Translations

Scroll to the top

Luku 21: Vastuuvakuutus

 • Kohta 21-1. Soveltamisalue

  Tämän luvun säännöksiä sovelletaan vain, mikäli vakuutussopimuksessa näin todetaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-1. Scope of application

  This Clause was new in 2019 as a consequence of the independent status of the liability cover. As in all special covers under the Plan, the insurance in Chapter 21 is only applicable if agreed upon in the insurance contract between the parties.

 • Kohta 21-2. Vakuutuksen uusiminen/ks. Kohta 1-5

  Vakuutuskauden päättyessä vakuutus jatkuu automaattisesti 12 kuukauden ajan samalla vakuutusmaksulla ja samoin ehdoin.

  Jos vakuutuksenantaja ei halua uusia vakuutusta tai hän haluaa uusia sen soveltaen toista vakuutusmaksua tai muita ehtoja, hänen on ilmoitettava asiasta vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

  Jos vakuutuksenottaja haluaa irtisanoa vakuutuksen tai jos hän ei halua hyväksyä vakuutuksen uusimista soveltaen uutta vakuutusmaksua tai uusia ehtoja, hänen on ilmoitettava asiasta vakuutuksenantajalle viimeistään 14 päivää ennen vakuutuskauden päättymistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-2. Renewal of the insurance/Ref. Clause 1-5

  This Clause was new in 2019 because of the independent status of the liability cover. Reference is made to the Commentary to the equivalent Clause 20-2.

 • Kohta 21-3. Luokka ja katsastus/ks. Kohta 3-14 ja Kohta 3-8

  Jos aluksella on vakuutuskauden alussa vakuutuksenantajan hyväksymän luokituslaitoksen luokka, sovelletaan kohtaa 3-14 ja kohdan 3-8 alakohtaa 2.

  Luokattomilla aluksilla on vakuutuskauden alussa oltava voimassa oleva sertifikaatti aluksen lippuvaltion sääntöjen mukaisesti. Voimassa olevan sertifikaatin umpeutuminen rinnastetaan luokan menettämiseen, vrt. kohta 3-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-3. Classification and vessel inspection/Ref. Clause 3-14 and Clause 3-8

  This Clause was new in 2019 as a consequence of the independent status of the liability cover. Reference is made to the Commentary to the equivalent Clause 20-3.

 • Kohta 21-4. Vakuutetun saavuttamat säästöt

  Jos vakuutettu haverin tai vakuutuksen kattaman vastuun seurauksena on saanut lisätuloja, säästänyt kustannuksia tai välttänyt vastuun, joka muutoin olisi syntynyt ja jota vakuutuksenantaja ei olisi kattanut, voi vakuutuksenantaja vähentää korvauksesta summan, joka vastaa saavutettua etua.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-4. Savings to the assured

  The Clause is taken from the P&I conditions in the 1964 Plan, but contains a general principle of insurance law and has therefore been generalised .

 • Kohta 21-5. Korvattavat vaarat

  Vakuutuksenantaja kattaa vastuun ja muun menetyksen kohtien 17-34 - 17-46 mukaisesti, jos vastuu tai menetys on suorassa yhteydessä vakuutuksen kattaman aluksen toimintaan. Jos alusta käytetään nuotan vetämiseen, vakuutus kattaa myös samaan nuottatiimiin kuuluvien muiden alusten vastuun.

  Vakuutus kattaa sekä sodanvaaran että merivaaran, vrt. kohdat 2-8 ja 2-9. Kohtia 15-5, 15-6 ja 15-8 sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-5. Perils covered

  Former Cl. 17-33.  Sub-clause 1, first sentence  specifies the perils covered by the insurance as losses mentioned in Cl. 21-6 to Cl. 21-18. The provision reflects the basic principle that the P&I insurance only covers liability and other losses which are specifically stated. In other words, this...

 • Kohta 21-6. Vastuu henkilövahingoista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun henkilövahinkojen tai kuolemantapausten seurauksena, sekä vastuun ihmishenkien pelastuksen yhteydessä maksettavasta pelastuspalkkiosta. Vakuutetun vastuuta palkoista miehistölle tai näiden perheille haaksirikon, kuoleman, sairauden tai vahingoittumisen yhteydessä ei kuitenkaan kateta.

