Translations

Scroll to the top

Kappale 2: Kaskovakuutus

 • Kohta 17-7. Suhde lukuihin 10 - 13

  Lukujen 10 - 13 määräyksiä sovelletaan muutoksin, jotka seuraavat Kohdasta 17-7A ja Kohdasta 17-10 Kohtaan 17-17.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from Cl. 17-7A and Cl. 17-10 to Cl. 17-17 inclusive. Certain amendments in the general rules of the Plan, see Cl. 17-8 and Cl. 17-9, also apply. The reference to Cl. 17-7A is new in t...

 • Kohta 17-7A. Aluksesta väliaikaisesti poistettu kiinteä varustus

  Kun kalastusalusten kiinteä varustus viedään väliaikaisesti maihin, se on säilytettävä lukitussa varastorakennuksessa tai -tilassa. Vakuutuksenantaja on vastuussa menetyksestä, joka on seuraus tulipalosta ja murtovarkaudesta, kun on murtauduttu lukittuun varastorakennukseen tai -tilaan. 

  Aluksen kokonaishäviössä, vrt. luku 11, kokonaishäviön korvauksesta vähennetään vakuutuksen alakohdan 1 mukaisesti kattaman varustuksen arvo.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7A. Fixed equipment temporarily removed from the vessel

  This Clause was new in the 2013 Plan. The two sub-clauses used to be found in Cl. 10-2 sub-clause 2 and 3. It is an absolute prerequisite for this extended cover that the object has been on board before it was stored ashore. This extension of the insurance applies only to the explicitly stated...

 • Kohta 17-8. Avoimen tai sovitun vakuutusarvon muutos /ks. Kohta 2-2 ja Kohta 2-3

  Kohtien 2-2 ja 2-3 lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutetun on ilmoitettava vakuutuksenantajalle muutoksista viranomaisten antamissa aluksen kalastusoikeuksia koskevissa ehdoissa tai jos hän hyväksyy viranomaisten aluksen hävittämistä varten myöntämää tukea koskevan tarjouksen, joka on alhaisempi kuin avoin tai sovittu vakuutusmäärä. Vakuutuksenantaja voi kyseisissä tapauksissa vaatia avoimen tai sovitun vakuutusarvon alentamista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-8. Change of the open or agreed insurable value/Ref. Clause 2-2 and Clause 2-3

  According to the rules of the Plan, the parties may choose between open and agreed insurable value, cf. Cl. 2-2 and Cl. 2-3. An open insurable value is fixed at the “full value of the interest at the inception of the insurance”, cf. Cl. 2-2. However, an agreed insurable value is fixed by agreemen...

 • Kohta 17-9. Pelastusveneille, kalastus-, valaanpyynti- ja hylkeenpyyntivälineille ja saaliille aiheutuneet vahingot / ks. Kohdat 4-7 - 4-12 ja Kohta 4-16

  Vakuutuksenantajan vastuu torjuntakustannuksista, vrt. Kohdat 4-7 - 4-12, ei kata kalastusaluksen pelastusveneiden, kalastus-, valaanpyynti- ja hylkeenpyyntivälineiden tai saaliin menetystä tai vahingoittumista, joka aiheutuu esineiden ollessa aluksen ulkopuolella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-9. Damage to lifeboats, fishing, whaling and sealing tackle and catch/Ref. Clause 4-7 to Clause 4-12 and Clause 4-16

  The dories, fishing gear and catch have in principle been lifted out of the hull insurance through the exception in Cl. 10-1, sub-clause 2. The insurer is nevertheless in principle liable for damage to such objects if the damage occurs during a measure to avert or minimise loss. Damage to or loss...

 • Kohta 17-10. Kasko ja rahtietuusvakuutus/ks. Kohta 10-12

  Kohdan 10-12 sijaan sovelletaan seuraavaa:
  Jos vakuutettu saa etuusvakuutuksen mukaisen korvauksen, kaskovakuutuksenantajan vastuuta vähennetään vastaavasti, paitsi jos kaskovakuutuksen-antaja on etukäteen suostunut tällaisen vakuutuksen ottamiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-10. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  Today separate total-loss insurances for fishing vessels and freighters are not normally offered. However, the owners wish to have such an offer. It has therefore been stated explicitly that the hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule wil...

 • Kohta 17-11. Kuntoonpanokelvottomaksi julistaminen / laskennallinen kokonaishäviö /ks. Kohta 11-3

  Kohdan 11-3 alakohdan 2 ensimmäisen lauseen sijaan sovelletaan seuraavaa:
  Alus on kuntoonpanokelvoton, kun se on kärsinyt niin suuria haverivahinkoja, että niiden korjauskustannukset olisivat vähintään 90 % vakuutusarvosta tai aluksen arvosta korjattuna, mikäli se on vakuutusarvoa korkeampi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-11. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90% in relation to Cl. 11-3. A limit of 80% is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100%, and that the value ...

