Translations

Scroll to the top

Kappale 5: Vanhentuminen tms.

 • Kohta 5-23. Määräaika haverista ilmoittamiselle

  Vakuutettu menettää oikeuden vaatia korvausta, jos haverista ei ole ilmoitettu vakuutuksenantajalle 12 kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutettu sai tiedon asiasta.

  Vakuutettu menettää oikeuden vaatia korvausta muista kuin alimman vesiviivan alaisista runkovahingoista joka tapauksessa, jos haverista ei ole ilmoitettu 24 kuukauden kuluessa vahingon syntymisestä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-23. Time-limit for notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden.  Further amendments were made in the 2019 Version.  The provision does not contain any actual limitation rule, but a passivity rule which supplements Cl. 3-29 and Cl. 3-31. Accordi...

 • Kohta 5-24. Vanhentuminen

  Vakuutetun korvausta koskeva vaatimus vanhenee kolmessa vuodessa. Määräaika alkaa sen kalenterivuoden lopussa, jona vakuutettu sai tarvittavat tiedot vaatimuksen perustana olevista seikoista. Vaatimus vanhenee kuitenkin viimeistään 10 vuotta sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jona haveri tapahtui.

  Vastuuvakuutuksen osalta vakuutuksenantajan vastuu ei kuitenkaan vanhene aikaisemmin, kuin sitä ajankohtaa, jota noudatettavien sääntöjen perustella sovelletaan vakuutetun vastuuseen. 

  Vaatimukset, joista on ilmoitettu vakuutuksenantajalle ennen vanhentumisajan umpeutumista, eivät vanhene, ennen kuin on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun vakuutettu on saanut kirjallisen ilmoituksen vanhentumiseen vetoamisesta. Ilmoituksessa on selitettävä, kuinka vanhentuminen katkaistaan. Vanhentumisaikaa ei jatketa tämän säännöksen perusteella, jos on kulunut yli 10 vuotta vaatimuksen ilmoittamisesta vakuutuksenantajalle. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-24. Limitation

  The provision was amended in the 2013 Plan. According to the 1996 Plan, the limitation period was running even if the claim was pending before the average adjuster.  This provision conformed to the Norwegian Limitation Act, which is mandatory for the benefit of the debtor, cf. Section 28. The...

 • Kohta 5-25. Suomen lain ja tuomiovallan alaisten vakuutussopimusten korvausvaatimuksia ja määräaikoja koskevat säännöt

  Jos vakuutuksenantaja hylkää korvausvaatimuksen kokonaan tai osittain, on vakuutuksenantajan ilmoitettava vakuutetulle, että vakuutetun on annettava korvausvaatimus selvitettäväksi suomalaiselle merivahingonlaskijalle yhden vuoden kuluessa tai muussa tapauksessa hän menettää oikeutensa vakuutuksenantajaa vastaan. Määräaika lasketaan siitä päivästä, jona vakuutettu sai kirjallisen ilmoituksen vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta.

  Vakuutuksenantajan on liitettävä päätökseensä valitusohjeet, joista käy selkeästi ilmi määräaika, jonka kuluessa vaatimus on esitettävä suomalaiselle merivahingonlaskijalle selvitettäväksi.

  Vakuutuksenantaja on vastuussa merivahingonlaskijan kustannuksista ja hänen palkkiostaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-25. Rules regarding claims notice and limitation for insurance contracts subject to Finnish law and jurisdiction

  This Clause was new in the 2013 Plan. Sub-clause 1 corresponds to Cl. 90, sub-clause 1, of the Finnish Marine Hull Insurance Conditions 2001 (English Version), but slightly rewritten to fit the terminology of the Plan. Sub-clause 2 corresponds to said Cl. 90, sub-clause 2. Sub-clause 3 correspond...