Translations

Scroll to the top

Luku 1: Alkusäännökset

 • Kohta 1-1. Määritelmät

  Näissä Ehdoissa

  • vakuutuksenantaja tarkoittaa osapuolta, joka on sopimuksen perusteella sitoutunut myöntämään vakuutuksen,
  • vakuutuksenottaja tarkoittaa osapuolta, joka on solminut vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa,
  • vakuutettu tarkoittaa osapuolta, jolla on vakuutussopimuksen mukaisesti oikeus korvaukseen tai vakuutusmäärään. Vastuuvakuutuksessa vakuutettu on se osapuoli, jonka korvausvelvollisuus katetaan,
  • välittäjä tarkoittaa tahoa, jota vakuutuksenottaja on nimennyt toimimaan välittäjänä vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-1. Definitions

  This Clause was amended in 2016. The definitions of “loss” and “particular loss” in previous versions were deleted and a new definition of “broker” was added in sub-clause (d). Sub-clauses (a), (b) and (c) remain unchanged. Sub-clause (a) requires no comments. Sub-clause (b) gives a definition of...

 • Kohta 1-2. Vakuutuskirja

  Kun sopimus on solmittu, voi vakuutuksenottaja vaatia vakuutuskirjaa. Vakuutuskirja vahvistaa, että sopimus on solmittu, ja siinä tulee viitata sopimusehtoihin. Mikäli vakuutuksenantaja haluaa vedota ehtoihin, joita ei ole esitetty vakuutuskirjassa tai joihin siinä ei viitata, on vakuutuksenantajan pystyttävä todistamaan, että vakuutuksenottaja oli tietoinen asianomaisesta ehdosta ja että ehto oli sovellettavissa.

  Vakuutuksenottajan on ilman aiheetonta viivytystä esitettävä mahdolliset huomautukset vakuutuskirjan sisältöä vastaan. Mikäli hän ei toimi näin, vakuutuskirja katsotaan hyväksytyksi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-2. Policy

  Sub-clause 1, first sentence, was editorially amended in 2016 replacing the term “require” with “demand”. Sub-clause 1, first sentence , states that the person effecting the insurance may demand that a policy be issued. A “policy” according to the Plan is the insurer´s written confirmation of the...

 • Kohta 1-3. Sopimuksen solmiminen välittäjän välityksellä

  Välittäjä toimii aina vakuutuksenottajan puolesta, paitsi niissä tapauksissa,  joissa vakuutuksenantaja on kirjallisesti valtuuttanut välittäjän suorittamaan jotain erityistehtävää vakuutuksenantajan puolesta.

  Mikäli vakuutuksenottaja vaatii vakuutuskirjan laatimista yllä olevan lausekkeen 1-2 mukaisesti, on välittäjän avustettava vakuutuskirjan laatimisessa. Mikäli välittäjä laatii vakuutuskirjan vakuutuksenantajan puolesta, tulee vakuutuskirjasta käydä selvästi ilmi, että välittäjä on laatinut sen vakuutuksenantajan valtuuttamana.

  Välittäjä on valtuutettu  vastaanottamaan vakuutusmaksujen palautuksia ja vakuutuskorvauksia vakuutuksenottajan ja/tai vakuutetun puolesta. Vakuutuksenottaja ja/tai vakuutettu voi milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa tätä valtuutusta ilmoittamalla asiasta vakuutuksenantajalle.

  Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutuksenantajalle kuuluvan vakuutusmaksun välittäjän kautta, mutta alakohdan 1 mukaisesti vakuutusmaksua ei katsota maksetuksi ennen kuin vakuutuksenantaja on vastaanottanut maksun.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-3. Contracts entered into through a broker

  This Clause was amended in 2016. Sub-clause 1 was rewritten based on the new definition of “broker” in Cl. 1-1 (d). The new sub-clause 1 replaced both sub-clauses 1 and 2 in earlier versions of the Plan. In sub-clause 2 (former sub-clause 3), first sentence, the word “requires” was replaced with...

 • Kohta 1-4A. Tuomiovalta ja lainvalinta

  Jos näihin Ehtoihin perustuva vakuutus tehdään pohjoismaisen päävakuutuksenantajan kanssa, sovitaan, että oikeudenkäynti päävakuutuksenantajaa vastaan missä tahansa asiassa, kiistassa tai erimielisyydessä, joka voi syntyä tämän vakuutussopimuksen aikana tai sen yhteydessä tai joka liittyy jollain tavalla tähän vakuutussopimukseen, voidaan aloittaa tuomioistuimissa ainoastaan paikassa, jossa päävakuutuksenantajan pääkonttori sijaitsee, ja päävakuutuksenantajan toimipaikan lainsäädännön perusteella, ja niihin sovelletaan vain kyseisen paikan lakia.

