Translations

Scroll to the top

Kappale 6: Kalastusalusten keskeytysvakuutus

 • Kohta 17-33. Suhde lukuun 16

  Luvun 16 määräyksiä sovelletaan muutoksin, jotka sisältyvät kohtiin 17-34 - 17-38.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-33. Relationship to Chapter 16

  Loss of income for fishing vessels is covered on the basis of Chapter 16, subject to the changes that follow from Cl. 17- 34 to Cl. 17- 38 . These special rules are intended to apply only to fishing vessels.

 • Kohta 17-34. Vakuutuksenantajan vastuu/sovelletaan Kohdan 16-1 sijaan

  Vakuutus kattaa vakuutetun tulonmenetykset, jotka johtuvat siitä, että alus on ollut kokonaan tai osittain ilman tuloa tuottavaa toimintaa alusta kohdanneen vahingon takia, mikäli vahinko voidaan korvata Ehtojen luvun 17 kappaleen 2 mukaisesti tai vahinko olisi voitu korvata, jos ei olisi sovittu omavastuuosuudesta, ks. kohta 12-18. Jos kaskovakuutus on otettu muilla kuin Ehtojen mukaisilla ehdoilla ja vakuutuksenantaja on hyväksynyt kyseiset ehdot kirjallisesti, korvataan Ehtojen luvun 17 kappaleen 2 säännökset kyseisen vakuutuksen vastaavilla ehdoilla arvioitaessa sitä, voidaanko vahinkoa korvata. Jos kaskovakuutus sisältää laajennetun vakuutuskatteen luvun 17 kappaleen 3 mukaisesti, sovelletaan ensimmäisen ja toisen lauseen säännöksiä vastaavasti suhteessa kappaleeseen 3.

   Vakuuttajan vastuu minkä tahansa yksittäisen haverin perusteella ja kaikista vakuutuskauden aikana tapahtuvista havereista rajoittuu päiväkohtaiseen vakuutussummaan kerrottuna vakuutuilla päivillä siten kuin ne ilmoitetaan vakuutussopimuksessa.

   Haverin seurauksena vakuutussopimus palautetaan automaattisesti alkuperäisten vastuurajojen mukaiseksi. Tällaisesta palautuksesta maksettava vakuutusmaksu on 100 % asiaankuuluvaa alusta koskevasta vakuutusmaksusta laskettuna palautetun määrän perusteella ottamatta huomioon aikaa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-34. Liability of the insurer/applies instead of Clause 16-1

  This Clause corresponds to Cl. 16-1, but replaces Cl. 16-1,  sub-clauses 1 and 2 in its entirety because it is the provisions regarding hull insurance in Chapter 17, Section 2, that determine whether compensation is payable under the loss of hire cover. Sub-clause 2 of Cl. 16-1 has not been...

 • Kohta 17-35. Kokonaishäviö/sovelletaan Kohdan 16-2 sijaan

  Vakuutuksenantaja ei vastaa sellaisesta haverista johtuvasta tulonmenetyksestä, joka oikeuttaa vakuutetun kokonaishäviökorvaukseen voimassa olevasta kaskovakuutuksesta. Jos voimassa olevaa kaskovakuutusta ei ole, arvio perustuu Vakuutuksen kappaleeseen 11, jossa Kohdan 11-3 alakohtaa 2 on muutettu Kohdan 17-11 suhteen tai niiden kaskovakuutuksen vastaavien ehtojen mukaan, jotka koskevat alusta Kohdan 17-34 alakohdan 1 toisen lauseen mukaisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-35. Total loss/applies instead of Clause 16-2

  This Clause corresponds to Cl. 16-2, but is subject to the change that follows from Cl. 17-11 to the effect that the threshold for condemnation has been set at 90 %.

 • Kohta 17-36. Kalastusalusten korvauksen laskeminen /ks. kohta 16-3

  Korvauksen määritysperusteena käytetään aikaa, jonka ajan alus ei ole voinut osallistua tuloa tuottavaan toimintaan (ajanhukka) ja päiväkohtaiseen tulojen menetykseen (päiväkorvaus). Ajanhukkaa ennen kohdassa 16-1 kuvattuja tapahtumia ei korvata.

  Vakuutus ei kata menetystä, joka johtuu siitä, että alus ei ole voinut harjoittaa tuloa tuottavaa kalastusta viranomaisten sääntelyn takia tai sen vuoksi, että viranomaiset ovat pysäyttäneet kalastuksen.

  Kiintiöt, joita ei ole kalastettu kiintiövuonna aluksen kohtaaman vahingon takia, vrt. Kohta 17-34, ja jotka viranomaisten luvalla voidaan siirtää uuteen kiintiövuoteen, lasketaan kiintiöiksi, jotka on kalastettu alkuperäisenä kiintiövuonna, jos kiintiö kalastetaan uutena kiintiövuonna. Vastaava sääntö koskee kiintiöitä, jotka alus siirtää muille aluksille kiintiövuonna.

  Korvauslaskelma on suoritettava mahdollisimman pian kiintiövuoden päättymisen jälkeen, mutta tapauksissa, joissa kiintiöt on siirretty uuteen kiintiövuoteen, korvauslaskelma on laadittava mahdollisimman pian uuden kiintiövuoden päättymisen jälkeen, vrt. Kohdat 5-2 ja 5-6.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-36. Calculation of compensation for fishing vessels/Ref. Clause 16-3

  When calculating compensation for loss of time for fishing vessels, Cl. 16-3 will apply in full in addition to Cl. 17- 36 , but Cl. 17- 36 contains important limitations on the extent of the compensation that can be claimed under the loss of hire insurance. The rationale is that calculating...

 • Kohta 17-37. Kalastusalusten päiväkorvaus/sovelletaan kohdan 16-5 sijaan

  Päiväkorvaus määritetään kyseisen alustyypin ja aluskoon keskimääräisten kalastuksesta saatujen vuorokausitulojen perusteella ja sen maantieteellisen alueen perusteella, jossa aluksen on luonnollista toimittaa kalaa sen jakson aikana, jona aluksella ei ole tuloa tuottavaa toimintaa, ja siitä vähennetään kulut, jotka vakuutettu on säästänyt tai hänen olisi pitänyt säästää sen seurauksena, että alus ei ole ollut säännöllisessä toiminnassa.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-37. The daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-5

  There were only editorial changes in the 2023 Version. This Clause corresponds to Cl. 16-5, but has been rewritten because fishing vessels do not normally have freight contracts and freight rates, but have earnings from fish that are delivered to a fish landing site.  Ordinarily, there is no...

 • Kohta 17-38. Kalastusalusten sovittu päiväkorvaus/sovelletaan kohdan 16-6 sijaan

  Jos vakuutussopimuksessa mainitaan, että tulonmenetys korvataan tietyllä määrällä vuorokautta kohti, määrä katsotaan enimmäiskorvaukseksi, joka voidaan maksaa vuorokautta kohti kohdan 17-37 mukaan, paitsi jos sopimuksesta käy selvästi ilmi, että määrä on sovittu päiväkorvaus.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-38. Agreed daily amount for fishing vessels/applies instead of Clause 16-6

  The provision establishes that a daily amount agreed in the insurance contract is to be construed as the sum insured per day and the insurer’s maximum liability per day, unless it is clearly evident that the daily amount is to be regarded as an agreed amount. Under this approach, the presumption...