Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Riskin muuttuminen

 • Kohta 3-8. Riskin muuttuminen

  Riskin muuttuminen tapahtuu, kun seikoissa, jotka sopimuksen mukaan muodostavat vakuutuksen perustan, tapahtuu muutos ja riski muuttuu tämän seurauksena vastoin sopimuksen hiljaisia ehtoja.

  Rekisteröintivaltion, liikenteen harjoittajan (manager) tai aluksen teknisestä/merenkulullisesta käytöstä vastaavan yhtiön vaihtuminen katsotaan riskin muuttumiseksi alakohdassa 1 määritellyllä tavalla. Sama koskee luokituslaitoksen vaihtumista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-8. Alteration of the risk

  Sub-clause 2, second sentence, was added in the 2007 version. Sub-clause 2 was amended in the 2003 version. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan and corresponds to Cl. 31 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The...

 • Kohta 3-9. Vakuutetun aiheuttama tai hyväksymä riskin muuttuminen

  Jos vakuutettu on sopimuksen solmimisen jälkeen tahallisesti aiheuttanut tai hyväksynyt riskin muuttumisen, vakuutuksenantaja vapautetaan vastuusta, mikäli voidaan olettaa, että hän ei olisi hyväksynyt vakuutusta, jos hän olisi sopimusta solmiessaan tiennyt, että kyseinen muutos tulee  tapahtumaan.

  Jos voidaan olettaa, että vakuutuksenantaja olisi hyväksynyt vakuutuksen mutta toisin ehdoin, hän on vastuussa ainoastaan siinä laajuudessa, jossa voidaan todistaa, että menetys ei johdu riskin muuttumisesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-9. Alteration of the risk caused or agreed to by the assured

  This Clause is identical to Cl. 32 of the 1964 Plan. Reference is made to the Commentary on Cl. 3-3 with respect to the burden of proof and combination of causes.

 • Kohta 3-10. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeus

  Jos riski muuttuu, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-10. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause is identical to Cl. 33 of the 1964 Plan. The rule corresponds to the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), although the Nordic ICASs contains the additional requirement that the cancellation be reasonable. the Nordic ICAs also contains rules on how the cancellation i...

 • Kohta 3-11. Vakuutetun ilmoitusvelvollisuus

  Jos vakuutettu saa tietoonsa, että riski tulee muuttumaan tai se on jo muuttunut, hänen on ilman aiheetonta viivytystä tiedotettava asiasta vakuutuksenantajalle. Jos vakuutettu jättää tämän tekemättä ilman perusteltua syytä, sovelletaan kohdan 3-9 säännöstä, vaikka hän ei itse olisi aiheuttanut muutoksen syntymistä tai se tapahtui ilman hänen suostumustaan, ja vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-11. Duty of the assured to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 34 of the 1964 Plan. The first sentence imposes on the assured a duty to inform the insurer in the event of an alteration of the risk. The second sentence allows the insurer, in the event of a failure to notify, to cancel the contract or take other action. The perio...

 • Kohta 3-12. Tapaukset, joissa vakuutuksenantaja ei voi vedota riskin muuttumiseen

  Vakuutuksenantaja ei voi vedota kohtiin 3-9 ja 3-10 sen jälkeen, kun riskin muutoksella ei enää ole hänelle merkitystä.

  Sama pätee, jos riski on muuttunut sellaisista toimista johtuen, joiden tarkoituksena on pelastaa ihmisten henki, tai siitä syystä, että vakuutettu alus matkan aikana pelastaa tai yrittää pelastaa aluksia tai tavaraa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-12. Cases where the insurer may not invoke alteration of the risk

  This Clause is identical to Cl. 35 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 sets out the same rule for alteration of the risk as that in Cl. 3-5, second sentence, regarding the duty of disclosure. However, it is only the rights referred to in Cl. 3-9 and Cl. 3-10 which are lost by the insurer once...

 • Kohta 3-13. Vakuutuksenantajan ilmoitusvelvollisuus

  Jos vakuutuksenantaja saa tietoonsa, että riski on muuttunut, hänen on ilman aiheetonta viivytystä tiedotettava kirjallisesti vakuutetulle siitä, missä laajuudessa hän aikoo vedota kohtiin 3-9 ja 3-10. Jos hän ei menettele näin, hän menettää oikeutensa vedota kyseisiin säännöksiin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-13. Duty of the insurer to give notice

  This Clause corresponds to Cl. 36 of the 1964 Plan and has a parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. The provision is identical to the one regarding the duty to notify in Cl. 3-6 above.