  Jos näihin Ehtoihin perustuva vakuutus tehdään muun kuin pohjoismaisen päävakuutuksenantajan kanssa, on sovittu, että sovelletaan Kohdan 1-4B välimieslauseketta.

  Rinnakkaisvakuutuksenantaja(t) voidaan haastaa oikeuteen päävakuutuksenantajan oikeuspaikassa.

  Kaikki alakohdassa 1 tarkoitetut sopimusehtojen muutokset on tehtävä kirjallisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4A. Jurisdiction and choice of law

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden. The word “Nordic” in Cl. 1-4 A embraces only Denmark (including Greenland and the Faroe Islands), Finland (including Åland), Norway and Sweden. Iceland is a non-Nordic country in t...

 • Kohta 1-4B: Välimieslauseke

  Mikäli osapuolet ovat kirjallisesti sopineet, että erimielisyydet saatetaan välimiesten ratkaistaviksi, noudatetaan Kohdan 1-4A sijasta alla olevaa:

  Tästä vakuutussopimuksesta tai sen yhteydestä johtuvat erimielisyydet käsittäen erimielisyydet koskien sopimuksen olemassaoloa, rikkomista, päättämistä tai pätevyyttä, on lopullisesti ratkaistava välimiesmenettelyssä noudattaen Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association: in (Nordic Arbitration) hyväksymää välimiesmenettelyä, joka on voimassa, kun tällainen välimiesmenettely alkaa. Nordic Arbitration: in Best Practice Guidelines on otettava huomioon.

  Jos näihin Ehtoihin pohjautuva vakuutussopimus on solmittu Pohjoismaisen päävakuuttajan kanssa, käydään välimiesoikeutta, sillä paikkakunnalla, jossa päävakuutuksenantajalla oli pääkonttorinsa vakuutussopimuksen solmimishetkellä. Prosessissa sovelletaan yksinomaan tämän paikan lakia.

  Jos näihin Ehtoihin pohjautuva vakuutussopimus on solmittu muun kuin Pohjoismaisen päävakuuttajan kanssa, käydään välimiesoikeutta Oslossa, mikäli muusta paikasta ei ole sovittu. Prosessissa sovelletaan yksinomaan Norjan lakia. Mikäli osapuolet ovat sopineet, että välimiesoikeutta käydään toisessa Pohjoismaassa, sovelletaan yksinomaan välimiesmenettelyn paikan lakia. Jos osapuolet ovat sopineet, että välimiesoikeutta käydään muualla kuin Pohjoismaissa, sovelletaan yksinomaan Norjan lakia. 

  Kaikki alakohdissa 2, 3 ja 4 tarkoitetut sopimusehtojen muutokset on tehtävä kirjallisesti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-4B. Arbitration Clause

  Cl. 1-4B was new in the 2019 Version.  There are two main reasons to insert an arbitration clause as an alternative to ordinary court proceedings. The first reason is that several insurers today refer to arbitration as their main dispute resolution solution, and it is therefore convenient to have...

 • Kohta 1-5. Vakuutuskausi

  Mikäli muuta ei ole sovittu, vakuutuksenantajan vastuu alkaa siitä hetkestä, kun vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja on hyväksynyt ne ehdot, jotka toinen osapuoli on esittänyt.

  Jos vakuutuksenantajan vastuu sopimuksen mukaan alkaa tiettynä päivänä, ilman että kellonaikaa on mainittu, alkaa vastuu klo 00:00. Jos vakuutus on voimassa tiettyyn päivään asti, ilman että kellonaikaa on mainittu, loppuu vastuu klo 23:59:59. Kellonaika lasketaan UTC:n mukaan.

  Vakuutus päättyy sovitun vakuutuskauden päättyessä, paitsi jos osapuolet sopivat sen uusimisesta. Jos vakuutus uusitaan, siihen sovelletaan tässä yhteydessä sovittuja ehtoja. Yllä olevaa kohdan 1-2 säännöstä sovelletaan vastaavasti.

  Jos osapuolet ovat sopineet, että vakuutus on voimassa yli yhden vuoden, lasketaan vakuutuskausi tästä huolimatta yhdeksi vuodeksi seuraavien kohtien osalta: 2-2, 2-11, 5-3 viimeinen alakohta, 5-4 alakohta 3, 6-3 alakohta 1, 12-2, 16-1 alakohdat 3 ja 4 sekä 16-14.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 1-5. Insurance period

  This provision corresponds to Cl. 4 of the 1964 Plan and relevant sections of the Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Sub-clause 4 was added in the 2003 Version of the 1996 Plan. Sub-clause 4 was further amended in the 2007 version in connection with the amendment to Cl. 12-2. Changes...