Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Vakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 18-1. Soveltamisala ja sovellettavat säännöt

  Ensimmäisen osan sääntöjä sovelletaan seuraavin muutoksin:

  • Vakuutusarvo/Vakuutusmäärä/ks. kohdat 2-2 ja 2-3 
   Offshore-rakenteet, jotka voidaan irrottaa offshore-kenttälaitteistosta, voidaan ottaa vakuutussopimukseen erillisin vakuutusmäärin offshore-rakenteille ja irrotettavalle laitteistolle.

   Kun offshore-rakenne on irrotettu ja poissa offshore-kentän sijainnista, vakuutus toimii erillisinä vakuutuksina kunkin vakuutuskohteen osalta ja erillisin vakuutusmäärin vakuutussopimukseen mainitun mukaisesti.

   Kun offshore-rakenne on offshore-kentällä, jossa se toimii tai se on yhdistetty kenttälaitteistoon, ne muodostavat yhdessä vakuutuskohteen, joiden vakuutusarvo on mainittujen vakuutusmäärien yhdistelmä. 
  • Vaarat, joiden varalta vakuutettu/ks. kohdat 2-8 ja 2-9 
   Vakuutus ei kata menetystä, joka on seurausta siitä, että offshore-rakennetta on käytetty varakaivon poraamiseen tulipalon, paineenlaskun tai kraatterin muodostumisen rajoittamiseksi liittyen toiseen offshore-rakenteeseen tai offshore-kentän laitteistoon. 
   Rakenteilla tai konvertoitavana olevien offshore-rakenteiden osalta,  ks. kappale 6 alla, vakuutus kattaa kohdassa 2-8 määriteltyjä vaaroja  sekä lakkoja ja työsulkuja.
  • Riskin muuttuminen/ks. kohta 3-8 
   Räjähdysaineiden tai radioaktiivisten aineiden varastointia ja käyttöä offshore-rakenteessa liittyen sen tavanomaiseen toimintaan ei tule pitää riskin muuttumisena kohdan 3-8 mukaisesti.

  • Pääluokan menetys /ks. kohta 3-14 
   Vakuutuksen astuessa voimaan offshore-rakenteen tulee olla luokitettuna vakuutuksenantajan hyväksymässä luokituslaitoksessa. 

   Vakuutus päättyy, mikäli offshore-rakenne menettää pääluokkansa, ellei vakuutuksenantaja nimenomaisesti suostu jatkamaan vakuutussopimusta. Jos offshore-rakenne on suorittamassa tavanomaista toimintaansa merellä tai matkalla, kun pääluokka menetetään, vakuutuskate jatkuu kuitenkin, kunnes offshore-rakenne lopettaa meneillään olevat toimintonsa sovellettavien säännösten mukaisesti ja kenttäoperaattorin suostumuksella ja saapuu lähimpään turvalliseen satamaan vakuutuksenantajan ohjeiden mukaisesti.

   Pääluokka menetetään, kun vakuutettu tai joku hänen puolestaan pyytää pääluokan perumista, tai silloin, kun pääluokka lykätään tai poistetaan muista kuin haverista johtuvista syistä.

   Kohdan 3-8 alakohdan 2 toista lausetta sovelletaan luokituslaitoksen vaihtoon.
    
  • Suojeluohjeet/ks. kohdat 3-22 ja 3-25
   1. Kaivo(t) on varustettava turvasulkuventtiileillä (blow-out preventers = BOP) tai muulla standardin mukaisella kaivon paineen valvontalaitteistolla, joka on asennettu ja testattu tavanomaisen käytännön mukaisesti.
     
   2. Siirrettävien offshore-rakenteiden osalta on päävakuutuksenantajan hyväksyttävä erillinen offshore-rakenteen siirtosuunnitelma, kun;
    • offshore-rakenne ei liiku omalla työntövoimallaan tai
    • offshore-rakenne liikkuu nousujohtonsa (riser) kanssa ja BOP roikkuvana.
      
    Offshore-rakenteen siirtosuunnitelmaa on noudatettava siirron aikana.
   3. Rakenteilla tai konvertoitavana olevien offshore-rakenteiden osalta, ks. kappale 6 alla,  on päävakuutuksenantajan hyväksymä tarkastaja nimitettävä tarkastamaan projektisuunnitelmat sekä siirtoja ja nostoja koskevat menetelmät ja, mikäli tulee kyseeseen, komponenttien tai moduulien offshore asennukset sekä laatimaan alustavan riskiarvion.  Alustavan riskiarvion perusteella päävakuutuksenantaja hyväksyy puitteet tunnistettujen riskitasojen vaatimille tarkastustasoille.