  Vakuutetun vastuu matkustajien kuolemantapauksista tai vahingoittumisesta katetaan vain silloin, kun tästä on sovittu vakuutussopimuksessa tai vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan myöhemmin solmimassa kirjallisessa sopimuksessa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-6. Liability for personal injury

  Former Cl. 17-34.  Sub-clause 1  defines the cover in the event of personal injury or loss of life. The main rule in the first sentence affords a very comprehensive cover. If the injury is “sustained in direct connection with the operation of the vessel covered by the insurance”, the insurer cove...

 • Kohta 21-7. Vastuu omaisuusvahingoista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun sellaisten esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle.

  Vastuun ulkopuolelle jäävät:

  • kulut, jotka liittyvät pakkausten korjaukseen, uudelleenpakkaukseen, lajitteluun ja muihin toimenpiteisiin, jotka on katsottava osaksi kuljetusvelvollisuuden täyttämistä,
  • sellaisten aluksen varusteiden, kalastusvälineiden tai muiden varusteiden vahingoittuminen tai menettäminen, jotka on lainattu, vuokrattu tai ostettu pidätys- tai panttioikeudella tai jotka kuuluvat aluksen rahtaajalle,
  • miehistölle tai muille aluksella oleskeleville ja siellä työskenteleville henkilöille kuuluvien esineiden vahingoittuminen tai menetys,
  • menetys, joka tapahtuu aluksen käydessä rakenteella, joka on tarkoitettu elävien kalojen säilyttämiseen, käynnillä tarkoitetaan saapumista, ankkurointia, työskentelyä, purkua, lastausta ja lähtöä,
  • aluksella kuljetettujen elävien kalojen vahingoittuminen tai menetys,
  • lastin vahingoittuminen tai menetys, joka johtuu puisen aluksen vuodosta.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-7. Liability for property damage

  Former Cl. 17-35. The Clause was amended in 2016 by adding new letters (d), (e) and (f) to sub-clause 2. The said letters are identical to previous sub-clause 2 (b), (c) and (a) respectively. Sub-clause 3 was consequently deleted. The following sentence was added to new letter (d) "By a call is...

 • Kohta 21-8. Vastuu tavaroiden kuvauksesta

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun kuljetettavien tavaroiden puutteellisesta tai väärästä kuvauksesta tai muista vääristä konossementissa tai vastaavissa asiakirjoissa annetuista tiedoista, paitsi jos vakuutettu tai aluksen päällikkö on tietoinen siitä, että asiakirja sisältää väärän kuvauksen lastista, lastin määrästä tai sen tilasta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-8. Liability for description

  Former Cl. 17-36.  The  first sentence  establishes that the insurer covers the assured’s liability for inadequate or incorrect description of the goods or other incorrect information in the bill of lading or similar document. In principle, the liability covers all types of liability under bills ...

 • Kohta 21-9. Vastuu tavaroiden virheellistä toimittamisesta

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun, joka koskee kuljetettujen tavaroiden virheellistä toimitusta muulle kuin valtuutetulle vastaanottajalle.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan vastaa vastuusta, menetyksestä ja kuluista sen seurauksena, että tavarat on luovutettu henkilölle, joka ei esittänyt oikeaa konossementtia, paitsi jos vakuutettu on kuljettanut tavarat ei-siirrettävällä rahtikirjalla ja ne on luovutettu asiakirjan mukaisesti, ja vakuutettua voidaan vaatia vastuuseen sellaisen siirtokelpoisen asiakirjan perusteella, jonka on laatinut joku muu kuin vakuutettu tai joka on laadittu jonkun muun kuin vakuutetun puolesta ja joka koskee tavaroiden kuljetusta osittain vakuutetun aluksella, osittain toisella aluksella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-9. Liability for the misdelivery of goods

  Former Cl. 17-37.  The cover of the assured’s liability for wrongful delivery is on inter alia Gard’s P&I Conditions. The basic principle is admittedly still that the assured’s liability for wrongful delivery is covered, see  sub-clause 1.  However, due to sub-clause 2, this principle will in...