 • Kohta 3-14. Pääluokan menetys

  Vakuutuksen astuessa voimaan aluksen tulee olla luokitettuna vakuutuksenantajan hyväksymässä luokituslaitoksessa.

  Vakuutus raukeaa, jos pääluokka menetetään, paitsi jos vakuutuksenantaja nimenomaisesti suostuu vakuutussopimuksen jatkamiseen. Jos alus on merellä, kun pääluokka menetetään, vakuutus raukeaa kuitenkin vasta aluksen saavuttua seuraavaan turvalliseen satamaan vakuutuksenantajan ohjeiden mukaisesti.

  Pääluokka menetetään, kun vakuutettu tai joku hänen puolestaan pyytää pääluokan perumista, tai silloin, kun pääluokka lykätään tai poistetaan muista kuin haverista johtuvista syistä.

  Kohdan 3-8 alakohdan 2 toista lausetta sovelletaan vaihdettaessa luokituslaitosta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-14. Loss of the main class

  In the 2013 Plan it has been expressly stated what previously was implied in the text and the Commentary that Cl. 3-14 only apply to loss of the main class. The provision is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. In addition to the main class the vessel with its equipment may b...

 • Kohta 3-15. Kulkualue

  Vakuutuksen normaali kulkualue käsittää kaikki vesialueet ottaen huomioon Ehtojen liitteessä määritellyt ehdollisia ja poissuljettuja alueita koskevat rajoitukset. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutuksenantajalle, ennen kuin alus siirtyy normaalin kulkualueen ulkopuolelle.

  Vakuutuksenantaja voi hyväksyä aluksen liikennöinnin normaalin kulkualueen ulkopuolella ja voi vaatia lisävakuutusmaksun. Vakuutuksenantaja voi myös asettaa muita suojeluohjeita käsittäviä ehtoja, vrt kohta 3-22 ja kohta 3-25, alakohta 1. 

  Aluksen vakuutus on voimassa ehdollisilla kulkualueilla tapahtuvalle liikennöinnille mutta jos alus siirtyy poissuljetulle kulkualueelle, vakuutus raukeaa, paitsi jos vakuutuksenantaja on etukäteen antanut suostumuksen siihen tai jos rikkomus ei johdu aluksen päällikön tahallisesta toiminnasta. Jos alus poistuu poissuljetulta alueelta ennen vakuutuskauden päättymistä, vakuutus astuu uudelleen voimaan. Kohdan 3-12 alakohdan 2 säännöstä sovelletaan vastaavasti. Mikäli jäävahinkoon perustuva korvausvaatimus on seurausta vakuutetun laiminlyönnistä noudattaa asianmukaista huolellisuutta, voidaan korvausta lisäksi vähentää vakuutetun syyllisyysasteen ja yleisten olosuhteiden pohjalta. 

  Mikäli vakuutuksenantajalle on alakohdan 1 mukaisesti asianmukaisesti ilmoitettu liikennöinnistä ehdollisella kulkualueella vakuutus pysyy voimassa edellyttäen, että vakuutuksenantajan mahdollisesti asettamia ehtoja noudatetaan.

  Jos alus siirtyy poissuljetulle kulkualueelle, vakuutus raukeaa, paitsi jos vakuutuksenantaja on etukäteen antanut suostumuksensa siihen tai jos rikkomus ei johdu aluksen päällikön tahallisesta toiminnasta. Jos alus poistuu poissuljetulta alueelta ennen vakuutuskauden päättymistä, vakuutus astuu uudelleen voimaan. Kohdan 3-12 alakohdan 2 säännöstä sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-15. Trading areas

  The Clause was amended in 2016, due to a disagreement that had arisen on the effect of the requirement for compliance with ice class rules introduced in 2007. Hence, Cl. 3-22, sub-clause 3, was deleted in 2016. The rules are still based on a tripartite division: ordinary trading areas, excluded...

 • Kohta 3-16. Lainvastaiset toimet

  Vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksestä, joka johtuu siitä, että alusta käytetään lainvastaisiin tarkoituksiin, paitsi jos vakuutettu ei tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää seikoista sellaisena ajankohtana, että hän olisi voinut puuttua asiaan.

  Jos vakuutettu ei puutu asiaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun hän sai tiedon kyseisistä seikoista, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla.

  Jos alusta käytetään vakuutetun suostumuksella pääasiallisesti lainvastaisen tarkoituksen edistämiseen, vakuutus raukeaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-16. Illegal undertakings

  This Clause corresponds to Cl. 40 of the 1964 Plan. The provision has no direct parallel in the relevant Nordic Insurance Contracts Acts. Sub-clause 1 establishes that use of the vessel for illegal purposes constitutes a special alteration of the risk. Sub-clause 3, according to which the insuran...