    Päävakuutuksenantajan vaatiessa hyväksymistodistusta tietyille  tarkastuksen puitteissa tehtäville toimenpiteille on tarkastajan annettava tällainen todistus, kun hän on tyytyväinen toimenpiteiden valmisteluihin. Kyseinen toimenpide voi alkaa, kun tarkastajan allekirjoittama todistus on saatu. 
   Kohtien (1) ja (2) säännöksiä pidetään erityisinä suojeluohjeina suhteessa kohdan 3-25 alakohtaan 2 ja kohdan (3) säännöksiä pidetään suojeluohjeina suhteessa kohdan 3-25, alakohtaan 1. 
  • Paineenlaskua yms. ehkäisevät toimenpiteet/ks. kohdat 4-7 - 4-12 
   Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa menetyksestä, jonka aiheuttavat paineenlaskun, kraatterin muodostumisen tai paineenlaskuun liittyvän tulipalon ehkäisemiseen tai minimointiin tähtäävät toimenpiteet.

   Tällaisten toimenpiteiden vakuutetulle offshore-rakenteelle aiheuttama menetys tai vahinko korvataan kuitenkin.

  • Vakuutuksenantajan vastuun rajoittaminen/ks. kohta 4-18 
   Kaskovakuutuksenantaja on vastuussa vakuutusmäärään asti kunkin yksittäisen haverin aiheuttaman menetyksen osalta. Kaskovakuutuksenantaja on myös vastuussa vastaavaan määrään asti, joka ei ylitä 500 000 000 USD, niiden toimenpiteiden kustannuksista, jotka on suoritettu haveriin liittyvän menetyksen ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi. Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset ylittävät tämän määrän, kaskovakuutuksenantaja on myös vastuussa siinä määrin, kuin vakuutusmäärä ei ole kokonaan käytetty offshore-rakenteen menetyksen tai vahingon korvaamiseen.

   Kaskovakuutuksenantaja on erikseen vastuussa kohtiin 18-35 - 18-37 sisältyvien määräysten mukaisesti yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä aiheutuvasta vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan.

  • Toiminta-alue/ks. kohta 3-15  
   Toiminta-alue on rajoitettu normaalia kulkualuetta koskevan kohdan 3-15, alakohta 1, mukaisesti ellei ole määritelty toisin vakuutussopimuksessa. Toimintaan poissuljetuilla tai ehdollisilla kulkualueilla sovelletaan kohtaa 3-15. Kohdan 3-15, alakohta 2, enimmäisvähennys on USD 1 000 000. Kohdan 18-34 säännöstä sovelletaan vastaavasti.  

   Jos offshore-rakenteen vakuutussopimuksessa määrättyä toiminta-aluetta halutaan muuttaa, vakuutuksenantajalle on ilmoitettava asiasta välittömästi. Molemmat osapuolet voivat siinä tapauksessa vaatia vakuutusmaksun muuttamista. Mahdollisesta vakuutusmaksun korottamisesta on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

  • Sijaan tulosta luopuminen ja kolmannen osapuolen myötä vakuuttaminen /ks. kohta 8-1 
   Vakuutuksenantajalla ei ole sijaan tulo-oikeutta ketään vastaan, jos hänelle on taattu sopimuksen mukainen suoja takautumista vastaan, mikäli tällaista sopimuksen sääntelyä on pidettävä tavanomaisena käytäntönä siinä toiminnassa, jossa offshore-rakennetta käytetään.

   Vakuutus otetaan kenen tahansa sellaisen hyväksi, jolla on sopimukseen perustuva oikeus olla myötä vakuutettu vakuutuksen mukaan, mikäli tällaista sopimuksen sääntelyä on pidettävä tavanomaisena käytäntönä siinä toiminnassa, jossa offshore-rakennetta käytetään. Jos myötä vakuutetun vaatimuksen kattaa toinen hänen ottamansa vakuutus, on tämän määräyksen kate toissijainen toisen vakuutuksen suhteen.

   Tässä kohdassa taattu sijaan tulosta luopuminen ja/tai myötä vakuuttaminen ei voi missään tapauksessa ylittää henkilön tai osapuolten sopimuksenmukaisia oikeuksia tai korvauksia.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-1. Scope of application and applicable rules

  This provision was amended in 2016. The first sentence establishes that the rules in Part One shall apply unless specifically amended under this Clause. It is no longer deemed necessary to state in cl. 18-1 that Chapter 18 only applies to the extent it is set out in the insurance contract. The 19...