 • Kohta 21-10. Yhteisen haverin osallistumismaksut

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun menetyksen silloin, kun tämä ei voi vaatia rahdin yhteisen haverin osallistumismaksua rahtisopimuksen rikkomisen seurauksena.

  Vakuutuksenantaja kattaa myös vakuutetun välttämättömät kulut, jotka liittyvät rahdin osallistumismaksun perimiseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-10. General average contributions

  Former Cl. 17-38.  Sub-clause 1  establishes that the insurer covers the assured’s loss resulting from his being precluded from claiming cargo’s contribution in general average by reason of a breach of the contract of affreightment. In the event of general average, the assured will normally be...

 • Kohta 21-11. Vastuu hylkyjen poissiirrosta

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun hylyn poissiirrosta, mikäli viranomaiset sitä vaativat. Vakuutuksenantajan vastuu kattaa vakuutetun vastuun hylyn poisviennistä ja hävittämisestä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-11. Liability for removal of wrecks

  Former Cl. 17-39.  The  first sentence of the  provision provides that the insurer shall cover the assured’s liability for removal of wrecks, provided such removal is ordered by the authorities. If the assured becomes liable for the removal of a wreck, it is normally because the vessel has been...

 • Kohta 21-12. Vastuu erityiskorvauksesta pelastustoimenpiteiden yhteydessä

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun pelastajalle maksettavasta erityiskorvauksesta, mikäli korvaus on vahvistettu pohjoismaiden merilakien asiaa koskevien kappaleiden mukaisesti tai se perustuu muuhun vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen 14 artiklan mukaiseen lainsäädäntöön tai sopimukseen. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-12. Liability for special salvage compensation

  Former Cl. 17-40. According to this provision the insurer is required to cover the assured’s liability for special compensation to the salvor where the assured is required to pay such compensation under the rules of the relevant sections of the Nordic Maritime Codes or other rules of law or...

 • Kohta 21-13. Vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamista vahingoista ja ympäristövahingoista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun polttoainevuodoista sellaisten kansallisen lain säädösten mukaan, jotka perustuvat vuoden 2001 kansainväliseen yleissopimukseen siviilioikeudellisesta korvausvastuusta polttoainevahingoissa.

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun ympäristövahingoista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-13. Liability for bunker oil pollution damage and damage to the environment

  Former Cl. 17-41. Sub-clause 1  of the provision establishes that the insurer covers the assured’s liability for bunker oil pollution damage in accordance with the provisions laid down in national legislation that are based on the provisions of the International Convention on Civil Liability for...

 • Kohta 21-14. Salamatkustajat

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun ja suorat kulut aluksella olevien salamatkustajien seurauksena, mutta ei ylläpito- eikä majoituskuluja, jotka on järjestetty tai olisi voitu järjestää heille aluksella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-14. Stowaways

  Former Cl. 17-42.  The provision regulates expenses and liability relating to stowaways. The assured’s liability and direct expenses resulting from the vessel having stowaways on board are covered. Such liability is first and foremost relevant in the event of deportation, etc., if the stowaways g...

 • Kohta 21-15. Vastuu sakoista yms.

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun:

  • maahanmuutto- ja tullisakoista,
  • miehistön toimista johtuvista sakoista,
  • kuluista, jotka liittyvät päätöksiin miehistön, matkustajien tai muiden aluksella oleskelevien mutta miehistöön kuulumattomien henkilöiden karkotuksesta.


  Vaikka vakuutetulla ei olisi henkilökohtaista vastuuta, vakuutuksenantaja kattaa sellaiset sakot ja kulut, joiden maksamiseen voidaan pakottaa pidättämällä alus tai määräämällä se ulosmittaukseen.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan kata vakuutetun vastuuta sakoista, jotka ovat seurausta seuraavista seikoista:

  • aluksen ylikuormaus,
  • aluksella on yli sallittu määrä matkustajia,
  • laiton kalastus,
  • aluksen pelastus- tai navigointilaitteiden riittämätön huolto,
  • aluksessa ei ole mukana vaadittuja sertifikaatteja.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-15. Liability for fines, etc.

