Translations

Scroll to the top

Kappale 1: Korvauksen laskeminen, korot, ennakkomaksut yms.

 • Kohta 5-1. Vakuutetun velvollisuus toimittaa tietoja ja asiakirjoja

  Vakuutettu on velvollinen toimittamaan vakuutuksenantajalle ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat hänen käytettävissään ja joita vakuutuksenantaja tarvitsee korvauskäsittelyä varten.

  Jos vakuutettu laiminlyö tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ensimmäisessä alakohdassa mainitut velvollisuutensa, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu vain siihen vastuuseen, joka hänellä olisi ollut, jos vakuutettu olisi täyttänyt velvollisuutensa.

  Jos vakuutettu on toiminut petollisesti, vakuutuksenantajan vastuu raukeaa. Vakuutuksenantaja voi tällaisessa tapauksessa lisäksi irtisanoa minkä tahansa vakuutetun kanssa solmimansa vakuutussopimuksen 14 päivän varoitusajalla. Irtisanominen on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun vakuutuksenantaja on saanut tietää petoksesta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-1. Duty of the assured to provide information and documents

  Sub-clause 1  establishes the duty of the assured to provide the insurer with such information and documents as are required for the purpose of settling the claim. It is irrelevant whether the insurer has specifically requested such information; the duty concerns any and all information the...

 • Kohta 5-2. Korvauslaskelma

  Vakuutuksenantajan on annettava korvauslaskelma mahdollisimman pian. Hän voi antaa laskelman laatimisen merivahingonlaskijan tehtäväksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-2. Claims adjustment

  The first sentence to the effect that the insurer shall issue the claims adjustment as promptly as possible is identical to the 1964 Plan. However, the second sentence of the 1964 Plan contained more detailed time-limits: in the event of a settlement under the rules relating to a total loss, the...

 • Kohta 5-3. Valuuttakurssit

  Jos vakuutetulla on ollut maksuja muussa kuin vakuutusmäärän valuutassa, muuntaminen tapahtuu maksupäivän vaihtokurssilla. Jos maksut erääntyvät tiettynä ajankohtana ja vakuutettu ei maksa niitä ilman asianmukaista syytä eräpäivään mennessä, hän ei voi vaatia korvausta eräpäivää korkeammalla vaihtokurssilla. Jos vakuutettu on neuvoteltuaan asiasta vakuutuksenantajan kanssa hankkinut vierasta valuuttaa etukäteen, sovelletaan ostopäivän vaihtokurssia.

  Jos vakuutuksenantajan on korvattava kuluja, joita ei ole maksettu, kun korvauslaskelma annetaan, muuntaminen tapahtuu sen päivän vaihtokurssilla, jona korvauslaskelma annetaan.

  Jos vakuutusmäärä on vahvistettu muussa valuutassa kuin siinä valuutassa, jossa vakuutussopimuksessa mainitut omavastuu- tai muut määrät on esitetty, muuntaminen vakuutusmäärän valuuttaan tehdään pankkien viimeisen myyntikurssin mukaan ennen vakuutuksen voimaanastumista.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-3. Rates of exchange

  Sub-clauses 2 and 3 was amended in the 2013 Plan to abolish the reference to “Norwegian Kroner” (NOK). The wording of paragraph 2 and 3 below was edited to clarify the relevant points. It is standard international practice that the conversion from one currency to another in the claims adjustment ...

 • Kohta 5-4. Korvaukselle maksettavat korot

  Vakuutettu voi vaatia korkoa, kun on kulunut yksi kuukausi siitä päivästä, jona ilmoitus haverista lähetettiin vakuutuksenantajalle. Jos vakuutuksenantajan on korvattava vakuutetun kulut, korkoa lasketaan siitä päivästä lähtien, jona kulut syntyivät. Jos vakuutuksenantajan on korvattava vakuutetun kärsimä ajanhukka, korkoa alkaa kertyä vasta yksi kuukausi vakuutuksenantajan vastuulla olevan kauden päättymisen jälkeen.

  Jos vakuutettu laiminlyö velvollisuuttaan toimittaa tietoja ja asiakirjoja kohdan 5-1 mukaisesti ja korvausratkaisu myöhästyy sen johdosta, hän ei voi vaatia korkoa tämän vuoksi menetystä ajasta. Samaa sovelletaan, jos vakuutettu aiheettomasti hylkää korvausratkaisun osittain tai kokonaan.

  Vuotuinen korkokanta on vakuutussopimuksen voimaanastumisvuonna 1. tammikuuta  voimassa oleva United States Prime -korko. 

  Eräpäivän jälkeen, vrt. Kohta 5-6, on maksettava viivästyskorkoa alakohdassa 3 mainitun korkokannan mukaan + kaksi prosenttipistettä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-4. Interest on the compensation

  Sub-clause 3  was amended in the 2023 Version. In the event of a total loss, it is the notice of the casualty, and not the claim for total loss, that forms the basis of the duty to pay interest. This also applies to condemnation, even if it takes a long time to decide the question of condemnation...