 • Kohta 17-12. Muusta kuin teräksestä valmistettujen alusten rungon vahingot/ks. Kohta 12-1

  Kun kysymyksessä ovat muusta kuin teräksestä valmistetun aluksen rungon vahingot, vakuutuksenantaja ei vastaa seuraavista:

  • kölin vääntyminen tai kölin vääntymisestä aiheutuneet vahingot. Sama koskee arvon vähenemistä sen johdosta, että korjauksia ei ole suoritettu,
  • vahingot, jotka johtuvat aluksen törmäyksestä jäähän tai kosketuksesta jään kanssa,
  • rungon ja kansien tiivistäminen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-12. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a) is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b) is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • Kohta 17-13. Rajoitettu kate konevahingoille

  Ellei vakuutussopimuksessa ole sovittu toisin, vastaa vakuutuksenantaja ainoastaan seuraaville osille:

  • koneisto tarvikkeineen,
  • tehdaskoneisto, jota käytetään saaliin tms. työstämiseen tai jalostamiseen,
  • nuottavintturi, siimavintturi, troolausvintturi tai muu kalastusvälineiden nostolaite, kalapumput yms.,
  • koneiston ulkopuoliset putket ja sähköjohdot ja 
  • elektroniset laitteet

  mikäli vahinko on seurausta yhteentörmäyksestä, muusta törmäyksestä, maanjäristyksestä, räjähdyksestä, paitsi jos se on saanut alkunsa koneiston tai akkujen sijantipaikasta, tulipalosta tai siitä, että alus on uponnut tai kaatunut tai alus on täyttynyt vedellä letkun tai putken rikkouduttua aluksella, sillä edellytyksellä, että rikkoutuminen ei johtunut korroosiosta tai iästä. Kovien sääolosuhteiden aiheuttamat elektronisten laitteiden vahingot korvataan kuitenkin, jos sama haveri aiheutti vahinkoa rungolle tai kansirakenteille.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-13. Limited cover of damage to machinery

  The 2023 Version introduced a new term for “engine room”, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 17-13 provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. The first part of the first sentence specifi...

 • Kohta 17-14. Ajan säästämiseksi liittyvät kulut /ks. Kohdat 12-7, 12-8, 12-11 ja 12-1

  Vakuutuksenantaja ei vastaa seuraavissa tilanteissa syntyneistä kuluista:

  • väliaikaiset Kohdan 12-7 alakohdan 2 mukaiset korjaukset siltä osin, mikä ylittää lopullisten korjausten lykkäyksellä saavutetun säästön,
  • jos vakuutettu Kohdan 12-8 mukaisesti kiirehtii korjaustyötä ylimääräisillä toimenpiteillä ajanhukkansa rajoittamiseksi,
  • Kohdan 12-12 alakohdan 2 sääntöjen mukaiset korjaukset ja aluksen siirto siltä osin, joka ylittää sen määrän, joka olisi korvattu, jos alhaisin korjattu tarjous olisi hyväksytty,

  eikä ajanhukasta Kohdan 12-11 alakohdan 2 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-14. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • Kohta 17-15. Vähennykset /ks. Kohdat 12-15, 12-16 ja 12-18

  • Jäävahinkovähennys, vrt. Kohta 12-15:
   Vahinko, joka johtuu törmäyksestä jäähän tai kosketuksesta jään kanssa, korvataan vakuutussopimuksessa mainituin vähennyksin.
  • Elektronisten laitteiden vahinkovähennys:Elektronisten laitteiden vahingot korvataan vakuutussopimuksessa mainituin vähennyksin.
  • Konevahinkovähennys, vrt. Kohta 12-16:Koneiden tms. vahingot korvataan vakuutussopimuksessa mainituin vähennyksin.
  • Omavastuuosuus, vrt. Kohta 12-18:Kunkin yksittäisen haverin osalta vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-15. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a) refers to ice damage. This sub-clause was amended in the 2013 Plan. Previous versions of the Plan stated that damage resulting from striking against or contact with ice north of 75° north latitude and the waters of Greenland, including the Strait of Denmark, was covered subject to...

 • Kohta 17-16. Kalastusalusten yhteentörmäysvastuu/ks. Kohta 13-1

  Kohdan 13-1 alakohdan 2 rajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavaa:

  • Kun on kyseessä yhteentörmäys tai kosketus toisen aluksen kanssa, vakuutuksenantajan vastuu kohdan 13-1 mukaan rajoittuu alukseen kiinteine varusteineen.
  • Vakuutuksenantajalla ei ole korvausvastuuta, joka saattaisi syntyä yhteentörmäyksestä tai kosketuksesta kalastus-, valaanpyynti- tai hylkeenpyyntivälineisiin merellä.
  • Vakuutuksenantaja ei kata vastuuta, joka saattaa syntyä saman kalastustiimin osanottajien tai paritroolareiden välillä.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-16. Collision liability for fishing vessels/Ref. Clause 13-1

  This cover follows Cl. 13-1 as regards general liability for collision and striking. The purpose of this amendment is to ensure that cover includes collision and striking with aquaculture structures, which are no t covered under P&I insurance. However, cover for collision has now been generalised...

 • Kohta 17-17. Yhteentörmäysvastuu/ks. Kohta 13-1

  Kohdan 13-1 alakohdan 2 rajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavaa:
  Vakuutuksenantaja ei kata kohdan 13-1 mukaista vastuuta kalojen tai kaloja elävänä pitävien rakenteiden vahingoista tai menetyksestä, kun vahinko tai menetys tapahtuu käynnillä kyseisellä rakenteella. Käynnillä tarkoitetaan saapumista, ankkurointia, työskentelyä, purkua, lastausta ja lähtöä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-17. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  The heading and the Clause was amended in 2016 to make it applicable for all types of vessels insured under Chapter 17. The amended wording is partly mere editorial. Also, by adding the new sentence “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made cle...