Translations

Scroll to the top

Kappale 2-3: Vahingot

 • Kohta 18-17. Vakuutuksenantajan vastuuta koskeva pääsääntö

  Jos offshore-rakenne on vahingoittunut ilman, että kokonaishäviötä koskevia sääntöjä voitaisiin soveltaa, vakuutuksenantaja vastaa vahinkojen korjauskustannuksista siten, että offshore-rakenne palautetaan tilaan, jossa se oli ennen vahingon syntymistä.

  Vastuu syntyy korjauskustannusten aiheutumisen myötä.

  Jos korjaukset ovat aiheuttaneet erityistä etua vakuutetulle, koska offshore-rakennetta on vahvistettu tai sen varustelua on parannettu, korvauksesta tehdään vähennys rajoittuen niihin lisäkustannuksiin, jotka johtuvat vahvistamisesta ja parantamisesta.

  Jos vahinkojen täydellinen korjaaminen on mahdotonta mutta offshore-rakenne täyttää tekniset ja toiminnalliset turvamääräykset ja se voidaan saada sopimaan käyttötarkoitukseensa vähäisemmin korjauksin, vastaa vakuutuksenantaja korjauskustannusten lisäksi offshore-rakenteen arvon alenemisesta. Jos vahinkojen täydellinen korjaaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia, vakuutuksenantaja voi vaatia vastuutaan rajoitettavaksi vähäisempien korjausten kustannuksiin ja arvon alenemiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-17. Main rule concerning liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-1.  According to the Commentary to Cl. 12-1 the “insurer’s liability covers not just the actual invoice from the repair yard, but also other expenses necessary to have the...

 • Kohta 18-18. Korjaamatta olevan vahingon korvaaminen

  Vaikka korjauksia ei olisi suoritettu, voi vakuutettu vaatia vakuutuskauden päättyessä korvausta vahingoista.

  Korvaus lasketaan offshore-rakenteen vahingoista johtuvan markkina-arvon arvioidun alenemisen perusteella vakuutuksen päättymisen ajankohtana, mutta se ei saa ylittää arvioituja korjauskustannuksia. Arvioituja yhteisiä kuluja ei korvata, paitsi 50 % arvioidusta telakka- ja laiturivuokrasta. 

  Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa korjaamattomista vahingoista, jos offshore-rakenne on menetetty kokonaishäviön seurauksena tai se on kuntoonpanokelvoton kohdan 18-10 mukaisesti ennen vakuutuksen päättymistä. Tätä sovelletaan myös, jos kyseinen vakuutus ei kata kokonaishäviötä.

  Jos aluksen omistaja vaihtuu, voi vakuutettu siirtää tunnettuja vahinkoja koskevat vaatimukset uudelle omistajalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-18. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-2. 

 • Kohta 18-19. Riittämätön huolto yms.

  Vakuutuksenantaja ei vastaa kuluista, jotka syntyvät sellaisen rungon, koneiston tai varusteiden osan tai osien uusimisesta tai korjaamisesta, joka oli puutteellisessa kunnossa kulumisen, korroosion, mädäntymisen, riittämättömän huollon tai vastaavien syiden takia.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-19. Inadequate maintenance

  This Clause was new in the 2013 Plan w and is verbatim the same as Cl. 12-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-3. 

 • Kohta 18-20. Rakennevika yms.

  Jos vahinko johtuu rakenne- tai materiaaliviasta, vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisen offshore-rakenteen, koneiston, varusteiden tai laitteiston osan tai osien uusimisesta tai korjaamisesta, joka ei ollut asiallisessa kunnossa, paitsi jos luokituslaitos oli hyväksynyt kyseisen osan tai osat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-20. Error in design, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-4. 

