Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Tidstabsforsikring

 • § 18-43. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter den forsikredes tab af indtægt, som skyldes at den mobile offshore enhed helt eller delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed på grund af skade på enheden, såfremt skaden er dækningsberettiget efter Planen, eller ville have været det, såfremt der ikke havde været aftalt selvrisiko, jf. § 18-33. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, skal reglerne i Planens kapitel 18, afsnit 2 erstattes med de korresponderende betingelser i pågældende forsikring ved vurdering af, om skaden er erstatningsmæssig.

  Forsikringen omfatter også den forsikredes tab af indtægt, der skyldes, at den mobile offshore enhed helt eller delvis er ude af indtægtsgivende virksomhed:

  • fordi MOUen er grundstødt,
  • fordi MOUen som følge af fysisk indespærring (bortset fra indespærring på grund af is) er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område, eller
  • som en følge af foranstaltninger for at bjærge eller fjerne beskadiget last, eller
  • som følge af en begivenhed, der er dækningsberettiget i fælleshavari i medfør af York Antwerpen-reglerne 2016.

   

  Assurandørens ansvar som følge af et enkelt havari og for alle havarier indtruffet i forsikringsperioden, er begrænset til forsikringssummen pr. døgn multipliceret med antal forsikringsdage som angivet i forsikringsaftalen.

  Efter et havari skal forsikringsaftalen automatisk træde i kraft igen med de oprindelige ansvarsbegrænsninger. Præmiebetalingen for sådan ikrafttrædelse skal være 100 % af den aftalte præmie for den pågældende mobile offshore enhed beregnet pro rata af den oprindelige ansvarssum og uden hensyn til tiden for den resterende forsikringstid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 and in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • § 18-44. Totaltab

  Assurandøren svarer ikke for tab af indtægt som følge af et havari, der giver forsikrede ret til totaltabserstatning efter den pågældende kaskoforsikring. Såfremt der ikke foreligger en gældende kaskoforsikring, skal vurderingen baseres på kapitel 18 Afsnit 2-2 i Planen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • § 18-45. Hovedregel om beregning af erstatning

  Erstatningen fastsættes på grundlag af den tid, den mobile offshore enhed har været ude af indtægtsgivende virksomhed (tidstabet) og indtægtstabet pr. døgn (dagsbeløbet). Tidstab, der er indtrådt før begivenhederne beskrevet i § 18-43 er indtruffet, erstattes ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • § 18-46. Beregningen af tidstabet

  Tidstabet angives i dage, timer og minutter. Tid, hvor den forsikrede kun delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed, omregnes til tilsvarende tid med fuld driftsstandsning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 and in the 2023  Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • § 18-47. Dagsbeløbet

  Dagsbeløbet skal fastsættes på grundlag af dagsraten i medfør af den løbende kontrakt, med fradrag af de udgifter som forsikrede har eller burde have sparet som følge af, at den mobile offshore enhed ikke har været i regulær drift.

  Hvis den mobile offshore enhed er uden kontrakt, beregnes dagsbeløbet på grundlag af de gennemsnitlige dagsrater for mobile offshore enheder af pågældende type og størrelse i det tidsrum, enheden er ude af indtægtsgivende virksomhed.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. The Commentary is amended accordingly. This Clause lays...

 • § 18-48. Aftalt dagsbeløb

  Det forsikrede dagsbeløb angivet i forsikringsaftalen, cf. § 18-43 stykke 3, skal anses for at udgøre et aftalt dagsbeløb (forsikringsværdi), hvis intet andet klart fremgår af forholdene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in 2023. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding agreed daily amount. This Clause regulates the agreed...

 • § 18-49. Selvrisikoperiode

  For hvert enkelt havari fastsættes en selvrisikoperiode, som regnes fra tidstabets begyndelse og varer indtil den tabte tid svarer til den selvrisikoperiode, der er angivet i forsikringsaftalen, beregnet i overensstemmelse med reglen i § 18-46. Tidstab i selvrisikoperioden erstattes ikke af assurandøren.

  Skade, som skyldes hårdt vejr eller sejlads i is, og som er opstået i tiden fra afgang fra en havn til anløb af den næste, regnes som ét enkelt havari. 

