Translations

Scroll to the top

Kappale 5: Lisäkatteet

 • Kohta 19-22. Sovellettavat säännökset

  Jos on sovittu lisäkatteesta kohtien 19-23 - 19-27 säännösten mukaan, sovelletaan luvun 19, kappaleiden 1 - 4 säännöksiä, mikäli niistä ei ole poikettu kappaleessa 5.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-22. Applicable rules

  The Commentary was rewritten in the 2013 Plan. This Clause maintains the principle that it is possible to expand the builders’ risks insurance by taking out supplementary covers. A factor common to all such supplementary covers is that the Clauses of Chapter 19, Sections 1 to 4, as a rule are...

 • Kohta 19-23. Ylimääräisten kulujen vakuuttaminen uudelleenrakentamisen ja/tai uuden vakuutuskohteen rakentamisen yhteydessä

  Vakuutus kattaa laivanrakennusvakuutuksen (Builders´ risks insurance) alla maksetun korvauksen, vrt. kappaleet 1 ja 2, ja uudelleenrakentamisen/uuden vakuutuskohteen rakentamisen kustannusten välisen eron.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-23. Insurance of additional costs in connection with rebuilding and/or building of a new subject-matter insured

  The heading and the Commentary were amended in the 2013 Plan. This Clause concerns insurance of additional costs in connection with the rebuilding/building of a new subject-matter insured. It therefore only applies in the event of a total loss necessitating rebuilding and does not apply to repair...

 • Kohta 19-24. Vakuutus, joka koskee telakan vastuuta tilaajan korkovaatimuksesta tilaajan suorittamien maksuerien osalta

  Vakuutus kattaa telakan vastuun tilaajan korkovaatimuksista rakennussopimuksen mukaan, kun toimitusvelvollisuus päättyy sellaisen menetyksen tai vahingon seurauksena, jota korvataan kohdan 19-12 mukaisesti. Korko lasketaan kunkin yksittäisen maksuerän maksamisen ajankohdasta kokonaishäviön tapahtumishetkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-24. Insurance of the yard’s liability for the buyer’s interest claim for instalments paid

  The Commentary was amended in the 2013 Plan. It is specified in the Clause heading that this supplementary cover applies to the yard’s liability for the buyer’s claim for interest on instalments paid. This is done in order to make it clear that it is a question of a liability insurance taken out ...

 • Kohta 19-25. Vakuutus, joka koskee telakan korkotappiota myöhästyneen toimituksen seurauksena

  Vakuutus kattaa telakan korkotappion myöhästyneen toimituksen seurauksena, joka johtuu vahingoista, jotka korvataan laivanrakennusvakuutuksesta (Builders´ risks insurance), vrt. kappaleet 1 ja 2.

  Jokaiselle yksittäiselle haverille määritellään omavastuujakso, joka lasketaan haverin alkamishetkestä ja kestää siihen asti, että haverin aiheuttama myöhästyminen vastaa vakuutussopimuksessa mainittua omavastuujaksoa. Omavastuujakson ajalta ei korvata korkotappioita.

  Vakuutuksenantajan vastuu yksittäisen haverin seurauksena on rajoitettu vakuutusmäärään vuorokautta kohti kerrottuna vakuutussopimuksessa mainitulla korvauspäivien määrällä.

  Jos vakuutettu ja tilaaja sopivat luovutuksen lykkäämisestä sellaisista seikoista johtuen, jotka eivät oikeuta korvaukseen tämän lisäkatteen mukaan, vakuutus jatkuu automaattisesti lisävakuutusmaksua vastaan vakuutussopimuksen mukaan, kunnes tilaaja on todellisuudessa vastaanottanut vakuutuskohteen. Kohdan 19-2 alakohtaa 3 sovelletaan vastaavasti.

  Jos myöhästynyt toimitus johtuu useasta yhdessä vaikuttavasta vaarasta ja vakuutus ei kata yhtä tai useampia näistä vaaroista, vakuutuksenantaja korvaa suhteellisen osuuden korkotappiosta. Laskelma on tehtävä sen myöhästymisen perusteella, jonka kukin vaara olisi aiheuttanut omavastuujakson lisäksi, jos ne olisivat syntyneet erikseen.

