Translations

Scroll to the top

Luku 16: Keskeytysvakuutus (Loss of hire - vakuutus)

 • Kohta 16-1. Vakuutuksenantajan vastuuta koskevat pääsäännöt

  Vakuutus kattaa vakuutetun tulonmenetyksen, joka johtuu siitä, että alus on ollut kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa sellaisen alusta kohdanneen vahingon seurauksena, joka voidaan korvata Ehtojen mukaisesti tai olisi voitu korvata, jos ei olisi sovittu omavastuuosuudesta, vrt. kohta 12-18. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin näillä Ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, korvataan näiden Ehtojen lukujen 10 - 12 säännöt kyseisen vakuutuksen vastaavilla ehdoilla arvioitaessa sitä, voidaanko vahinko korvata.

  Vakuutus kattaa myös vakuutetun tulonmenetyksen, joka johtuu siitä, että alus on kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa:

  • koska alus on ajanut karille,
  • koska fyysinen este (muu kuin jää) estää alusta lähtemästä satamasta tai vastaavalta rajoitetulta alueelta tai
  • vahingoittuneen lastin pelastamista tai poistamista varten tehtyjen toimenpiteiden seurauksena, 
   tai
  • sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on sallittu yhteisessä haverissa vuoden 2016 York-Antwerpenin sääntöjen mukaan.

  Vakuutuksenantajan vastuu yhden yksittäisen haverin seurauksena ja vakuutuskauden aikana tapahtuvien kaikkien havereiden seurauksena on rajoitettu vakuutusmäärään vuorokautta kohti kerrottuna vakuutussopimuksessa ilmoitetulla vakuutettujen päivien määrällä.

  Haverin jälkeen tämä vakuutussopimus astuu automaattisesti uudelleen voimaan alkuperäisen vastuurajojensa mukaisesti. Tällaisesta voimaantulosta maksettava vakuutusmaksu on 100 % alukselle alun perin sovitusta vakuutusmaksusta laskettuna pro rata uudelleen voimaan tulleesta vakuutusmäärästä jäljellä olevaa vakuutuskauden pituutta huomioon ottamatta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 Version. The Commentary was amended in 2013 and in 2019. In 2023, the provision was amended and the Commentary was substantially amended and restructured. Sub-clause 1 contains the basic conditions for cover under loss of hire insurance. The first sentence...

 • Kohta 16-2. Kokonaishäviö

  Vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisesta haverista johtuvasta tulonmenetyksestä, joka oikeuttaa vakuutetun korvaukseen kokonaishäviöstä voimassa olevan kaskovakuutuksen mukaan. Jos kaskovakuutusta ei ole, arviointi toteutetaan Ehtojen luvun 11 mukaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This provision was amended in the 2023 Version. The first sentence is amended from “The insurer shall not be liable for loss of time resulting from a casualty which gives the assured the right to compensation for total loss under Chapter 11 of the Plan or under the corresponding hull insurance in...

 • Kohta 16-3. Korvauksen laskemista koskeva pääsääntö

  Korvaus määritellään sen ajan perusteella, jona alus on estynyt harjoittamasta tuloa tuottavaa toimintaa (ajanhukka) sekä vuorokauden tuloa tuottavan toiminnan menetyksen perusteella (päiväkorvaus). Ajanhukkaa, joka on tapahtunut ennen kohdassa 16-1 kuvattuja tapahtumia, ei korvata.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The provision was amended in 2023. Part of the previous Commentary has been moved to Cl. 16-1. The f irst sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the vessel has been deprived of...

 • Kohta 16-4. Ajanhukan laskeminen

  Ajanhukka ilmoitetaan päivinä, tunteina ja minuutteina. Ajanjakso, jolloin vakuutettu on ollut ainoastaan osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa, muunnetaan ajaksi, joka vastaa täydellistä tulojen menetystä.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the Commentary to this Clause. The second sentence in the Clause was amended in 2023. The Commentary has been extended by including part of the text that was removed during the 2003...

 • Kohta 16-5. Päiväkorvaus

  Päiväkorvauksen määritysperusteena on rahti vuorokautta kohti voimassa olevan rahtisopimuksen mukaan, ja siitä vähennetään kulut, jotka vakuutettu on säästänyt tai hänen olisi pitänyt säästää sen seurauksena, että alus ei ole ollut säännöllisessä liikenteessä.

