää hyväkseen ydinreaktioon perustuvaa fissiota ja/tai fuusiota tai muuta vastaavaa reaktiota tai radioaktiivista voimaa tai ainesosaa,
   4. radioaktiiviset, myrkylliset, herkästi räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet missä tahansa radioaktiivisessa ainesosassa. Tämän alakohdan rajoitus ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa muita kuin ydinpolttoaineen radioaktiivisia isotooppeja valmistellaan, rahdataan, varastoidaan tai käytetään kaupalliseen, maataloudelliseen, lääketieteelliseen, tieteelliseen tai muuhun vastaavaan rauhanomaiseen tarkoitukseen.
   5. mikä tahansa kemiallinen, biologinen, biokemiallinen tai sähkömagneettinen ase.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-8. Perils covered by an insurance against marine perils

  The Commentary was amended in 2016 to remove some history and reference to the special cover provided by the Norwegian Shipowner’s Mutual War Risks Insurance Association in Chapter 15.  Letter (b) was amended in the 2019 Version and split into two letters (b) and (c) whereas the other letters (c)...

 • Kohta 2-9. Sotavaarojen varalta otetun vakuutuksen kattamat vaarat

  Sotavaarojen varalta otettu vakuutus kattaa seuraavat seikat:

  • vaarat, jotka johtuvat sodasta tai sodantapaisista oloista, mukaan lukien kansalaissota tai aseiden tai muiden sotavälineiden käyttö sotaharjoitusten aikana rauhan aikana tai puolueettomuuden puolustaminen,
  • kaappaus, menetetyksi julistaminen, pakkoluovutus ja muu vastaava väliintulo vieraan valtiovallan toimesta edellyttäen, että tällainen väliintulo tapahtuu selvän kansallisen tai ylikansallisen poliittisen määränpään edistämiseksi. Vieras valtiovalta tarkoittaa tässä yhteydessä muuta valtiovaltaa kuin omaa valtiovaltaa, joka on määritelty Kohdassa 2-8 (b) toisessa lauseessa, sekä organisaatioita ja yksittäisiä henkilöitä, jotka harjoittavat ylikansallista viranomaisvaltaa tai jotka lainvastaisesti väittävät harjoittavansa julkista tai ylivaltiollista viranomaisvaltaa, 
  • mellakat, sabotaasi, terroritoimet tai muu sosiaalisesti, uskonnollisesti tai poliittisesti motivoitu väkivalta tai uhkaus väkivallan käyttämisestä, lakko tai työsulku,
  • merirosvous ja kapina,
  • valtiovallan toimenpiteet vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli vahingon riskin on aiheuttanut alakohdan 1 kohdissa (a) – (d) mainittu vaara.


  Vakuutus ei kata seuraavia seikkoja:

  • maksukyvyttömyys tai vakuutetun maksuvalmiuden puute tai aloitettu tavanomainen oikeudellinen prosessi sakon, rangaistuksen tai velan maksun toimeenpanemiseksi tai vakuuden toteuttamiseksi vaateen tai vastuun johdosta, jolla ei ole yhteyttä vakuutuksen kanssa,
  • vaarat, jotka sisältyvät RACE II -lausekkeeseen:
   1. ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saaste, joka on peräisin mistä tahansa ydinpolttoaineesta tai mistä tahansa ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen polttamisesta,
   2. radioaktiiviset, myrkylliset, helposti räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet missä tahansa ydinvoimalaitoksessa, reaktorissa tai muussa ydinainelaitteistossa tai sellaisen laitteiston ydinainekomponentissa,
   3. mikä tahansa ase tai laite, joka käyttää hyväkseen ydinreaktioon perustuvaa fissiota ja/tai fuusiota tai muuta vastaavaa reaktiota tai radioaktiivista voimaa tai ainesosaa, 
   4. radioaktiiviset, myrkylliset, herkästi räjähtävät tai muut vaaralliset tai saastuttavat ominaisuudet missä tahansa radioaktiivisessa ainesosassa,
   5. mikä tahansa kemiallinen, biologinen, biokemiallinen tai sähkömagneettinen ase.
  • valtiovallan pakko-otto.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-9. Perils covered by an insurance against war perils

  The Commentary was amended in 2016 to remove some history and references to the special cover provided by the Norwegian Shipowner’s Mutual War Risks Insurance Association in Chapter 15.  In addition, the Commentary was substantially amended in the 2019 Version in connection with the amendments to...

