Translations

Scroll to the top

Luku 7: Kiinnityksenhaltijan myötä vakuuttaminen

 • Kohta 7-1. Kiinnityksenhaltijan oikeus vakuutuksenantajaa vastaan

  Jos vakuutuksen kattama etuus on kiinnitetty, kattaa vakuutus myös kiinnityksenhaltijan etuuden, mutta vakuutuksenantaja voi vedota kohdissa 3-36 - 3-38 mainittuihin samastamista koskeviin sääntöihin.

  Jos vakuutuksenantajalle on ilmoitettu kiinnityksestä, sovelletaan kohtien 7-2 - 7-4 sääntöjä. Jos päävakuutuksenantaja edustaa rinnakkaisvakuutuksenantajia, tällaisen ilmoituksen toimittamien päävakuutuksenantajalle riittää, vrt. kohta 9-2, alakohta 3 (a). Ilmoitus astuu voimaan, kun se saapuu vakuutuksenantajalle tai päävakuutuksenantajalle.

  Vakuutuksenantajan on ilmoitettava kiinnityksenhaltijalle edellä olevan alakohdan 2 mukaisesti, kun sille on ilmoitettu kiinnityksestä. Jos päävakuutuksenantaja edustaa rinnakkaisvakuutuksenantajia ja päävakuutuksenantajalle toimitetaan tällainen ilmoitus, päävakuutuksenantajan on välitettävä tällaiset tiedot kiinnityksenhaltijalle.

  Mahdolliset vakuutussopimukseen sisällytettävät kiinnityksenhaltijan erityisvaatimukset, lukuun ottamatta kohtiin7-2 - 7-4 sisältyviä vaatimuksia, eivät tule voimaan, ellei ja ennen kuin vakuutuksenantaja sopii niistä nimenomaisesti. Jos päävakuutuksenantaja edustaa rinnakkaisvakuutuksenantajia, päävakuutuksenantajalla on valtuudet hyväksyä tällaiset erityisvaatimukset rinnakkaisvakuutuksenantajien puolesta edellyttäen, että erityisvaatimukset noudattavat toimialan tavanomaisia käytäntöjä kohdan 9-2 alakohdan 3 (b) mukaisesti.

  Jos alus on vakuutettu osana laivuetta, jokaisen yksittäisen aluksen katsotaan olevan erikseen vakuutettu mitä tulee: i) muutokseen tai peruutukseen (vrt. kohta 7-2) ja (ii) kuittaukseen (vrt. kohta 7-4, alakohta 6).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. In the 2023 revision, sub-clauses 2 and 3 were amended, new sub-clauses 4 and 5 were added, and the Commentary to sub-clause 1 was amended. Sub-clause 1 states that the mortgagee's interest is automatically covered. As explained above in the...

 • Kohta 7-2. Vakuutuksen muuttaminen ja irtisanominen

  Jos vakuutussopimusta on muutettu tai se on irtisanottu, se ei vaikuta kiinnityksenhaltijan oikeuksiin, paitsi jos vakuutuksenantaja on ilmoittanut kiinnityksenhaltijalle asiasta erikseen vähintään 14 päivän varoitusajalla. Tätä ei kuitenkaan sovelleta sotariskivakuutukseen, vrt. kohdan 15-8 alakohdan 1 toinen lause.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless the mortgagee has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's...

 • Kohta 7-3. Vaatimusten käsittely, korvauslaskelmat yms.

  Päätökset, joita tarvitaan haverin, korvauslaskelman,kolmannelle osapuolelle kohdistettavan vaatimuksen tai vakuutuksen kattamaan vahinkoon tai vastuuseen perustuvan vakuuden asettamisen suhteen, voidaan tehdä kiinnityksenhaltijan osallistumatta asian käsittelyyn.

  Kokonaishäviötä koskevasta korvausoikeudesta ei voi luopua kokonaan tai osittain kiinnityksenhaltijan vahingoksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  Sub-clause 1 was amended in the 2023 revision. The common practice in marine insurance is that handling of claims etc. is carried out by the person effecting the insurance or the assured who operates the vessel. It would be inefficient and administrative burdensome to involve the mortgagee in eve...

 • Kohta 7-4. Korvauksen maksaminen

  Kokonaishäviössä kiinnityksenhaltijan etuudet ovat etusijalla.

  Vakuutuksenantaja voi ilman kiinnityksenhaltijan suostumusta maksaa korvausta vahingosta, joka yksittäisen haverin yhteydessä ylittää 5 % vakuutusmäärästä, tai siten kuin on muuten sovittu, ainoastaan suoritetusta työstä laadittua ja kuitattua laskua vastaan. Jos alus on vakuutettu samojen vaarojen varalta kahden tai useamman vakuutuksenantajan toimesta, tämä rajoitus koskee vakuutuksenantajien yhteenlaskettuja maksuja.

  Kohdan 12-1 alakohdan 4 ja kohdan 12-2 mukaista korvausta ei voi maksaa ilman kiinnityksenhaltijan suostumusta.

  Korvausta ajanhukasta ei voi maksaa ilman sellaisen pantinhaltijan suostumusta, jonka pantti kohdistuu aluksen rahtituloihin.

  Vakuutuksen kattama kolmanteen osapuoleen kohdistuva vastuu voidaan korvata vain kolmannen osapuolen antamaa kuittia vastaan. Jos päävakuutuksenantaja on asettanut vakuuden kohdan 7-3 alakohdan 1 mukaisesti, kohdan 9-7 alakohtaa 2 sovelletaan.

  Ilman kiinnityksenhaltijan suostumusta vakuutuksenantaja voi kuitata vain sellaisia saatavia, jotka liittyvät asianomaisen aluksen vakuutussopimukseen, ja jotka ovat erääntyneet korvauksen suorittamista edeltävän kahden viimeisen vuoden aikana.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Clause was amended in the 2023 revision. Sub-clause 1 gives the mortgagee «priority» in the event of total loss of a vessel, provided that the insurer is notified about the mortgage cf. Cl. 7-1, sub-clause 2. According to Cl. 7-1, sub-clause 2, the provision applies regardless who made the...