 • Kohta 18-21. Menetykset, joita ei korvata

  Vakuutuksenantaja ei korvaa:

  • miehistön palkkaa ja ylläpitoa, paitsi jos miehistö osallistuu korjaustöihin, 
  • offshore-rakenteen käyttöön liittyviä tavanomaisia kuluja korjausten aikana, 
  • lastin siirtämisen, varastoinnin ja purkamisen aiheuttamia kuluja,
  • kolmannen osapuolen henkilöstön ja vierailijoiden majoitusta.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-21. Losses that are not recoverable

  The Clause corresponds to Cl. 18-12 of the 1996 Norwegian Plan, which made an amendment to Cl. 12-5 (a). In the 2013 Plan, Cl. 12-5 has been partly incorporated into Cl. 18-21 and has been partly re-written. Cl. 18-21 (e) was deleted in 2016. Cl. 18-21 (a): Clause 12-5 (a) has been split into Cl....

 • Kohta 18-22. Drill stringin vahingoittuminen

  Vakuutuksenantaja ei vastaa drill stringin menetyksestä tai vahingoittumisesta:

  • kun se on kaivossa tai vedessä, paitsi jos menetys tai vahingoittuminen johtuu ulkoisista olosuhteista, joista porausurakoitsija on vastuussa sellaisten sopimusehtojen perusteella, joita pidetään tavanomaisina kyseisellä alueella, tai 
  • kun se on jätetty kuiluun muuta tarkoitusta kuin porausta varten.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-22. Damage to the drill string

  This Clause is the same as Cl. 18-11 of the 1996 Plan, but with some editorial amendments in the 2013 Plan. The provision establishes certain limitations to the cover, which are additional to the limitations in Cl. 12-3 to Cl. 12-5. The provision concerns “loss of or damage to the drill string …...

 • Kohta 18-23. Lykätyt korjaukset

  Jos korjausta ei ole suoritettu viiden vuoden kuluessa vahingon havaitsemisesta, vakuutuksenantaja ei vastaa myöhemmin suoritettavan työn kallistumisesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-23. Deferred repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-6. 

 • Kohta 18-24. Väliaikaiset korjaukset

  Vakuutuksenantaja vastaa kuluista, jotka syntyvät tarpeellisista väliaikaisista korjauksista, kun lopullisia korjauksia ei voi suorittaa paikassa, jossa offshore-rakenne sijaitsee.

  Jos vahingoittunut esine korjataan väliaikaisesti muissa tapauksissa, vakuutuksenantaja vastaa kuluista siihen säästöön saakka, jonka hän saavuttaa lykkäämällä lopullista korjausta tai enintään 20 %:iin vuodessa kaskovakuutusarvosta kohdan 18-1 (a) mukaisesti vakuutetun säästämän ajan osalta, jos jälkimmäinen määrä on suurempi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-24. Temporary repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-7. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • Kohta 18-25. Korjaustyön kiirehtimiseen liittyvät kulut

  Jos vakuutettu ajanhukan rajoittamiseksi kiirehtii vahingoittuneen esineen korjausta ylimääräisillä toimenpiteillä, vakuutuksenantajan vastuu näin syntyneistä kuluista on rajoitettu enintään 20 %:iin vuodessa kaskovakuutusarvosta kohdan 18-1 (a) mukaisesti vakuutetun säästämän ajan osalta. Vakuutetun säästämä aika ja vakuutuksenantajan vastuu lasketaan yhdessä kaikkien samaan aikaan suoritettavien korjausten osalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-25. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-8. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • Kohta 18-26. Kuntoonpanokelvottoman offshore-rakenteen korjaukset

  Jos offshore-rakenne korjataan siitä huolimatta, että kuntoonpanokelvottomaksi julistamisen ehdot ovat täyttyneet, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu vakuutusmäärään, johon tehdään mahdolliset lisäykset kohdan 4-19 mukaan mutta josta vähennetään hylyn arvo.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-26. Repairs of an MOU that is condemnable

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-9. 

 • Kohta 18-27. Vahinkojen katsastus

  Ennen vahinkojen korjaamista vakuutetun edustajan ja vakuutuksenantajan edustajan tulee katsastaa ne.