  Skade som skyldes hårdt vejr opstået på grund af atmosfæriske forstyrrelser, mens den mobile offshore enhed er stationært på en lokation, regnes som et enkelt havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause  corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters port...

 • § 18-50. Besigtigelse af skaderne

  Bestemmelsen i § 18-27 gælder ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • § 18-51. Valg af reparationssted

  Assurandøren kan forlange, at der bliver indhentet tilbud på reparationsarbejdet fra de værfter, den forsikrede ønsker. Hvis forsikrede ikke indhenter sådanne tilbud, kan assurandøren gøre det.

  Med henblik på sammenligning skal reparationstiden for indhentede tilbud, omregnet til en udgift ved at anvende det relevante dagsbeløb, justeres ved at tilføje enhver:

  • anslået yderligere dækningsberettiget tid under § 18-52 og /eller § 18-55 efter omregning som ovenfor.
  • reparationsomkostninger som ikke dækkes under kaskoforsikringen alene fordi den alternative reparation er dyrere end den billigst alternative.


  Forsikrede bestemmer hvilket værft, der skal anvendes. Assurandørens ansvar er dog begrænset til laveste justerede tilbud. Vælger forsikrede dette værft, skal erstatningsopgøret bygge på det faktiske tidstab, skønt dette er større end, hvad tilbuddet forudsatte. 

  Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har berettiget grund til at modsætte sig, at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan den forsikrede kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • § 18-52. Forsejling til værft o.l.

  Tidstab ved forsejling til værft belastes den gruppe arbejder, der har nødvendiggjort forsejlingen. 

  Hvis forsejling til værftet var nødvendiggjort af mere end en kategori arbejder, fordeles forsejlingstiden i forhold til den tid, hver kategori arbejder ville have krævet, hvis de var udført separat. Forsejling i selvrisikoperioden fordeles ikke.

  Reglerne i stykke 1 og 2 gælder også for tidstab ved besigtigelser, indhentning af tilbud, tankrensning, ventetid for selve reparationen og lignende forhold, der er nødvendige for at arbejdet skal kunne udføres.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10 which was amended in 2023.

 • § 18-53. Ekstraomkostninger anvendt for at afværge eller begrænse tab

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparationer og ved ekstraordinære foranstaltninger, iværksat for at afværge eller begrænse de tab, som forsikringen omfatter, i den udstrækning disse ekstraomkostninger ikke skal dækkes under den gældende kaskoforsikring. Kapitel 4 afsnit 2 finder ikke anvendelse.

  Ansvaret for sådanne omkostninger er begrænset til det beløb assurandøren skulle have betalt, såfremt foranstaltningerne ikke var blevet iværksat.

  Såfremt tab er undgået eller formindsket til gavn for flere interesser, er assurandøren alene ansvarlig for sådan andel af ekstraomkostningerne, der er tilskrevet den forsikrede interesse. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • § 18-54. Samtidige reparationer

  Hvis der bliver udført reparationsarbejder på en skade, der omfattes af denne tidstabsforsikring samtidig med:

  1. reparationsarbejder som skyldes et andet havari dækket under denne eller en anden tidstabsforsikring, og/eller
  2. arbejder der ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som er:
   • udført for at opfylde pålæg givet af klassifikationsselskabet, eller
   • nødvendige af hensyn til den mobile offshore enheds evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed eller dens kontraktforpligtigelser, eller
   • relateret til ombygning af den mobile offshore enhed,

  skal den fælles tid som falder udenfor selvrisikoperioden fordeles som følger:

  1. Hvor fælles tid falder udenfor selvrisikoperioden for alle havarier, og intet arbejde omfattet af stk. 1 punkt 2 er udført samtidigt, skal den fælles tid fordeles ligeligt mellem alle havarier.
  2. Hvor fælles tid falder udenfor selvrisikoperioden for alle havarier, men reparationsarbejderne er udført samtidigt med arbejder omfattet af stk. 1 punkt 2, skal halvdelen af den fælles tid fordeles ligeligt mellem alle havarier.
  3. Hvor fælles tid falder indenfor selvrisikoperioden for en eller flere havarier, men udenfor selvrisikoperioden for andre havarier, skal halvdelen af sådan tid fordeles ligeligt mellem de havarier hvor selvrisikoperioden er udløbet, uanset om arbejder omfattet af stk. 1 punkt 2 har været udført samtidigt.

