Translations

Scroll to the top

Kappale 2-2: Kokonaishäviö

 • Kohta 18-8. Kokonaishäviö

  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos offshore-rakenne on kadonnut eikä ole mitään mahdollisuutta saada alus takaisin, tai jos offshore-rakenne on niin pahasti vahingoittunut, ettei sitä voi korjata.

  Offshore-rakenteen aiemmissa havereissa kärsimistä, korjaamattomista vahingoista ei korvauslaskelmassa tehdä mitään vähennyksiä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-8. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-1. 

 • Kohta 18-9. Pelastusyritykset

  Vakuutuksenantajalla on oikeus yrittää pelastaa offshore-rakenne omalla kustannuksellaan ja vastuullaan. Vakuutetun tulee tällöin tehdä kaikkensa, jotta vakuutuksenantaja voisi suorittaa pelastustoimet.

  Jos pelastusoperaatio ei ole päättynyt kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona vakuutuksenantajalle ilmoitettiin haverista, vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä. Jos pelastusoperaatio viivästyy vaikeiden jääolosuhteiden vuoksi, määräaikaa pidennetään vastaavasti, muttei kuitenkaan yli kuudella kuukaudella.

   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-9. Salvage attempts

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-2. 

 • Kohta 18-10. Kuntoonpanokelvottomaksi julistaminen / laskennallinen kokonaishäviö

  Vakuutettu voi vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jos ehdot offshore-rakenteen julistamiseksi kuntoonpanokelvottomaksi täyttyvät.

  Ehdot kuntoonpanokelvottomaksi julistamiseksi täyttyvät, kun haverivahingot ovat niin laajat, että offshore-rakenteen korjauskustannukset olisivat vähintään 80 % vakuutusarvosta tai offshore-rakenteen arvosta korjausten jälkeen, jos jälkimmäinen on korkeampi kuin vakuutusarvo. Jos samojen vaarojen varalta on otettu kaksi tai useampi vakuutus, joilla on eri arvot, käytetään laskelmien perusteena korkeampaa arvoa.

  Offshore-rakenteen arvo korjausten jälkeen määritellään markkina-arvon perusteella sinä aikana, jona vakuutettu pyytää offshore-rakenteen julistamista kuntoonpanokelvottomaksi / laskennallista kokonaishäviötä.

  Haverivahingon katsotaan sisältävän vain sellaiset vahingot, joista on ilmoitettu vastaavalle vakuutuksenantajalle ja jotka tämä on tarkastanut kolmen vuoden kuluessa ennen sitä haveria, joka antaa oikeuden pyytää kuntoonpanokelvottomaksi julistamista. Korjauskustannusten katsotaan sisältävän kaikki siirtoon ja korjauksiin liittyvät kustannukset, jotka on ennakoitava kuntoonpanokelvottomaksi julistamispyynnön esittämisajankohtana, jos offshore-rakenne aiotaan korjata, paitsi pelastuspalkkiot tai korvaukset arvon alenemisesta kohdan 18-17 alakohdan 4 mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-10. Condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-3.

 • Kohta 18-11. Kuntoonpanokelvottomaksi julistaminen / laskennallinen kokonaishäviö vaarojen yhteisvaikutuksesta

  Jos kuntoonpanokelvottomaksi julistamiseen johtavan haverin syynä on myös vaaroja, joita vakuutus ei kata, vähennetään korvausta vastaavasti, vrt. kohdat 2-13, 2-14 ja 2-16.

  Jos haveri johtuu merivaaran ja sodanvaaran yhteisvaikutuksesta kohdan 2-14 toisen lauseen mukaisesti, vrt. kohta 2-16, käytetään aluksen kuntoonpanokelvottomuudesta päätettäessä merivaaran varalta otetun vakuutuksen taksoitettua vakuutusarvoa.

   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-11. Condemnation in the event of a combination of perils

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-4. 

 • Kohta 18-12. Kuntoonpanokelvottomaksi julistamista / laskennallista kokonaishäviötä koskeva pyyntö

  Jos vakuutettu toivoo, että offshore-rakenne julistetaan kuntoonpanokelvottomaksi, on hänen esitettävä pyyntö vakuutuksenantajalle ilman aiheetonta viivettä sen jälkeen, kun offshore-rakenne on pelastettu ja hänellä on ollut mahdollisuus tarkastaa vahingot. Tämän pyynnön voi peruuttaa niin kauan, kuin vakuutuksenottaja ei ole sitä hyväksynyt.