 • Kohta 3-17. Vakuutuksen keskeyttäminen aluksen pakko-oton seurauksena

  Jos alus pakko-otetaan valtiovallan käyttöön, sekä merivaaran että sodanvaaran varalta otettu vakuutus keskeytyy. Jos pakko-otto päättyy ennen vakuutuskauden päättymistä, vakuutus astuu uudelleen voimaan. Jos alus on tällöin olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ennen pakko-oton alkamista, vakuutuksenantaja voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän varoitusajalla, päättymään kuitenkin aikaisintaan aluksen saavuttua seuraavaan turvalliseen satamaan vakuutuksenantajan ohjeiden mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-17. Suspension of insurance in the event of requisition

  Sub-clause 2 was moved to Cl. 15-24 (b) in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence sets out the principal rule, i.e. that in the event of requisition by a State power, all of the vessel’s insurances are suspended....

 • Kohta 3-18. Ilmoitus pakko-otosta

  Jos vakuutettu saa tietää, että alus on pakko-otettu tai että se pakko-otetaan tai että se on palautettu tai palautetaan pakko-oton jälkeen, hänen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asiasta vakuutuksenantajalle.

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että vakuutettu omalla kustannuksellaan katsastuttaa aluksen telakalla välittömästi palautuksen jälkeen. Vakuutuksenantajalle on ilmoitettava tarkastuksesta hyvissä ajoin ennen tarkastusta.

  Jos vakuutettu on laiminlyönyt alakohdan 1 tai 2 mukaisia velvollisuuksiaan, hänellä on todistustaakka siitä, että vahinko ei johdu havereista tai muista vastaavista seikoista, jotka ovat syntyneet aluksen ollessa pakko-otettuna.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-18. Notification of requisition

  This Clause corresponds to Cl. 42 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured a duty to notify the insurer if the vessel is requisitioned or is returned, while sub-clause 2 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel when the requisition is over and the vessel has been...

 • Kohta 3-19. Vakuutuksen keskeyttäminen aluksen väliaikaisen pidätyksen yhteydessä

  Jos valtiovalta pidättää aluksen väliaikaisesti ja asiassa ei sovelleta kohdan 3-17 säännöksiä, merivaaran varalta otettu vakuutus keskeytyy. Sodanvaaran varalta otettu vakuutus kattaa siinä tapauksessa myös merivaarat kohdassa 2-8 määritellyn mukaisesti.

  Kohdan 3-18 määräyksiä sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-19. Suspension of insurance while the vessel is temporarily seized

  This Clause corresponds in part to Cl. 16 of the 1964 Plan, sub-clause 3. If the vessel is temporarily seized by a foreign State power, without there being a requisition within the meaning of Cl. 2-9 and Cl. 3-17, it is appropriate that the insurance against marine perils be suspended, as in the...

 • Kohta 3-20. Aluksen siirto korjaustelakalle

  Jos on oletettavissa, että vahingoittuneen aluksen siirto korjaustelakalle voi aiheuttaa vaaran lisääntymisen, on vakuutetun ilmoitettava siirrosta etukäteen vakuutuksenantajalle.

  Jos siirto aiheuttaa vaaran oleellisen lisääntymisen, voi vakuutuksenantaja ennen siirron aloittamista ilmoittaa vakuutetulle vastustavansa siirtoa tästä syystä. Jos tällainen ilmoitus on tehty tai vakuutettu on laiminlyönyt ilmoituksen tekemisen vakuutuksenantajalle alakohdan 1 mukaisesti, ei vakuutuksenantaja vastaa vahingosta, joka syntyy siirron aikana tai sen seurauksena.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-20. Removal of the vessel to a repair yard

  The Commentary was amended in the 2010 version. This Clause corresponds to Cl. 44 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 imposes on the assured an obligation to notify the insurer if a removal of the vessel to a repair yard entails an increase in the risk. The provision is identical to Cl. 44, sub-clause...

 • Kohta 3-21. Omistajan vaihtuminen

  Jos aluksen omistus siirtyy uudelle omistajalle joko myynnin seurauksena tai muulla tavoin, vakuutus raukeaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-21. Change of ownership

  The Commentary was amended in the 2019 Version. The provision sets out that the insurance cover will automatically lapse if the ownership of the vessel changes. In reality, the issue of cover in the event of a change of ownership is usually one of cover of a third party’s (the purchaser’s)...