  Jos alus ei ole vuokrattuna, päiväkorvaus lasketaan kyseisen aluksen tyyppiä ja kokoa koskevien keskimääräisten rahtimaksujen perusteella sinä aikana, jona alus on ollut ilman tuloa tuottavaa toimintaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  Sub-clause 1 was amended in 2023. The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies. As mentioned in the Commentary to Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice, the daily amount is almost invariably...

 • Kohta 16-6. Sovittu päiväkorvaus

  Sovittu päiväkorvaus (vakuutusarvo) koostuu vakuutussopimuksessa ilmoitetusta vakuutusmäärästä vuorokautta kohti, vrt. kohdan 16-1 alakohta 3, ellei olosuhteista käy selvästi ilmi toisin.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  The Clause was amended in 2023. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding the agreed daily amount. The provision regulates the agreed daily amount and states that “The daily sum insured stated in the insurance contract, cf. Cl. 16-1, sub-clause 3, sha...

 • Kohta 16-7. Omavastuujakso

  Jokaista haveria varten määritellään omavastuujakso, joka käynnistyy ajanhukan alkaessa ja päättyy silloin, kun ajanhukka on jatkunut yhtä kauan kuin vakuutussopimuksessa ilmoitettu omavastuujakso, laskettuna kohdan 16-4 säännön mukaan. Omavastuujakson aikaista ajanhukkaa ei korvata.

  Vahinko, joka johtuu kovista sääolosuhteista tai jäässä kulkemisesta, ja joka on aiheutunut aluksen satamasta lähdön ja seuraavaan satamaan saapumisen välisenä aikana, katsotaan yhdeksi yksittäiseksi haveriksi.

  Jos konevahinkoa varten on sovittu erillisestä omavastuujaksosta, sovelletaan kohtaa 12-16 vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  The Clause was amended in the 2023 Version. The Commentary was amended accordingly and also extended with comments relevant for the interpretation of the Clause. Sub-clause 1, first sentence , was rewritten by amending “loss of time” to “time lost” and reorganizing the reference to Cl. 16-4. Thes...

 • Kohta 16-8. Vahingon katsastus

  Kohdan 12-10 määräyksiä sovelletaan vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • Kohta 16-9. Korjaustelakan valinta

  Vakuutuksenantaja voi vaatia, että hänen valitsemiltaan korjaustelakoilta hankitaan korjaustarjoukset. Jos vakuutettu ei saa tällaisia tarjouksia, voi vakuutuksenantaja hankkia ne.

  Vertailun mahdollistamiseksi saatujen tarjousten korjausaikaa, joka muunnetaan rahamääriksi käyttämällä asiaankuuluvaa päiväsummaa, korjataan lisäämällä mahdolliset:

  • arvioitu säästetty aika kohdan 16-10 ja/tai kohdan 16-13 mukaan edellä kuvatun muuntamisen jälkeen
  • vahingot, joita ei korvata kaskovakuutuksesta yksinomaan siksi, että valittu korjasvaihtoehto on kalliimpi kuin halvin vaihtoehto.

  Vakuutettu päättää, mitä korjaustelakkaa käytetään. Vakuutuksenantajan vastuu on kuitenkin rajoitettu alhaisimpaan korjattuun tarjoukseen. Jos vakuutettu valitsee tämän korjaustelakan, korvausratkaisu perustuu todelliseen ajanhukkaan, vaikka se olisi suurempi kuin tarjouksessa esitetty ajanhukka.

  Jos vakuutetulla on erityisolosuhteiden vuoksi perusteltu syy vastustaa korjausten teettämistä jollain tarjouksen jättäneellä korjaustelakalla, vakuutettu voi vaatia kyseisen telakan tarjouksen jättämistä huomioimatta.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  This Clause was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was only editorially amended with no material changes, and is now identical to Cl. 12-11, sub-clause 1. Sub-clause 2 was new, and describes how tenders shall be adjusted for the purpose of comparison. Sub-clause 3 was amended by providing ...

 • Kohta 16-10. Siirto korjaustelakalle yms.

  Ajanhukka siirrettäessä alusta korjaustelakalle lasketaan niiden korjausten kategoriaan, jotka vaativat siirtoa.

  Jos siirto korjaustelakalle oli tarpeellinen useampaan kuin yhteen kategoriaan kuuluvien korjausten takia, jaetaan siirtoon kulunut aika suhteessa siihen aikaan, jonka kunkin kategorian työt olisivat vaatineet, jos ne olisi tehty erikseen. Omavastuujaksona suoritettua siirtomatkaa ei jaeta.