  Edustajien on esitettävä katsastusraportit, joissa he kuvaavat vahinkoja ja lausuvat mielipiteensä kunkin yksittäisen vahingon todennäköisestä syystä tapahtuma-ajankohdasta ja vahinkojen korjaamisen kustannuksista.

  Jos toinen osapuolista sitä vaatii, on edustajien ennen vahinkojen korjaamista esitettävä väliaikaiset raportit, joissa he antavat likimääräisen arvion korjausten kustannuksista.

  Jos vakuutetun ja vakuutuksenantajan edustajat ovat erimielisiä, osapuolet voivat kutsua paikalle välimiehen, jonka tulee antaa perusteltu lausunto hänelle esitetyistä kysymyksistä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehen valinnasta, välimiehen nimittää pohjoismainen merivahingonlaskija.

  Vakuutettu tai vakuutuksenantaja eivät kumpikaan voi vaatia oikeudellista arviota vahingoista, paitsi jos kyseisen maan lainsäädäntö vaatii tätä.

  Jos vakuutettu ilman pakottavaa syytä korjauttaa offshore-rakenteen järjestämättä ensin katsastusta tai ilmoittamatta katsastuksesta vakuutuksenantajalle, vakuutetulla on todistustaakka kohdan 2-12 lisäksi myös siitä, että vahinko ei johdu syistä joita ei kateta vakuutuksella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-27. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-10. 

 • Kohta 18-28. Tarjousten hankkiminen

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että hänen valitsemiltaan korjaustelakoilta pyydetään tarjoukset korjaustyölle. Jos vakuutettu ei hanki kyseisiä tarjouksia, vakuutuksenantaja voi tehdä sen.

  Jos tarjousten hankkiminen johtaa yli 10 päivän ajanhukkaan tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen, vakuutuksenantaja korvaa ajanhukan 20 %:lla vuodessa kaskovakuutusarvosta kohdan 18-1 (a) mukaisesti ylimääräisen ajan osalta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-28. Invitations to tender

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-11. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl 18-...

 • Kohta 18-29. Korjaustelakan valinta

  Saatuja tarjouksia on korjattava vertailun mahdollistamiseksi lisäämällä siirtokustannukset tarjouksen loppusummaan.

  Vakuutettu päättää, mitä korjaustelakkaa käytetään, mutta vakuutuksenantajan vastuu korjauskustannuksista ja siirrosta on rajoitettu siihen määrään, joka vastaa määrää, joka olisi korvattu, jos alhaisin korjattu tarjous olisi hyväksytty, ja johon on lisätty 20 % vuodessa kaskovakuutusarvosta kohdan 18-1 (a) mukaisesti sen ajan osalta, jonka vakuutettu säästää, kun hän ei valitse tätä tarjousta. Jos siirron polttoaineenkulutus vähenee siksi, että muu kuin alhaisin korjattu tarjous valitaan, vakuutuksenantajan enimmäisvastuu kasvaa enintään 40 USD:n (tai vastaava määrä vakuutuksen valuutassa) verran säästettyä hiilidioksidipäästötonnia kohden.

  Jos vakuutettu erityisten olosuhteiden johdosta ja perustellusta syystä vastustaa sitä, että korjauksen suorittaa jokin tarjouksen tehneistä korjaajista, hän voi vaatia, että kyseisen korjaajan tarjousta ei oteta huomioon.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-29. Choice of repairers

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-12. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-12. 

 • Kohta 18-30. Siirto korjauksia varten

  Sikäli kuin kohdassa 18-29  mainitusta rajoituksesta ei muuta johdu, vakuutuksenantaja vastaa kustannuksista offshore-rakenteen siirtämisestä korjauspaikkaan, mukaan lukien tarvittavan miehistön palkat ja ylläpito, polttoainekulut ja vastaavat suorat offshore-rakenteen toimintaan liittyvät kulut vaaditulta ajalta. Jos siirto merkitsee säästöjä vakuutetulle, tehdään vastaava vähennys.