  Former Cl. 17-43.  According to  sub-clause 1 (a) , the assured’s liability for immigration and customs fines is covered regardless of who has committed the offence. It is sufficient that the assured becomes liable and that liability has been incurred in direct connection with the running of the...

 • Kohta 21-16. Vastuu miehistölle tarjottavista sosiaalisista eduista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun lain tai työehtosopimuksen mukaan seuraavien seikkojen osalta:

  • miehistön hoito ja ylläpito maissa sairauden tai loukkaantumisen yhteydessä,
  • miehistön matkakulut ylläpitokuluineen matkalla asuinpaikkaan sairauden tai loukkaantumisen yhteydessä tai haaksirikon seurauksena,
  • kulut, jotka liittyvät hautaukseen ja tuhkauurnan ja vainajan henkilökohtaisten tavaroiden kotiin lähettämiseen,
  • miehistön matkakulut ylläpitokuluineen asuinpaikkaan oman sairauden tai lähiomaisen kuoleman yhteydessä.


  Omavastuuosuutta ei lasketa, mikäli ei ole sovittu toisin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-16. Liability for social benefits for the crew

  Former Cl. 17-44. Sub-clause 1  establishes that the insurance covers the assured's liability for certain specific social benefits for the crew in accordance with the law or collective wage agreements. Under  sub-clause 1 (a) , the care and maintenance of the crew on shore in the event of illness...

 • Kohta 21-17. Sijaismiehistön matkakulut

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun välttämättömistä sijaismiehistön hankkimiseen liittyvistä matkakuluista silloin, kun aluksen päällikkö tai muita päällystöön kuuluvia ovat kuolleet tai poistuneet alukselta loukkaantumisen tai yhtäkkisen sairauden takia. Vakuutuskate on kuitenkin rajoitettu matkakuluihin ensimmäiseen satamaan kuolemantapauksen jälkeen tai siihen satamaan, jossa miehistön jäsen poistui alukselta, vaikka miehistön sijainen lähetettäisiin kauempana sijaitsevaan satamaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-17. Travel expenses for replacement crew

  Former Cl. 17-45.  The  first sentence  establishes that the insurer must cover the necessary expenses of a replacement, and is based on the fact that a number of countries have rules concerning minimum manning and refuse to let a vessel leave a port unless these requirements are met. If the mast...

 • Kohta 21-18. Desinfiointiin ja karanteeniin liittyvät kulut

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun välttämättömät kulut, jotka liittyvät karanteenimääräykseen tai aluksen tai sen miehistön desinfiointiin aluksella todetun tarttuvan taudin johdosta. Oleskelun aikaisia operointikuluja ei korvata.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-18. Expenses for disinfection and quarantine

  Former Cl. 17-46.  The  first sentence  deals with the cover of the costs of quarantine orders and disinfection of the vessel. By “quarantine orders” is meant orders from public authorities, and the expenses are “necessary” to the extent that they must be incurred in order to comply with the orde...

 • Kohta 21-19. Muusta vakuutuksesta tms. johtuva rajoitus

  Vakuutuksenantaja ei kata:

  • menetystä, joka laatunsa puolesta voidaan vakuuttaa osan II, osan III tai osan IV luvun 17 kappaleiden 1 - 5 määräysten mukaan,
  • menetystä, joka on mainittu kohdan 13-1 alakohdassa 2 (a). Kun on kysymys kalastusaluksesta, vakuutuksenantaja kattaa kuitenkin vastuun, joka liittyy samaan kalastustiimiin kuuluvan aluksen hinaukseen ja jota ei kateta kaskovakuutuksen yleisten ehtojen mukaan,
  • kohdassa 4-16 mainittua menetystä, mikäli se olisi voitu kattaa palovakuutuksella, kuljetusvakuutuksella tai muulla tavanomaisella vahinkovakuutuksella.


