Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Sotariskivakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 15-1. Korvattavat vaarat

  Vakuutus kattaa sotavaarat, vrt. kohta 2-9.

  Jos merivaaran varalta otettu vakuutus on keskeytetty kohdassa 3-19 mainittujen olosuhteiden johdosta, vakuutus kattaa myös merivaarat, vrt. kohta 2-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-1. Perils covered

  Sub-clause 2 was edited in 2016 by deleting the word “are”. Sub-clause 1 sets out the perils covered under the war risks insurance and is, strictly speaking, unnecessary, since the same effect follows from the general part of the Plan. For pedagogical reasons, however, it is a logical step to hav...

 • Kohta 15-2. Vakuutetut etuudet

  Ellei kohdasta 15-3 muuta johdu vakuutus kattaa:

  • kokonaishäviön ja vahingon, vrt. luku 10-12 ja alla olevat kappaleet 4 ja 5,
  • yhteentörmäysvastuun, vrt. luku 13,
  • kaskoetuuden/rahtietuuden, vrt. luku 14,
  • keskeytyksen (loss of hire), vrt. luku 16 ja alla oleva kappale 6,
  • omistajan vastuun (P&I), vrt. alla oleva kappale 7, mukaan lukien työtapaturmat yms., vrt. alla oleva kappale 8.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-2. Interests insured

  As a starting point all the interests listed in Cl. 15-2 can be part of a war risks cover based on Chapter 15, but in order to get this comprehensive war risks cover the parties must agree in each individual contract which interests that shall be included in the cover, see further Cl. 15-3.

 • Kohta 15-3. Vakuutusmäärä

  Kutakin kohdassa 15-2 lueteltua etuutta koskeva kate riippuu osapuolten kunkin etuuden osalta sopimasta erillisestä vakuutusmäärästä. Keskeytysvakuutuksessa vakuutussopimuksessa on myös mainittava päiväkorvauksen määrä, vrt. kohdat 16-5 ja 16-6, omavastuu jakso vrt. kohta 16-7, ja korvattavien päivien lukumäärä haveria kohden ja yhteensä, vrt. kohdan 16-1 alakohta 3.

  Ellei ole sovittu toisin, sovelletaan seuraavia vakuutusmääriä:

  • Vakuutusmäärä kohdassa 15-2 (e) P&I ja työtapaturmavakuutusten osalta on kohtien 15-2 (a) ja (c) vakuutusmäärien kokonaissumma.  Tämän yhdistetyn määrän puitteissa korvataan kappaleiden 7 ja 8 mukaiset kulut menetyksen ehkäisemiseksi. Kohtaa 4-18 ei sovelleta.
  • Vakuutusmäärä kohdan 15-2 (b) yhteentörmäysvastuun osalta on vastattava kohdan 15-2 (a) vakuutusmäärää, johon lisätään kohdan 15-2 (c) kaskoetuuden vakuutusmäärä, vrt. kohta 14-1 (b). 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-3. Sum insured

  The reference to Cl. 14-1 (a) was corrected in 2016 to Cl. 14-1 (b). Cl. 4-18 is not set aside by Cl. 15-3 apart from what is expressly stated in sub-clause 2 (a), see further below. Cl. 15-3 sub-clause 1 requires that a separate sum insured is agreed and inserted in the individual contract of...

 • Kohta 15-4. Suojeluohjeet

  Vakuutuksenantaja voi vakuutuskauden aikana erityisten suojeluohjeiden nojalla, vrt. kohta 3-22, antaa mm. seuraavia ohjeita:

  • että alus ei saa lähteä suunnitellulle matkalle tai jatkaa nykyistä matkaansa määränpäähän asti,
  • että aluksen pitää tai se ei saa noudattaa tiettyä reittiä,
  • että aluksen tulee poiketa normaalilta reitiltään, että alus on siirrettävä yhdestä satamasta toiseen tai että sen tulee jäädä tiettyyn satamaan,
  • että alus ei saa kuljettaa tietyn typpistä lastia tai tiettyjä matkustajia,
  • että aluksen pitää noudattaa tai se ei saa noudattaa vieraan valtiovallan vaatimusta,
  • että vakuutetun tulee ilman aiheetonta viivästystä antaa tietoja aluksen sijainnista, aluksen nykyisistä tai tulevista matkoista, lähtö- ja tuloajoista, lastin tyypistä, matkareitistä, rahtauksista yms. ja mahdollisista muutoksista kyseisistä asioista aiemmin annettuihin tietoihin.


  Vahvistetun suojelumääräyksen rikkomukseen sovelletaan kohdan 3-25 alakohdan 2 sääntöjä vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-4. Safety regulations

  Sub-clause 2 was amended in 2016 by deleting the references to Cl. 3-25, sub-clause 1. Sub-clause 1 gives the insurer the right to stipulate safety regulations while the insurance is running. The regulations will, in reality, be an instruction to the assured to do or refrain from doing certain...