  Alakohtien 1 ja 2 sääntöjä sovelletaan myös ajanhukkaan, jonka aiheuttaa tarkastus, tarjouskilpailun järjestäminen, tankkien puhdistus, itse korjaustyön odottaminen tai muut vastaavat toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä korjausten suorittamiseksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The Commentary was amended in 2023 as a consequence of the amendment...

 • Kohta 16-11. Menetysten välttämisestä tai rajoittamisesta aiheutuneet ylimääräiset kulut

  Vakuutuksenantaja vastaa ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuvat väliaikaisista korjauksista ja ylimääräisistä toimenpiteistä, jotka on tehty vakuutuksen kattaman menetyksen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli näitä ylimääräisiä kuluja ei korvata aluksen voimassa olevasta kaskovakuutuksesta. Luvun 4 kohdan 2 säännöt eivät sovellu.

  Vakuutuksenantajan vastuu tällaisista kuluista rajoittuu kuitenkin summaan, jonka vakuutuksenantaja olisi maksanut, jos toimenpiteitä ei olisi suoritettu.

  Jos menetysten välttäminen tai rajoittaminen hyödyttää useita etuja, vakuutuksenantaja vastaa vain ylimääräisten kulujen osuudesta, joka vaikuttaa vakuuttuun etuun.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. In 2023, the provision, including the heading, were amended with a substantial amendment and restructuring of the Commentary. The heading was amended from “Extra costs incurred in order to save time” to “Extra costs incurred in order to avert or...

 • Kohta 16-12. Samanaikaiset korjaustyöt

  Jos tämän keskeytysvakuutuksen kattamia korjaustöitä tehdään samaan aikaan kuin

  1. korjaustöitä, jotka johtuvat muusta tämän tai toisen keskeytysvakuutuksen kattamasta haverista ja/tai
  2. töitä, jotka eivät kuulu minkään keskeytysvakuutuksen piiriin mutta jotka:
   • suoritetaan luokituslaitoksen vaatimusten täyttämiseksi, tai
   • ovat välttämättömiä, jotta alus täyttäisi tekniset ja operatiiviset turvallisuutta koskevat vaatimukset tai sopimuksen mukaiset velvoitteet, tai
   • liittyvät aluksen uudelleenrakentamiseen,

  yhteinen aika, joka ylittää kummankin omavastuujakson keston, kohdistetaan seuraavalla tavalla:

  1. Jos yhteinen on pidempi kuin kaikkien havareiden omavastuujakso, eikä alakohdan 1 luetelmakohdan 2 töitä tehdä samanaikaisesti, yhteinen aika jaetaan tasasuhteessa kaikille havereille.
  2. Jos yhteinen aika on pidempi kuin kaikkien havereiden omavastuujakso, mutta korjaustöitä toteutetaan samaan aikaan alakohdan 1 luetelmakohdan 2 töiden kanssa, puolet tällaisesta yhteisestä ajasta jaetaan tasasuhteessa kaikille havereille.
  3. Jos yhteinen aika on lyhyempi kuin yhden tai useamman haverin omavastuujakso ja pidempi kuin muiden havereiden omavastuujakso, puolet tällaisesta yhteisestä ajasta jaetaan tasasuhteessa havereille, joiden omavastuujakso on päättynyt, riippumatta siitä, tehdäänkö alakohdan 1 luetelmakohdan 2 töitä samanaikaisesti.

  Sovellettaessa alakohdan 1 sääntöjä katsotaan jokainen työkategoria suoritetuksi niiden työhön käytettyjen päivien kuluessa, joiden kukin yksittäinen työkategoria olisi erikseen suoritettuna vaatinut, työn aloittamishetkestä laskettuna. Elleivät muut seikat selvästi osoita muuta ajankohtaa, katsotaan kaikkien työkategorioiden käynnistyneen aluksen saavuttua korjaustelakalle. Mahdollinen viivästyminen, joka on seurausta siitä, että usean kategorian töitä on suoritettu samaan aikaan, kohdistetaan kaikkiin kategorioihin sen työpäivien määrän perusteella, jonka kukin yksittäinen kategoria olisi vaatinut, jos se olisi suoritettu erikseen, työn aloittamishetkestä laskettuna. Vakuutuksenantajan vastuu ei kuitenkaan ylitä määrää, jota olisi maksettu, jos työkategoria, josta vakuutuksenantaja vastaa, olisi suoritettu erikseen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  The wording of the provision was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 are replaced by a new sub-clause 1. Sub-clause 2 corresponds with previous sub-clause 4, and has only a minor amendment necessitated by re-arranging the previous sub-clauses 1 - 3 into the...