  Jos vakuutettu suorittaa toimenpiteitä vakuutuksen kattaman myöhästymisen ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi, vakuutuksenantaja ei vastaa suuremmalla määrällä kuin hän olisi maksanut, jos toimenpiteitä ei olisi suoritettu. Jos toimenpiteet johtavat siihen, että vakuutetulta säästyy aikaa, hänen on kannettava osa  mainittujen toimenpiteiden kuluista suhteessa saamaansa säästöön. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-25. Insurance of the yard’s loss of interest in the event of late delivery

  The Clause was amended in the 2013 Plan. In previous versions of the Norwegian Marine Insurance Plan the insurance covered both the yard´s loss of interest and its daily penalties, but the daily penalties was removed from the cover in the 2013 Plan. Further, there was made some amendments in...

 • Kohta 19-26. Vakuutus, joka koskee telakan sopimussakkoja myöhästyneen toimituksen seurauksena

  Vakuutus kattaa telakan sopimussakot myöhästyneen toimituksen seurauksena, joka johtuu vahingoista, jotka korvataan laivanrakennusvakuutuksesta (Builders´risks insurance), vrt. kappaleet 1 ja 2.

  Jokaiselle haverille määritellään omavastuujakso, joka lasketaan haverin alkamishetkestä ja kestää siihen asti, että haverin aiheuttama myöhästyminen vastaa vakuutussopimuksessa mainittua omavastuujaksoa. Omavastuujakson ajalta ei korvata sopimussakkoja.

  Vakuutuksenantajan vastuu yksittäisen haverin seurauksena on rajoitettu vakuutusmäärään vuorokautta kohti kerrottuna vakuutussopimuksessa mainitulla korvauspäivien määrällä.

  Jos vakuutettu ja tilaaja sopivat luovutuksen lykkäämisestä sellaisista seikoista johtuen, jotka eivät oikeuta korvaukseen tämän lisäkatteen mukaan, vakuutus jatkuu automaattisesti lisävakuutusmaksua vastaan vakuutussopimuksen mukaan, kunnes tilaaja saa todellisuudessa vakuutuskohteen haltuunsa. Kohdan 19-2 alakohtaa 3 sovelletaan vastaavasti.

  Jos myöhästynyt toimitus johtuu usean eri vaaran yhteisvaikutuksesta ja vakuutus ei kata yhtä tai useampia näistä vaaroista, vakuutuksenantaja korvaa suhteellisen osuuden sopimussakoista. Laskelma on tehtävä sen myöhästymisen perusteella, jonka kukin vaara olisi aiheuttanut omavastuujakson lisäksi, jos ne olisivat syntyneet erikseen.

  Jos vakuutettu suorittaa toimenpiteitä vakuutuksen kattaman myöhästymisen ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi, vakuutuksenantaja ei vastaa suuremmalla määrällä kuin hän olisi maksanut, jos toimenpiteitä ei olisi suoritettu. Jos toimenpiteet johtavat siihen, että vakuutetulta säästyy aikaa, hänen on maksettava osa pelastuskuluista suhteessa saamaansa säästöön.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-26. Insurance of the yard’s daily penalties in the event of late delivery

  As stated in the Commentary on Cl. 19-22, in the 2013 Plan it was decided to split up the supplementary cover for the yard’s loss of interest and daily penalties in the event of late delivery into two different clauses. This has been done in order to make it easier for the yard in the event it...

 • Kohta 19-27. Vakuutuskohteen hinaus ja siirto

  Vakuutus kattaa vakuutuskohteen tai sen osien hinauksen tai siirron.

  Proomuhinauksessa vakuutus kattaa myös vakuutuskohteen tai sen osien menetyksen tai vahingot, jotka aiheutuivat purkamisen aikana. Mikäli niin sovitaan, vakuutus kattaa myös lastauksen aikana aiheutuneen menetyksen tai vahingot.

  Hinauksen osalta sovelletaan seuraavia suojeluohjeita, vrt. kohdan 3-25 alakohta 1:

  • Hinausta valvoo ja sen hyväksyy katsastaja.
  • Vakuutuksenantajan on ennalta hyväksyttävä katsastaja.
  • Katsastaja laatii hinauksen hyväksyntätodistuksen, joka on lähetettävä vakuutuksenantajalle ennen hinauksen aloittamista.
  • Vakuutetun on varmistettava, että varustamo on allekirjoittanut hinauksen hyväksyntätodistuksen ennen hinauksen aloittamista.


  Jos vakuutuskohdetta siirretään muulla tavalla kuin hinaamalla, sovelletaan alakohtaa 3 vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 19-27. Towage and removal of the subject-matter insured

  This Clause is new in the 2013 Plan. The Clause has been placed in Chapter 19, Section 5, which means that it is a “supplementary cover” that may be agreed on and included in the ordinary builders’ risks insurance contract. The rationale for incorporating a clause regarding towage under the...