Translations

Scroll to the top

Kappale 2-4: Vakuutetun vastuu yhteentörmäyksestä tai muusta törmäyksestä

 • Kohta 18-35. Vakuutuksenantajan vastuun laajuus

  Vakuutuksenantaja korvaa vakuutetulle menetyksen, joka on seurausta vakuutettuun kohdistetusta vastuusta, jonka offshore-rakenne tarvikkeineen, varusteineen tai lasteineen tai offshore-rakenteen käyttämä hinausalus on aiheuttanut yhteentörmäyksen tai iskeytymisen yhteydessä.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan korvaa:

  • vastuuta, joka syntyy offshore-rakenteen suorittaessa hinausta tai joka johtuu hinauksesta, paitsi jos tämä tapahtuu kohdan 3-12 alakohdassa 2 mainitussa pelastusoperaatiossa,
  • vastuuta henkilövahingoista tai kuolemantapauksista,
  • muuta menetystä, jonka ovat kärsineet kolmannen osapuolen henkilöstö, vierailijat tai miehistö vakuutetulla offshore-rakenteella,
  • vastuuta, lastin, kolmannen osapuolen laitteiston, varusteiden tai muiden vakuutetulla offshore-rakenteella tai offshore-rakenteen käyttämien esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä 
  • vastuuta, rahtaajiin tai muihin tahoihin, joilla on etuus vakuutetussa offshore-rakenteessa,
  • vastuuta, saastumisvahingoista sekä öljyn tai muiden nesteiden tai helposti haihtuvien aineiden aiheuttaman tulipalon tai räjähdyksen seurauksena syntyvistä vahingoista, radioaktiivisten aineiden aiheuttamista saastumisvahingoista ja koralliriuttojen vahingoittumisesta ja muista ympäristövahinkoista. Vakuutuksenantaja on kuitenkin vastuussa, jos vakuutettua vaaditaan toisen offshore-rakenteen, aluksen tai muun purjehduskelpoisen yksikön kanssa tapahtuneen yhteentörmäyksen johdosta vastaamaan toisen offshore-rakenteen, aluksen tai yksikön vahingoista, mukaan lukien tarvikkeet ja lasti,
  • vastuuta, lastin tai polttoaineen aiheuttamasta menetyksestä karille ajon tai jäähän törmäyksen seurauksena,
  • vastuuta menetyksestä, jota aiheutetaan ankkurin, merenalaisen varustuksen, kiinnitys- ja hinausvarusteiden, lastaus- ja purkausvarusteiden, laskuportaiden yms. käytön yhteydessä, ja vastuuta näiden esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä,
  • vastuuta vakuutetun offshore-rakenteen hylyn poiskuljetuksesta ja vakuutetun offshore-rakenteen aiheuttamista liikennöintiesteistä,
  • maksujen hyvitystä, joka koskee maksua, jonka kolmas osapuoli on suorittanut yllä olevissa alakohdissa (a) - (i) mainittujen menetysten korvauksena.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-35. Scope of liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-1. Under Cl. 18-14 of the 1996 Plan, MOU owners’ liability for damage to or loss of fixed installations on the continental shelf was excluded from the cover. This exclusion is...

 • Kohta 18-36. Vastuun rajoittaminen usean offshore-rakenteen tonniston tai arvon perusteella

  Jos vakuutetun vastuuta rajoitetaan usean offshore-rakenteen tonniston tai arvon perusteella ja kyseiset offshore-rakenteet on vakuutettu eri vakuutuksenantajien toimesta, kukin yksittäinen vakuutuksenantaja vastaa siitä vastuun osasta, joka vastaa kyseisen offshore-rakenteen tonnistoa tai arvoa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-36. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-2.

 • Kohta 18-37. Vakuutuksenantajan enimmäisvastuu yksittäisen haverin yhteydessä

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutusmäärään saakka, mutta ei yli USD  500 000 000 tai 50 % vakuutusmäärästä, sen mukaan kumpi on korkeampi, yksittäisen haverin aiheuttamasta korvausvastuusta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-37. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 13-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-3. As the exclusion of liability for damage to or loss of fixed installations that was contained in Cl. 18-14 of the 1996 Plan was removed is considered to represent a significant...

 • Kohta 18-38. Omavastuu

  Kunkin yksittäisen haverin yhteydessä korvausmäärästä vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä. Oikeudenkäyntikulut, vrt. kohta 4-4, korvausratkaisun yhteydessä syntyneet kustannukset, vrt. kohta 4-5, ja torjuntakustannukset, vrt. kohdat 4-7 - 4-12, korvataan ilman omavastuuosuutta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-38. Deductible

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-4.