  Se, pelastaako vai jättääkö vakuutettu tai vakuutuksenantaja offshore-rakenteen pelastamatta, ei merkitse kuntoonpanokelvottomaksi julistamisoikeuden hyväksymistä tai hylkäämistä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-12. Request for condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-5. 

 • Kohta 18-13. Offshore-rakenteen siirto

  Jos vakuutettu on anonut offshore-rakenteen kuntoonpanokelvottomaksi julistamista, voi vakuutuksenantaja vaatia sen siirtämistä paikkaan, jossa vahingot voidaan katsastaa asianmukaisesti. Vaatimus on esitettävä ilman aiheetonta viivettä sen jälkeen, kun offshore-rakenne on pelastettu.

  Vakuutuksenantaja korvaa siirtokustannukset ja vastaa kaikista menetyksistä, joita aiheutuu siirron aikana tai sen seurauksena ja joita muut vakuutuksenantajat eivät korvaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-13. Removal of the MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-6. 

 • Kohta 18-14. Kadonnut tai hylätty offshore-rakenne

  Jos offshore-rakenne on ilmoitettu kadonneeksi, voi vakuutettu vaatia korvausta kokonaishäviöstä, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona offshore-rakenteesta viimeksi kuultiin. Jos offshore-rakenne on ilmoitettu kadonneeksi olosuhteissa, jotka antavat aiheen olettaa, että se on juuttunut jäihin ja löydetään myöhemmin, on määräaika kaksitoista kuukautta.

  Jos miehistö on hylännyt offshore-rakenteen merellä eikä sen myöhempää kohtaloa tunneta, voi vakuutettu vaatia korvausta kokonaishäviöstä, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona offshore-rakenne hylättiin. Jos se jätettiin, koska se oli juuttunut jäihin, on määräaika kaksitoista kuukautta. Jos offshore-rakenne on nähty sen jälkeen, kun se hylättiin, lasketaan määräaika siitä päivästä, jona se viimeksi nähtiin.

  Jos ennen alakohdissa 1 ja 2 mainitun määräajan umpeutumista on selvä, että vakuutettu ei saa offshore-rakennetta takaisin, hän voi vaatia välittömästi korvausta kokonaishäviöstä. Jos määräaika on umpeutunut ja vakuutettu on esittänyt vaatimuksen kokonaishäviöstä, ei vakuutuksenantaja voi evätä vaatimusta siitä syystä, että offshore-rakenne löydettiin myöhemmin.

   

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-14. Missing or abandoned MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-7 apart from that the words “at the latest, expected to arrive in port” is replaced by the words “last heard of” as the starting point of the three months period. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-7. 

 • Kohta 18-15. Vakuutuksen jatkaminen, kun offshore-rakenne on kadonnut tai hylätty

  Jos vakuutuskauden umpeutuessa on olemassa tilanne, johon viitataan kohdassa 18-14 ja offshore-rakenne löydetään myöhemmin, ilman että vakuutetulla olisi oikeutta vaatia korvausta kokonaishäviöstä, jatketaan vakuutusta, kunnes offshore-rakenne on saapunut ja on kiinnitetty turvalliseen paikkaan. Jos offshore-rakenne on vahingoittunut, sovelletaan kohdan 18-5 määräyksiä.

  Vakuutusta ei kuitenkaan jatketa missään olosuhteissa yli kahta vuotta vakuutuskauden päättymisen jälkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-15. Extension of the insurance when the MOU is missing or abandoned

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-8. 

 • Kohta 18-16. Vakuutuksenantajan vastuu selvityskauden aikana

  Jos vakuutetulla on oikeus vaatia korvausta kokonaishäviöstä kohdan 18-9 alakohdan 2, kohdan 18-10 ja kohdan 18-14 mukaisesti, ei vakuutuksenantaja, joka ei  vastaa kokonaishäviöstä, ole vastuussa uusista havereista, jotka tapahtuvat kokonaishäviöön johtaneen haverin jälkeen.

  Vakuutuksenantaja, joka vastaa kokonaishäviöstä, vastaa vakuutetun vahinkoihin liittyvästä vastuusta kohtien   18-35 - 18-38 mukaisesti riippumatta siitä, onko tämä vastuu seurausta merivaaroista vai sotavaaroista, sillä edellytyksellä, että vastuu on syntynyt kokonaishäviöön johtaneen haverin jälkeen mutta ennen korvausvaatimuksen ratkaisemista ja viimeistään kahden vuoden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-16. Liability of the insurer during the period of clarification

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-9.