  Vakuutuksenantaja kattaa kuitenkin kohdassa 13-1 mainitun menetyksen, jos se ylittää määrän, joka kohdan 13-3 mukaan voidaan vaatia korvatuksi kaskovakuutuksesta aluksen täyden arvon kattavalla vakuutusmäärällä. Kohdassa 4-16 mainitusta menetyksestä vähennetään myös se määrä, joka olisi voitu kattaa alakohdassa 1 (a) ja (c) mainitulla vakuutuksella.

  Kun on kysymys vastuusta henkilövahingosta ja miehistön sosiaalieduista, vakuutuksenantaja ei kata:

  • menetystä, joka katetaan kansallisesta sosiaaliturvajärjestelmästä tai työsuhteeseen tai ammattiin sovellettavista vakuutusjärjestelmistä,
  • menetystä, joka laatunsa puolesta katetaan työehtosopimuksen pakollisilla vakuutuseduilla ja joita rahoittaa korvauksesta vastuussa oleva työnantaja,
  • menetystä, joka laatunsa puolesta kuuluu työtapaturmavakuutuksia koskevan lainsäädännön piiriin.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-19. Limitation due to other insurance, etc.

  Former Cl. 17-47.  The definition in  sub-clause (a)  concerns losses which according to their nature are insurable under a hull insurance according to Part II of the Plan, or Part IV, Chapters 17 and 20, or other insurances for ocean-going vessels in Part III of the Plan. The provision establish...

 • Kohta 21-20. Suojeluohjeet/ks. Kohdat 3-22 ja 3-25

  Seuraavia erityisiä suojeluohjeita sovelletaan, vrt. kohdan 3-25 alakohta 2:
  Vakuutetun on sanouduttava irti lastin vahingoittumista ja menetystä koskevasta vastuusta sekä matkustajavastuusta siinä määrin, kuin se on sallittu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-20. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  Former Cl. 17-48.  This rule is patterned on the limitation of liability rule in  inter alia  Gard’s Conditions, but in the form of a safety regulation. The assured’s duty to incorporate disclaimers of liability is tied directly to his right to exclusion of liability and limitations of liability...

 • Kohta 21-21. Vakuutetun virhe

  Vakuutuksenantaja ei kata menetystä, jonka vakuutettu on aiheuttanut törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä tai joka johtuu siitä, että hän toimi sellaisen lainmääräysten tai sopimusehtojen tulkinnan pohjalta, josta hänen olisi pitänyt ymmärtää, että tulkinta oli virheellinen, tai josta hän tiesi, että tulkinta oli epävarma, kun hänellä oli mahdollisuus valita toinen järkevä menettelytapa.

  Alakohdan 1 sääntöjä ei sovelleta jos vakuutettu on aluksen päällikkö tai miehistön jäsen ja hänen laiminlyöntinsä liittyy merenkulkuun.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-21. Assured's fault

  Former Cl. 17-49. Sub-clause 1  regulates the causing of an event insured against by a negligent act or omission. The provision supplements and modifies Cl. 3-32 et seq. It follows from Cl. 3-32 that the insurer does not cover liability which the assured has intentionally caused, whereas in the...

 • Kohta 21-22. Vakuutuksenantajan oikeudet vastuutapauksessa

  Jos vakuutuksenantaja haluaa itse sovitella asian tai maksaa vastuumäärän, hänen ei tarvitse kattaa erimielisyyden käsittelystä syntyviä muita kuluja.

  Vakuutuksenantajalla on oikeus maksaa mikä tahansa korvaus suoraan vahinkoa kärsineelle osapuolelle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-22. The insurer's rights in the event of liability

  Former Cl. 17-50. By the term “the liability amount” is meant the lowest of the injured party’s claim, the limitation amount under the law and the insurer’s maximum liability under Cl. 21-25. Sub-clause 2  refers to the mandatory provision in Section 7-8 of the Norwegian Insurance Contracts Act....