  Arbejder under stk. 1 punkt 2, bogstav (a) - (c), som ikke ville have forhindret den mobile offshore enheds indtjening såfremt de var udført separat og som ikke ville have forsinket havarireparationerne, skal ikke tages i betragtning. Hvis en skade som følge af et havari opdages eller opstår under perioden, hvor den mobile offshore enhed er udenfor indtægtsgivende forhold, og reparationsarbejder under stk. 1 punkt 2, bogstav (a) - (c) udføres separat, skal tidstab for reparationer udført samtidig med planlagt arbejder under bogstav (a) - (c) ikke kompenseres.

  Ved anvendelse af reglerne i stk. 1 skal hver enkelt kategori af arbejde anses for at være pågået i det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis de var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor arbejderne blev påbegyndt. Medmindre forholdene klart udpeger et andet tidspunkt, antages alle kategorier af arbejde at være påbegyndt ved ankomst til værftet. Den forsinkelse, som måtte opstå, fordi flere kategorier af arbejder er blevet udført samtidigt, skal belastes alle kategorier i forhold til det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis de var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor hver enkelt kategori af arbejde blev påbegyndt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12 with exception of  two sentences to sub-clause 1. The Clause was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 is replaced by a new sub-clause 1. The two sentences that deviate from Cl. 16-12 has become...

 • § 18-55. Tidstab efter afslutning af en reparation

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tidstab efter afsluttet reparation, alene for tidstab:

  • indtil den mobile offshore enhed kan genoptage virksomheden under den kontrakt, der var i kraft på havaritidspunktet, eller
  • ved forsejling af den mobile offshore unit til en tilsvarende position som den ville have befundet sig på, såfremt havariet ikke var indtruffet, i henhold til kontrakt der var bindende indgået før forsejling til reparationssted blev påbegyndt.


  For tidstab efter afslutning af reparationen gælder § 18-52 ligeledes. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause corresponds to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) , Cl. 18-55 is for the...

 • § 18-56. Reparationer efter udløbet af forsikringsperioden

  Tidstab som påbegyndes efter udløbet af forsikringsperioden, erstattes efter reglerne i § 18-47, selvom dagsbeløbet efter § 18-48 er aftalt, såfremt dette leder til lavere erstatning.

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tidstab, der bliver påbegyndt mere end to år efter udløbet af forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • § 18-57. Assurandørens ansvar når den mobile offshore enhed overdrages til ny ejer

  Når en overdragelse til ny ejer har været forsinket, som følge af en skade eller en hændelse dækket under § 18-43, er assurandøren ansvarlig for forsikredes rentetab vedrørende salgssummen baseret på rentefoden i § 5-4 stk. 3, samt for besætningens hyre og kost, selvom den mobile offshore enhed ikke ville have haft indtægt under udsættelsen. Dog er assurandørenikke ansvarlig for tid, som under alle omstændigheder ville være gået tabt i forbindelse medoverdragelse af ejerskab.

  Erstatning efter stykke 1 skal ikke være højere end erstatningen beregnet på grundlag af forsikringssummen pr. døgn, og den tid, leveringen var udsat med fradrag for aftalt selvrisikoperiode. Selvrisikoperioden regnes i løbende dage, selvom rentetabet er forskelligt fra forsikringssummen pr. døgn. Der kan ikke kræves erstatning for tidstab efter afsluttet reparation, undtagen for tidstab under forsejling efter reparation. Hvis forsejlingen medfører tidsbesparelse for den forsikrede vil en tilsvarende tid blive fratrukket.

  Forsikredes krav mod assurandøren kan ikke overdrages til ny ejer. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2023 Version. The Clause is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • § 18-58. Forholdet til andre assurandører og fælleshavari

  Reglerne om assurandørens indtræden efter § 5-13 skal anvendes ligeledes på:

  • forsikredes krav om erstatning af tidstab og erstatning af driftsudgifter under flytning til værft i medfør af
   § 18-28 eller § 18-30, eller tilsvarende bestemmelser i sådanne andre betingelser som den mobile offshore enheds kaskoforsikring er dækket på, og
  • de krav, forsikrede for øvrigt måtte have på at få tabet erstattet af en anden assurandør eller i fælleshavari.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16 which was amended in 2023.