 • Kohta 2-10. Vaarat, joiden varalta vakuutettu, kun ei ole sovittu siitä, mitä vakuutus kattaa

  Jos muuta ei ole sovittu, vakuutus kattaa ainoastaan merivaarat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-10. Perils insured against when no agreement has been made as to what perils are covered by the insurance

  This Clause is identical to Cl. 17 of the 1964 Plan. In practice, it will almost always be clear between the parties whether it is an insurance against war perils or an insurance against marine perils which is effected. Even though the provision is thus rendered less significant, the clarificatio...

 • Kohta 2-11. Syy-yhteys. Vahinkokehitys

  Vakuutuksenantaja vastaa menetyksestä, joka johtuu siitä, että vakuutettu etuus on vakuutuksen voimassaolon aikana joutunut vakuutuksen kattaman vaaran kohteeksi.

  Jos tuntematon vika aiheuttaa vahingon vakuutetulle alukselle, vika katsotaan merivaaraksi, joka kohdistuu vakuutettuun etuuteen sinä hetkenä, jona vahinko alkaa kehittyä.

  Jos tuntematon vahinko aluksen jossain osassa aiheuttaa vahingon aluksen muulle osalle tai muille osille, alkuperäinen vahinko katsotaan merivaaraksi, joka kohdistuu vakuutettuun etuuteen sinä hetkenä, jona muun osan tai muiden osien vahinko alkaa kehittyä.

  Mikäli vakuutuksen alkaessa olemassa oleva vika tai vahinko, jonka vakuutettu tuntee ja vakuutuksenantaja ei, aiheuttaa vahingon syntymisen (mikäli kyseessä ovat viat) tai uuden vahingon muissa osissa (mikäli vahinko on jo olemassa), vakuutuksenantajan vastuu ei ylitä määrää, jonka vakuutettu olisi voinut saada sillä hetkellä voimassa olevasta vakuutuksesta, milloin vakuutettu sai ensimmäistä kertaa tietoonsa olemassa olevan vian tai vahingon.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-11. Causation. Incidence of loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Introduction Cl. 2-11 regulates the issues of causation and incidence of loss. The provision firstly states the general requirement that there should be a causal connection between the insured peril and the loss suffered by the assured, the insured...

 • Kohta 2-12. Todistustaakkaa koskeva pääsääntö

  Vakuutetulla on todistustaakka siitä, että hän on kärsinyt vakuutuksen piiriin kuuluvan menetyksen, sekä menetyksen laajuudesta.

  Vakuutuksenantajalla on todistustaakka siitä, että menetyksen on aiheuttanut vaara, joka ei kuulu vakuutuksen piiriin, paitsi jos Ehtojen muista säännöksistä ilmenee muuta.

  Vakuutetulla on todistustaakka siitä, että menetys ei ole aiheutunut vaaroista, jotka on mainittu kohdassa 2-8 (e) ja kohdan 2-9 alakohdassa 2 (b).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-12. Main rule relating to the burden of proof

  The wording of Cl. 2-12 has not been amended, but the Commentary has been rewritten for the 2013 Plan. Burden of proof rules identify which party in a legal dispute carries the risk that doubt exists in relation to facts that are essential for a party’s case. In insurance cases as in other privat...

 • Kohta 2-13. Yhdessä vaikuttavat vaarat

  Jos menetys on aiheutunut yhdessä vaikuttavista vaaroista ja yksi tai useampi näistä vaaroista ei kuulu vakuutuksen piiriin, jaetaan menetys suhteellisesti eri vaarojen välillä sen mukaan, mikä vaikutus kullakin arvioidaan olleen menetyksen syntymiseen ja laajuuteen, ja vakuutuksenantaja vastaa vain siitä osasta menetystä, joka johtuu vakuutukseen piiriin kuuluvista vaaroista.

  Jos vaara, joka on suljettu pois katteesta kohdissa 2-8 (e) ja 2-9, alakohta 2(b), on välittömästi tai välillisesti aiheuttanut menetyksen tai myötävaikuttanut siihen, koko menetys katsotaan johtuvan mainitusta vaarasta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-13. Combination of perils

  Sub-clause 2 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. The provision maintains the rule of apportionment as the causation principle when a loss is caused by a combination of perils, i.e. when a loss is caused partly by a peril covered...