 • Kohta 21-23. Vastuu toisen kuljetuksen yms. aikana syntyneestä menetyksestä

  Vakuutuksenantaja ei kata matkustajiin ja lastiin liittyvää vastuuta, joka syntyy:

  • ennen lastausta tai purkamisen jälkeen tai kuljetuksen aikana vakuutettuun alukseen tai vakuutetulta alukselta, kun lasti ei ole rahdinottajan huostassa,
  • kun lasti on alirahdinottajan huostassa, jos on nimenomaan sovittu, että kyseisen alirahdinottajan tulee hoitaa tietty osa kuljetuksesta,
  • toisen rahdinottajan hoitaman matkustajien kuljetuksen aikana, kun kyseinen rahdinottaja  on nimetty kuljetussopimuksessa ja kun tämän on sopimuksen mukaan hoidettava kyseinen osa kuljetuksesta, tai kun matkustajalla on sopimuksen perusteella oikeus käyttää kokonaan tai osittain kyseistä toista rahdinottajaa,
  • ennen kuin matkustaja astuu alukseen ja sen jälkeen kun hän on astunut maihin, lukuun ottamatta vastuuta sellaisen merikuljetuksen aikana aluksen ja rannan välillä, joka sisältyy lipun hintaan tai suoritetaan rahdinottajan järjestämällä kuljetusvälineellä.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-23. Liability for loss that occurred during other transport, etc.

  Former Cl. 17-51.  Sub-clause (a)  refers to Sections 254 and 274 of the Norwegian Maritime Code, while s ub-clause (b)  refers to Section 285 of the same Act. The provision must also be seen in conjunction with the basic principle in Cl. 21-5 to the effect that the liability insurer only covers...

 • Kohta 21-24. Kalastusalusten vastuun rajoittaminen

  Vakuutuksenantaja ei kata vastuuta saman kalastustiimin osanottajien välillä eikä paritroolareiden välillä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-24. Limitation of liability for fishing vessels

  Former Cl. 17-52. The provision refers to the “knock-for-knock” principle which is mentioned in the Commentary on Cl. 17-9 and Cl. 17-16. When several vessels are fishing together in the same fishing team or as pair trawlers, damage to the assured’s own and other vessels with accessories and catc...

 • Kohta 21-25. Vakuutuksenantajan vastuun rajoittaminen torjuntatoimenpiteiden osalta

  Vakuutuksenantaja ei kata missään tapauksessa kohdan 4-12 mukaisina torjuntakustannuksina, seuraavia:

  • kulut, jotka liittyvät lastin purkamiseen, uudelleen lastaukseen, ahtaamiseen, varastointiin, keventämiseen ja vastaaviin toimenpiteisiin sen seurauksena, että alus oli ylikuormattu, liian raskaasti lastattu matkaa varten tai huonosti trimmattu tai että lasti oli ahdattu väärin tai huonosti,
  • kulut, jotka liittyvät toimenpiteisiin, jotka aluksen miehistö on suorittanut tai olisi voinut suorittaa tai  käyttämällä alusta ja sen varusteita oikein ,
  • vakuutetun vastuu kuljetusvelvollisuuden tai aluksen myyntiä koskevan sopimuksen laiminlyönnistä tai liian myöhäisestä täyttämisestä,
  • kulut, jotka liittyvät aluksen saattamiseen merikelpoiseen tilaan lastin vastaanottamista varten.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-25. Limitation of the insurer's liability for measures to avert or minimise loss

  Former Cl. 17-53. Basically, the liability insurer covers costs of measures to avert or minimise loss according to the rules in Cl. 4-7  et seq.  Provided that the conditions are met, the insurer will be fully liable regardless of the nature of the loss, damage or expenses in question. As regards...

 • Kohta 21-26. Vakuutusmäärä vakuutuksenantajan vastuun rajana

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutusmäärään asti yksittäisestä haverista aiheutuneen korvausvastuun.

  Kohtaa 4-19 sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-26. The sum insured as a limit to the insurer's liability

  Former Cl. 17-54.  The limitation also applies if the injured party files the claim directly against the insurer. If the assured, according to current rules of law, is entitled to limit his liability to the injured party, the insurer is obviously also entitled to invoke this limitation vis-à-vis...

 • Kohta 21-27. Omavastuu

  Kunkin yksittäisen haverin osalta korvausmäärästä vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 21-27. Deductible

  Former Cl. 17-55.  In accordance with the other deductible provisions of the Plan, the actual amount of deductible has been removed from the provision.