 • Kohta 16-13. Ajanhukka korjaustyön päättymisen jälkeen

  Vakuutuksenantaja ei vastaa ajanhukasta korjaustyön päättymisen jälkeen, lukuun ottamatta ajanhukkaa:

  • kunnes alus voi jatkaa toimeksiantoa sen opimuksen mukaan, joka oli voimassa haveriajankohtana,
  • kunnes alus, joka on linjaliikenteessä noudattaa kiinteää reittiä tai toimii määritellyllä maantieteellisellä alueella, voi jatkaa toimintaansa,
  • aluksen kulkiessa ensimmäiseen lastauspaikkaan sellaiseen sopimukseen perustuen, joka oli solmittu sitovasti ennen haveriajankohtaa,
  • kunnes matkustajaalus voi jatkaa toimintaansa mutta enintään 14 päivää.

  Kohtaa 16-10 sovelletaan vastaavasti korjaustöiden päättymisen jälkeiseen ajanhukkaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. Further amendments were made in 2023 to the provision and the Commentary. Sub-clause 1, first sentence is amended from “After repairs have been completed, the insurer shall only be liable for loss of time:” to “ The insurer is not liable for loss of...

 • Kohta 16-14. Vakuutuskauden päättymisen jälkeen suoritetut korjaustyöt

  Ajanhukka, joka alkaa vakuutuskauden päättymisen jälkeen, korvataan kohdan 16-5 sääntöjen mukaan, vaikka päiväkorvaus olisi sovittu määrä kohdan 16-6 mukaan, mikäli tämä johtaa alhaisempaan korvaukseen.

  Vakuutuksenantaja ei vastaa ajanhukasta, joka alkaa yli kaksi vuotta vakuutuskauden päättymisen jälkeen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This provision was amended in 2023. The previous sub-clause 1 became sub-clause 2 and vice versa. In the previous versions both sub-clauses referred to “loss of time resulting from a stay at a repair yard that commences”. This was amended by deleting the reference to the repair yard, now simply...

 • Kohta 16-15. Vakuutuksenantajan vastuu aluksen siirtyessä uudelle omistajalle

  Jos omistusoikeuden siirtyminen on viivästynyt kohdan 16-1 mukaan korvattavan vahingon tai tapahtuman seurauksena, vakuutuksenantaja vastaa myyntisummaan perustuvasta vakuutetun edunmenetyksestä perustuen kohdan 5-4 alakohdan 3 korkoon ja henkilöstön palkka- ja ylläpitokustannuksiin, vaikka aluksella ei olisi ollut tuloja lykkäyksen aikana. Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan vastaa ajasta, joka olisi menetetty joka tapauksessa omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä.

  Vakuutuksenantajan alakohdan 1 mukainen vastuu ei voi olla korkeampi kuin korvaus, joka on laskettu päiväkohtaisen vakuutusmäärän perusteella ja sen ajan perusteella, jolla siirtoa lykättiin josta vähennetään sovittu omavastuujakso. Omavastuujakso lasketaan juoksevina päivinä, vaikka korkotappio eroaisi päiväkohtaisesta vakuutusmäärästä. Näissä tapauksissa korvausta ei voi vaatia ajanhukasta korjaustöiden päättyttyä, lukuun ottamatta ajanhukkaa siirron aikana korjaustöiden jälkeen. Jos siirrosta aiheutuu vakuutetulle aikasäästöä, vastaava aika vähennetään.

  Vakuutetun vakuutuksenantajaan kohdistamaa vaatimusta ei voi siirtää uudelle omistajalle.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  This Clause and its Commentary was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was amended from reading: “When damage to the vessel is repaired in connection with a transfer of ownership, the insurer shall not be liable for time that would in any event have been lost in connection with the said...

 • Kohta 16-16. Suhde muihin vakuutuksiin ja yhteiseen haveriin

  Ehtojen kohdan 5-13 sijaan tuloa koskevia sääntöjä sovelletaan vastaavasti, kun kyseessä on

  • vakuutetun oikeus vaatia korvausta ajanhukasta ja operointikuluista korjaustelakalle siirtymisestä Ehtojen kohtien 12-11 tai 12-13 mukaan tai muiden vastaavien aluksen kaskovakuutukseen sovellettavien säännösten mukaan, ja
  • vakuutetun muu mahdollinen oikeus vaatia korvausta menetyksestä toiselta vakuutuksenantajalta tai yhteisessä haverissa.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 Version. The Commentary was further amended in 2023. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss of hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party...