 • Kohta 2-14. Merivaarojen ja sotavaarojen yhteisvaikutus

  Jos menetyksen syynä on merivaarojen, vrt. kohta 2-8, ja sotavaarojen, vrt. kohta 2-9, yhteisvaikutus, katsotaan koko menetys aiheutuneeksi siitä vaararyhmästä, joka on ollut suurin syy menetykseen. Jos kumpaakaan vaararyhmistä ei pidetä pääasiallisena syynä, katsotaan molempien vaararyhmien vaikuttaneen yhtä paljon menetyksen syntymiseen ja laajuuteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-14. Combination of marine and war perils

  This Clause is identical to Cl. 21 of the 1964 Plan. The provision maintains the solution from the 1964 Plan with a modified dominant-cause rule for a combination of war and marine perils. The rule was introduced in connection with the revision in 1964 because the “free” rule of apportionment had...

 • Kohta 2-15. Menetykset, jotka katsotaan kokonaan sotavaarojen aiheuttamiksi

  Sotavaaroja on aina pidettävä pääasiallisena syynä, kun kyseessä on:

  • menetys, jonka syynä on se, että alus on vahingoittunut sotatoimissa käytettävien aseiden tai muiden sodankäyntivälineiden käytön yhteydessä tai rauhanaikaisten sotaharjoitusten tai puolueettomuuden puolustamisen yhteydessä,
  • menetys, jonka syynä on se, että alukselle sodan tai sodanomaisten olojen seurauksena sijoitetaan vieras miehistö, joka kokonaan tai osittain vie aluksen päälliköltä aluksen vapaan komennon,
  • pelastusveneen menetys tai vahingoittuminen, jonka syynä on se, että se sijoitettu roikkumaan aluksen ulkopuolella sotavaarojen takia, ja tällaisen veneen alukselle aiheuttama vahinko.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-15. Losses deemed to be caused entirely by war perils

  This Clause is identical to Cl. 22 of the 1964 Plan. As mentioned above, the application of the modified dominant-cause rule in Cl. 2-14 will entail that the war peril must be deemed to be the dominant cause in all cases where the war peril must be accorded 60% weight or more in the course of...

 • Kohta 2-16. Joko meri- tai sotavaaroista aiheutuva menetys

  Jos on selvä, että menetys on aiheutunut joko merivaarasta, vrt. kohta 2-8, tai sotavaarasta, vrt. kohta 2-9, ilman että on mahdollista määritellä jompaakumpaa luokkaa luultavammaksi syyksi, sovelletaan vastaavasti kohdan 2-4 toisen lauseen sisältämää säännöstä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-16. Loss attributable either to marine or war perils

  This Clause is identical to Cl. 23 of the 1964 Plan. Special problems arise when the casualty has occurred under such circumstances that it is uncertain whether it is attributable to marine or war perils. The 1964 Plan introduced a rule of apportionment which is maintained in the new Plan. If it ...

 • Kohta 2-17. Pakotteista johtuva rajoitus- ja irtisanomislauseke

  Tämän lausekkeen sanamuotoa noudatetaan joka tapauksessa, ja noudatetaan vaikka olisi ristiriidassa muiden lausekkeiden kanssa.

  Minkään vakuutuksenantajan ei katsota antaneen vakuutussuojaa, eikä yksikään vakuutuksenantaja ole vastuussa korvauksen maksamisesta eikä minkäänlaisen edun myöntämisestä, jos sellaisen suojan antaminen, korvauksen maksaminen tai muun edun myöntäminen voi johtaa siihen, että vakuutuksenantaja tai tämän jälleenvakuuttajat joutuu jonkun (primäärisen tai/sekä sekundäärisen) YK:n asettaman pakotteen, kiellon tai rajoituksen kohteeksi tai että se joutuu EU:n, Iso-Britannian, USA:n, tai sen valtion, jossa vakuutuksenantajalla tai tämän jälleenvakuuttajilla on rekisteröity konttori tai kiinteä toimipaikka, asettamien kauppa- tai talouspakotteiden, lakien tai säännösten kohteeksi.

  Jos vakuutuksen kohdetta on käytetty tai sitä käytetään missä tahansa toiminnassa, joka voi saattaa vakuutuksenantajan tai tämän jälleenvakuuttajat minkä tahansa yllä ensimmäisessä momentissa mainitun (primäärisen tai/sekä sekundäärisen) pakotteen, kiellon, rajoituksen, lain tai säännöksen kohteeksi, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on pätevä myös kiinnityksenhaltijaa kohtaan, mutta vakuutuksenantajan on viipymättä ilmoitettava kiinnityksenhaltijalle irtisanomisesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 2-17. Sanction limitation and exclusion

  The Clause was new in 2016, corresponding to the Cefor Sanction Limitation and Exclusion Clause of 2014 that was already widely used in the market. Similar clauses are used in the international marine insurance and reinsurance market, cf. Lloyd’s LMA 3100. Sub-clause 1 was amended in 2023. The...