  Jos toinen vakuutuksenantaja on nimenomaan irtisanoutunut siirron aikaisesta vastuusta kohdan 3-20 mukaan, se vakuutuksenantaja, joka on vastuussa offshore-rakenteen vahingoista, vastaa myös menetyksestä, joka aiheutuu siirron aikana tai sen seurauksena ja jonka toinen vakuutuksenantaja muutoin olisi korvannut. 

  Vakuutuksenantaja voi irtisanoutua kaikesta vastuusta siirron aikana kohdan 3-20 mukaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-30. Removal for repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-13. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-13. There have been discussions whether the costs involved in getting an MOU back to the place of operation are covered in a case where the MOU has been brought to shore for repairs. I...

 • Kohta 18-31. Yhteisten kulujen jakaminen

  Jos on syntynyt sellaisia korjaustöille yhteisiä kuluja, joista vakuutuksenantaja on vastuussa, sekä töitä, jotka eivät kuulu vakuutuksen piiriin, nämä kulut jaetaan ottaen huomioon kunkin kategorian töiden kustannukset. Ne yhteiset kulut, jotka riippuvat korjausajan pituudesta, jaetaan kuitenkin ottaen huomioon aika, jonka korvattavat ja ei-korvattavat työt olisivat kestäneet, jos molempien kategorioiden työt olisi suoritettu erikseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-31. Apportionment of common expenses

  An editorial amendment was made to the Clause in the 2019 Version. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to work the insurers are liable for and work not covered by the insurance.  According to the first sentence, expenses that are common to recoverable and...

 • Kohta 18-32. Jäävahinkovähennykset

  Vahinko, joka johtuu yhteentörmäyksestä tai kosketuksesta jään kanssa, lukuun ottamatta yhteentörmäystä jäävuoren kanssa avomerellä, korvataan määrällä, josta on tehty vakuutussopimuksessa mainittu vähennys. Tähän tulee vielä lisätä Kohdassa 18-33 alakohta 1 tarkoitettu vähennys.

  Seuraavat korvataan ilman vähennyksiä:

  • menetys, joka korvataan kohdan 18-17 alakohdan 4, kohdan 18-28 alakodan 2 ja kohdan 18-30 mukaisesti,
  • käyttämättömät varaosat, jotka ovat vahingoittuneet tai kadonneet,
  • väliaikaiset korjaukset.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-32. Ice damage deductions

  The sub-clause 1 was new in the 2013 Plan  with further amendments in the 2019 Version  and is verbatim the same as Cl. 12-15. Reference is made to the commentary to Cl. 12-15. The sub-clause 2 was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-17. Reference is made to the commentary to...

 • Kohta 18-33. Omavastuu

  Jokaisesta yksittäisestä haverista vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  Vahinko, joka johtuu saman ilmastohäiriön aiheuttamista kovista sääolosuhteista, katsotaan yhdeksi yksittäiseksi haveriksi.

  Korvauskäsittelyyn liittyvät kulut, vrt. kohta 4-5, ja menetykset, jotka johtuvat vahingon torjuntatoimenpiteistä, ks. kohdat 4-7 - 4-12, korvataan ilman omavastuuosuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-33. Deductible

  This Clause corresponds to Cl. 18-13 of the 1996 Plan, but incorporates with amendments Cl. 12-18 in the 2013 Plan. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-18. Damage caused by bad weather arising as a result of the same atmospheric disturbance shall be regarded as one casualty. All loss or...

 • Kohta 18-34. Vähennyksen laskemisen perusteet kohtien 18-32, 18-33 ja 3-15 mukaan

  Kohdan 3-15 alakohdan 3, kohdan 18-32 ja kohdan 18-33 mukaiset vähennykset lasketaan näiden Ehtojen ja vakuutusehtojen mukaisesta täydestä korvauksesta ennen mainittujen kappaleiden mukaisten vähennysten tekemistä.

  Vähennykset tehdään myös silloin, kun offshore-rakenteen vahingot korvataan kohdan 4-7 mukaan, vrt. kohta 4-12 alakohta 1.

   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-34. Basis for calculation of deductions according to Clauses 18-32, 18-33 and 3-15

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-19. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-19.