Translations

Scroll to the top

Afsnit 2-2: Totalforlis

 • § 18-8. Totalforlis

  Forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, når den mobile offshore enhed er gået tabt, uden at der er udsigt til at han vil få den tilbage, eller når den mobile offshore enhed er blevet så stærkt beskadiget, at den ikke kan blive repareret.

  Ved erstatningsberegning foretages intet fradrag for henstående ureparerede skader, der er påført den mobile offshore enhed ved tidligere havari.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-8. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-1. 

 • § 18-9. Bjærgningsforsøg

  Assurandøren er berettiget til, for egen regning og risiko, at forsøge at bjærge den mobile offshore enhed. Forsikrede skal i givet fald gøre, hvad denne kan, for at sætte assurandøren i stand til at gennemføre bjærgningen.

  Hvis bjærgningen ikke er fuldført inden seks måneder fra den dag assurandøren fik meddelelse om havariet, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab. Hvis bjærgningen forsinkes på grund af isproblemer, forlænges fristen tilsvarende, dog ikke med mere end seks måneder.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-9. Salvage attempts

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-2. 

 • § 18-10. Kondemnation

  Forsikrede kan kræve erstatning for totaltab, når den mobile offshore enhed er kondemnabel.

  Den mobile offshore enhed er kondemnabel, når den har så omfattende havariskader, at omkostningerne ved at reparere den vil udgøre mindst 80 % af forsikringsværdien eller af den mobile offshore enheds værdi i repareret stand, såfremt den er højere end forsikringsværdien. Er der tegnet flere kaskoforsikringer mod samme fare med forskellig takst, skal den højeste takst lægges til grund.

  Den mobile offshore enheds værdi i repareret stand skal fastsættes på grundlag af værdiforholdene på det tidspunkt, hvor forsikrede fremsætter begæring om kondemnation.

  Som havariskader regnes kun skader, der er blevet anmeldt til pågældende assurandør og besigtiget af denne i løbet af de tre sidste år før det havari, der foranlediger begæringen om kondemnation. Som reparationsomkostninger regnes alle omkostninger ved flytning og reparation som på det tidspunkt, hvor begæringen bliver fremsat, antages at påløbe, såfremt den mobile offshore enhed repareres, dog ikke bjærgeløn eller erstatning for værdiforringelse efter § 18-17, stykke 4.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-10. Condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-3.

 • § 18-11. Kondemnation ved kombination af flere farer

  Skyldes det havari, der udløser kondemnationen, også farer, som ikke omfattes af forsikringen, skal erstatningen reduceres tilsvarende, jf. § 2-13, § 2-14 og § 2-16.

  Skyldes havariet en kombination af fare på søen og krigsfare, som nævnt i § 2-14, andet punkt, jf. § 2-16, skal taksten ved forsikringen mod fare på søen lægges til grund ved afgørelsen af, om fartøjet er kondemnabelt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-11. Condemnation in the event of a combination of perils

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-4. 

 • § 18-12. Begæring om kondemnation

  Hvis forsikrede ønsker den mobile offshore enhed kondemneret, skal den forsikrede fremsætte begæring til assurandøren uden ugrundet ophold, efter at den mobile offshore enhed er bjærget og forsikrede har haft adgang til at besigtige skaderne. Begæringen kan hjemkaldes, så længe den ikke er accepteret af assurandøren.

  At forsikrede eller assurandøren bjærger eller undlader at bjærge den mobile offshore enhed indebærer ikke en godkendelse eller opgivelse af retten til kondemnation.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-12. Request for condemnation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-5. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-5. 

 • § 18-13. Flytning af den mobile offshore enhed

  Har forsikrede begæret den mobile offshore enhed kondemneret, kan assurandøren kræve, at den bliver flyttet til et sted, hvor skaden kan besigtiges på forsvarlig måde. Kravet skal fremsættes uden ugrundet ophold, efter at den mobile offshore enhed er bjærget.

  Assurandøren bærer omkostningerne ved flytningen og ansvaret for alt tab, som opstår under eller som følge af flytningen, og som ikke dækkes af andre assurandører.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-13. Removal of the MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-6. 

 • § 18-14. Forsvundet og forladt mobil offshore enhed

  Er den mobile offshore enhed forsvundet, kan forsikrede forlange erstatning for totaltab, når der er gået tre måneder fra den dag, hvor den mobile offshore enhed senest var ventet i havn. Er enheden forsvundet under forhold, der giver anledning til at antage, at den er indefrosset og senere vil komme til rette, er fristen tolv måneder.

  Er den mobile offshore enhed forladt af besætningen i åben sø, uden at man kender dens senere skæbne, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, når der er gået tre måneder fra den dag, hvor den mobile offshore enhed blev forladt. Er enheden forladt, fordi den er indefrosset, er fristen tolv måneder. Har den mobile offshore enhed været observeret, efter at den blev forladt, løber fristen fra den dag den sidst blev set.

  Hvis det, inden udløbet af de frister der er nævnt i stykke 1 og 2, er på det rene, at forsikrede ikke vil få den mobile offshore enhed tilbage, kan den forsikrede straks kræve erstatning for totaltab. Hvis fristen er udløbet og forsikrede har fremsat krav om erstatning for totaltab, kan assurandøren ikke afslå kravet, fordi den mobile offshore enhed senere kommer til veje.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-14. Missing or abandoned MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-7 apart from that the words “at the latest, expected to arrive in port” is replaced by the words “last heard of” as the starting point of the three months period. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-7. 

 • § 18-15. Forlængelse af forsikringen, når den mobile offshore enhed er forsvundet eller forladt

  Foreligger der ved udløbet af forsikringsperioden forhold som nævnt i § 18-14, og den mobile enhed senere kommer til veje, uden at forsikrede er berettiget til erstatning for totaltab, forlænges forsikringen indtil den mobile offshore enhed har kastet anker eller er blevet fortøjet på sikker plads. Har den mobile offshore enhed skader, finder reglerne i § 18-5 herefter anvendelse.

  Forsikringen forlænges under ingen omstændigheder ud over to år fra udløbet af forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-15. Extension of the insurance when the MOU is missing or abandoned

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-8. 

 • § 18-16. Assurandørens ansvar i afklaringsperioden

  Har forsikrede ret til erstatning for totaltab efter § 18-9, stykke 2, § 18-10 og § 18-14, er en assurandør, der ikke svarer for totaltabet, heller ikke ansvarlig for nye havarier, der indtræffer efter det havari, som medførte totaltab.

  Den assurandør, som svarer for totaltabet, svarer for forsikredes erstatningsansvar i overensstemmelse med § 18-35 til § 18-38, hvad enten ansvaret er opstået som følge af fare på søen eller krigsfare, såfremt ansvaret er opstået efter det havari, der medførte totaltabet, men før erstatningen blev udbetalt, og senest inden to år efter udløbet af forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-16. Liability of the insurer during the period of clarification

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 11-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 11-9.