 • Kohta 5-5. Korvauslaskelmaa koskevat erimielisyydet

  Jos vakuutettu ei hyväksy vakuutuksenantajan korvauslaskelmaa, sekä vakuutettu että vakuutuksenantaja voivat vaatia, että laskelma annetaan pohjoismaiselle merivahingonlaskijalle lausuntoa varten, ennen kuin riita viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Merivahingonlaskijan nimittää vakuutettu. Jos vakuutettu jättää nimittämättä merivahingonlaskijan, voi vakuutuksenantaja tehdä sen.

  Merivahingonlaskijan työhön liittyvät kulut kattaa vakuutuksenantaja, paitsi jos vakuutetun vaatimus vakuutuksenantajan korvauslaskelman muuttamisesta on ilmeisen perusteeton.

  Alakohtien 1 ja 2 sääntöjä sovelletaan vastaavasti, kun vakuutuksenantaja on evännyt vakuutetun korvausvaatimuksen.

  Mikäli vakuutussopimus kuuluu Suomen tai Ruotsin lain ja tuomiovallan alaisuuteen, viedään kaikki korvauslaskelmaa koskevat erimielisyydet suomalaiselle tai ruotsalaiselle merivahingonlaskijalle ennen riidan viemistä oikeuteen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-5. Disputes concerning the adjustment of the claim

  Sub-clause 1 of this Clause was amended and a new sub-clause 4 was added in the 2013 Plan. Sub-clause 1 sets out a right for both parties to demand that the adjustment be submitted to a Nordic average adjuster before the matter is brought before the courts. The average adjuster shall not make any...

 • Kohta 5-6. Eräpäivä

  Korvaus erääntyy maksettavaksi neljä viikkoa siitä päivästä, kun korvauslaskelma valmistui tai sen piti olla valmis.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-6. Due date

  The time-limit was changed from six to four weeks in 2016. The time-limit takes effect from the time the claims adjustment “is or should have been issued”, cf. Cl. 5-2 for further details. If the time-limit is exceeded, the calculation of interest will be affected, cf. Cl. 5-4, sub-clause 4.

 • Kohta 5-7. Vakuutuksenantajan velvollisuus maksaa ennakkoa

  Jos vakuutettu ennen korvauslaskelman antamista pystyy osoittamaan, että hänellä on ollut tai hän tulee piakkoin kärsimään vakuutuksen kattamia suuria kuluja tai menetyksiä, hänellä on oikeus sopivan kokoiseen ennakkoon korvauksesta. Jos ennakko koskee kuluja, joita vakuutettu ei vielä ole maksanut, vakuutuksenantaja voi maksaa määrän suoraan asianomaiselle kolmannelle osapuolelle.

  Edellisen alakohdan sääntöjä ei sovelleta, jos vakuutuksenantajalla on perusteltu syy epäillä omaa korvausvelvollisuuttaan. Se, että vakuutuksenantaja on maksanut ennakkoa, ei vaikuta millään tavalla kysymykseen korvausvelvollisuudesta.

  Vakuutuksenantaja voi vaatia korkoa saman korkokannan mukaan kuin kohdan 5-4 alakohdassa 3. Jos hän maksaa ennakkoa määrästä, joka korvataan yhteisessä haverissa, hän voi vaatia korkoa merivahingonselvityksessä käytetyn korkokannan mukaan. Keskeytysvakuutuksessa vakuutuksenantaja voi vaatia maksettavaksi korkoa ennakosta, kun yksi kuukausi on kulunut sen jälkeen, kun kausi, josta hän vastasi, on päättynyt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-7. Duty of the insurer to make a payment on account

  This Clause corresponds to Cl. 90 of the 1964 Plan. The provision has a parallel in relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs), which provides that the insurer shall make a payment on account if it is clear that he is liable for at least part of the claim. Sub-clause 1, first sentence...

 • Kohta 5-8. Ennakon maksaminen silloin kun erimielisyys koskee sitä, minkä vakuutuksenantajan tulee korvata menetys

  Jos yksi tai useampi vakuutuksenantaja on mukana riidassa, joka koskee sitä, kuka heistä on vastuussa menetyksestä, on jokaisen heistä suoritettava pyynnöstä suhteellinen osuus korvauksesta ennakkomaksuna. Velvollisuuden ehtona on, että kukaan vakuutuksenantajista ei ole esittänyt muita vastaväitteitä vaatimuksen osalta. Jos vakuutuksenantajien mahdollinen vastuu menetyksestä vaihtelee, ennakko maksetaan pienimmän vastuun perusteella.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-8. Payment on account when there is a dispute as to which insurer is liable for the loss

  According to the first sentence , the insurers shall make a proportionate payment on account of the compensation if there is a dispute as to which one of them is liable. A dispute as to which insurer is liable for a certain loss should not be to the detriment of the assured. Until it has been...