Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Torjuntakustannukset, mukaan lukien pelastuspalkkio ja yhteinen haveri

 • Kohta 4-7. Torjuntakustannusten korvaaminen

  Jos haveri uhkaa tai se on tapahtunut, vastaa vakuutuksenantaja kohtien 4-8 - 4-12 säännösten mukaan niiden toimenpiteiden kuluista, joihin on ryhdytty vakuutuksen kattamien riskien takia, sillä edellytyksellä että kyseiset toimenpiteet olivat poikkeuksellisia ja ne katsotaan asianmukaisiksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-7. Compensation of the costs of measures to avert or minimise loss

  The provision states the general criteria for compensation of costs of measures to avert or minimise loss, including salvage awards and general average. The first part of the provision corresponds largely to Cl. 68 of the 1964 Plan as regards the criteria for the costs being recoverable. The...

 • Kohta 4-8. Yhteinen haveri

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun etuuden osalle tulevasta yhteisen haverin osallistumismaksusta. Kaskovakuutuksenantaja vastaa myös rahdin osalle tai rahtaussopimuksen vuokran osalle tulevasta yhteisen haverin osallistumismaksusta, mikäli vakuutettu omistaa kyseisen etuuden. Osallistumisimaksu korvataan merivahingonselvityksen perusteella, joka on laadittu sovellettavan lainsäädännön tai sellaisten sopimusehtojen mukaisesti, joita pidetään tavanomaisina kyseisessä liikenteessä. Osallistumismaksu korvataan merivahingonselvityksen mukaan, vaikka osallistuva arvo olisi suurempi kuin etuuden vakuutusarvo. Vakuutuksenantaja vastaa myös vastaavalla tavalla pelastuspalkkioista, mikäli niitä ei korvata yhteisessä haverissa. Hän ei kuitenkaan vastaa kohdassa 5-6 mainitun eräpäivän jälkeen maksettavista koroista, mikäli ne korvataan merivahingonselvityksessä.

  Jos vakuutettu rahtisopimuksen rikkomisen seurauksena ei voi vaatia osallistumismaksua muilta yhteisen haverin osallistujilta, vakuutuksenantaja korvaa sen määrän, joka yhteistä haveria koskevien sääntöjen mukaan tulee vakuutetun etuuden osalle.

  Jos vakuutettu päättää olla vaatimatta maksua muilta yhteiseen haveriin osallistuneilta, vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun valinnan mukaan joko

  • menetyksestä, vahingosta, vastuusta ja kuluista, jotka olisi korvattu yhteisessä haverissa vakuutussopimuksessa mainittuun määrään asti tai
  • aluksen osallistumismaksusta yhteisessä haverissa.

  Edellisen lauseen mukaisen laskelman on perustuttava vuoden 2016 York-Antwerpen-sääntöihin, mutta kuitenkin soveltaen vastaavasti kohdan 4-11 alakohdan 2 toisen lauseen säännöksiä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-8. General average

  The second sentence of sub-clause 1 was editorially amended in the 2013 Plan to avoid any possible misunderstandings.  The Commentary was further amended in the 2019 Version. As mentioned in the introduction to this Section, the insurer will very often be liable for losses incurred in connection...

 • Kohta 4-9. Jako yhteisessä haverissa, kun etuudet kuuluvat samalle henkilölle

  Jos alus, rahti ja lasti kuuluvat samalle henkilölle mutta yhteisen haverin jakoa koskevat ehdot täyttyvät muilta osin, vakuutuksenantaja vastaa ikään kuin osallistuvat etuudet olisivat kuuluneet eri henkilöille.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-9. General average apportionment where the interests belong to the same person

  The provision is necessary in order to implement the apportionment among the insurers with whom the assured has taken out his insurances. For the uninsured interests, the assured must bear his own proportionate share.

 • Kohta 4-10. Vakuutuskohteen vahingot ja menetys

  Jos vakuutuskohde on vahingoittunut tai menetetty tapahtumassa, joka katsotaan yhteiseksi haveriksi, vakuutetulla on oikeus vaatia korvausta tällaisesta vahingosta tai menetyksestä  yksityistä haveria koskevien määräysten mukaan ilman että hänen ensin tulisi saattaa voimaan oikeutensa yhteisen haverin jako-osaan muilta osapuolilta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-10. Damage to and loss of the object insured

  This Clause was amended in the 2019 Version. The provision gives the assured a right to claim compensation for general average damage to the vessel under the rules relating to particular average. The rationale is that the assured shall always have the right to claim under the insurance contract i...

 • Kohta 4-11. Ei-varsinainen yhteinen haveri

  Vakuutuksenantaja vastaa painolastissa kulkevan aluksen pelastamisesta tai painolastimatkan loppuun viemisestä aiheutuvasta menetyksestä edellyttäen, että vakuutuksenantaja olisi vastannut aluksen osuudesta kyseisiin kustannuksiin vuoden 2016 York-Antwerpen-sääntöjen mukaan tehdyn yhteisen haverin merivahingonselvityksen mukaisesti. Kohtaa 4-10 sovelletaan vastaavasti. 

  Miehistön palkkaa ja ylläpitoa vuoden 2016 York-Antwerpen-sääntöjen kohdan XI (b) mukaisesti ei kuitenkaan korvata pysyviin korjauksiin kuluvalta ajalta. Provisiokulut tms. sekä korot korvataan kohtien 4-3 ja 5-4 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-11. Assumed general average

  As mentioned in the introduction to this Section, the general average rules shall also apply when measures have been taken to save a vessel in ballast (“assumed general average”), cf. sub-clause 1 . The rules also apply to losses incurred in order to complete the ballast voyage even though the...

 • Kohta 4-12. Erityiset torjuntakustannukset

  Jos kohdan 4-7 mukaisia vahingon ehkäisemiseen tai minimointiin tähtääviä toimenpiteitä on suoritettu ilman, että kohtien 4-8 - 4-11 säännökset olisivat sovellettavissa, vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun omaisuuden menetyksestä tai vahingoittumisesta sekä vakuutetulle aiheutuneesta vastuusta ja kustannuksista. Kohdassa 4-2 mainittua menetystä ei kuitenkaan korvata tämän säännöksen mukaan.

  Jos edellisessä alakohdassa mainittu vahinko, vastuu tai kulut ovat aiheutuneet useiden etuuksien hyväksi tehdyistä toimenpiteistä, vakuutuksenantaja vastaa vain siitä osasta menetystä, jonka voidaan kohtuullisesti osoittaa koskevan vakuutettua etuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 4-12. Costs of particular measures taken to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. As mentioned in the Commentary on Cl. 4-7, during the Plan revision, the view was that it was expedient to state the criteria for the insurer’s liability for costs of particular measures to avert or minimise loss in a separate provision. The provisi...