Translations

Scroll to the top

Kappale 5-1: Sotariskivakuutuksen laajuutta koskevat yleiset säännöt

 • Kohta 18-59. Korvattavat vaarat

  Vakuutus kattaa sotavaarat, vrt. kohta 2-9.

  Jos merivaaran varalta otettu vakuutus on keskeytetty kohdassa 3-19 mainittujen olosuhteiden johdosta, vakuutus kattaa myös merivaarat, vrt. kohta 2-8.

  Tämä vakuutus sotavaaroja vastaan ei kohdan 18-3 mukaisesti kata maalla säilytettävänä olevia esineitä. Kun esineitä kuljetetaan pois offshore-rakenteelta, niiden vakuutus keskeytyy, kun esine on lastattu satamassa. Vakuutuksenantajan vastuu jatkuu, kun esineiden lastaus satamassa offshore-rakenteelle tai alukseen aloitetaan.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-59. Perils covered

  This Clause was amended in 2023 by adding a new sub-clause 3. Sub-clauses 1 and 2 are verbatim the same as Cl. 15-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-1.  Section 5 will only apply if it has been agreed that the insurance of the MOU also covers war perils. If the insurance contract is...

 • Kohta 18-60. Vakuutetut etuudet

  Ellei kohdasta 18-61 muuta johdu vakuutus kattaa:

  • kokonaishäviön ja vahingon, vrt. yllä olevat kappaleet 2-1 –  2-3 ja alla olevat kappaleet 5-4 ja 5-5, 
  • yhteentörmäysvastuun, vrt. yllä oleva kappale 2-4,
  • kaskoetuuden/rahtietuuden, vrt. yllä oleva kappale 3,
  • keskeytyksen (loss of hire) , vrt. yllä oleva kappale 4 ja alla oleva  kappale 5-6,
  • omistajan vastuun (P&I), vrt. alla oleva kappale 5-7, mukaan lukien työtapaturmat yms., vrt. alla oleva kappale 5-8.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-60. Interests insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-2 apart from the cross references to the relevant sections in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-2.

 • Kohta 18-61. Vakuutusmäärä

  Kutakin kohdassa 18-60 lueteltua etuutta koskeva kate määräytyy sen mukaan, mitä osapuolet ovat sopineet erillisestä vakuutusmäärästä kunkin etuuden osalta. Keskeytysvakuutuksessa vakuutussopimuksessa on myös mainittava päiväkorvauksen määrä, vrt. kohdat 18-47 ja 18-48, omavastuujakso vrt. kohta 18-49, ja korvattavien päivien lukumäärä haveria kohden ja yhteensä, vrt. kohdan 18-43 alakohta 3.

  Ellei ole sovittu toisin, sovelletaan seuraavia vakuutusmääriä:

  • Vakuutusmäärä kohdassa 18-60 (e) P&I ja työtapaturmavakuutusten osalta on kohtien 18-60 (a) ja (c) vakuutusmäärien kokonaissumma. Tämän yhdistetyn määrän puitteissa korvataan kappaleiden 5-7 ja
   5-8 mukaiset kulut menetyksen ehkäisemiseksi. Kohtaa 4-18 ei sovelleta.
  • Vakuutusmäärä kohdan 18-60 (b) yhteentörmäysvastuun osalta on vastattava kohdan 18-60 (a) vakuutusmäärää huomioiden kohdan 18-37 rajoitusta ja johon lisätään kohdan 18-60 (c) kaskoetuuden vakuutusmäärä, vrt. kohta 18-39 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-61. Sum insured

  This Clause was new in 2016 and is verbatim the same as Cl. 15-3 apart from the cross references to the relevant sections and clauses in Chapter 18. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-3. It is in Cl. 18-61, sub-clause 2, letter (b), expressly made clear that the limitation of cover of...

 • Kohta 18-62. Suojeluohjeet

  Vakuutuksenantaja voi vakuutuskauden aikana erityisten suojeluohjeiden nojalla, vrt. kohta 3-22, antaa mm. seuraavia ohjeita:

  • että offshore-rakenne ei saa aloittaa suunniteltua siirtoa tai operaatiota  tai suorittaa loppuun käynnissä olevaa siirtoa tai operaatiota,
  • että offshore-rakenteen pitää tai se ei saa noudattaa tiettyä reittiä,
  • että offshore-rakenteen tulee poiketa reitiltään, tulee siirtyä yhdestä  sijainnista toiseen, tai jäädä tiettyyn sijaintiin,
  • että offshore-rakenteella ei saa kuljettaa tietyn typpistä lastia tai  tiettyjä henkilöitä,
  • että offshore-rakenteen pitää noudattaa tai se ei saa noudattaa vieraan  valtiovallan antamia käskyjä,
  • että vakuutetun tulee ilman aiheetonta viivästystä antaa tietoja  offshore-rakenteen sijainnista, offshore-rakenteen nykyisistä tai tule- vista siirroista tai operaatioista, lähtö- ja tuloajoista, lastin tyypistä,  matkareitistä, sopimusjärjestelyistä yms. ja mahdollisista muutoksista  kyseisistä asioista aiemmin annettuihin tietoihin. 

   

  Vahvistetun suojelumääräyksen rikkomukseen sovelletaan kohdan 3-25 alakohdan 2 sääntöjä vastaavasti.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-62. Safety regulations

  This Clause was new in 2016 and is by and large verbatim the same as Cl. 15-4 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 15-4. In particular to letter (a), the words “complete a move or operation in progress” means that the assured must be allowed to comply...