Translations

Scroll to the top

Afsnit 2-4: Forsikredes ansvar for sammenstød eller stød

 • § 18-35. Omfanget af assurandørens ansvar

  Assurandøren svarer for ansvar, som forsikrede bliver pålagt for tab som den mobile offshore enhed med tilbehør, udstyr og last, eller bugserbåd, der benyttes af enheden, har forvoldt ved sammenstød eller stød.

  Assurandøren dækker imidlertid ikke:

  • ansvar, der opstår mens den mobile offshore enhed foretager bugsering, eller der er forårsaget af bugsering, medmindre denne sker i forbindelse med en bjærgning som omhandlet i § 3-12, stykke 2,
  • ansvar for skade på person eller tab af liv,
  • andet tab tilføjet tredjeparts personale, besøgende eller mandskab på den forsikrede mobile offshore enhed,
  • ansvar for skade på eller tab af last, tredjeparts udstyr, forsyninger eller andre genstande ombord i den forsikrede mobile offshore enhed, eller udstyr, som enheden benytter
  • ansvar overfor befragtere eller andre, hvis interesse er knyttet til den forsikrede mobile offshore enhed,
  • ansvar for forureningsskader og skader ved brand eller eksplosion forvoldt af olie eller andre flydende eller flygtige stoffer, kontaminationsskader forvoldt af radioaktive stoffer og skader på koralrev og andre miljøskader. Assurandøren er dog ansvarlig, hvis forsikrede ved sammenstød med anden mobil offshore enhed, fartøj eller anden sejlbar enhed bliver pålagt ansvar for sådanne skader på anden mobil offshore enhed, fartøj eller sejlbar enhed med tilbehør og last,
  • ansvar for tab som last eller bunkers forvolder efter grundstødning eller stød mod eller berøring med is,
  • ansvar for tab forvoldt ved brug af anker, fortøjnings- og slæbeudstyr, laste- og losseindretninger, landgangsbro o.l. og ansvar for skade på eller tab af disse genstande,
  • ansvar for bortskaffelse af vraget af den forsikrede mobile offshore enhed og for færdselshindringer skabt af den forsikrede enhed,
  • refusion af beløb som tredjepart har betalt som erstatning for tab som nævnt under (a) til (i).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-35. Scope of liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-1. Under Cl. 18-14 of the 1996 Plan, MOU owners’ liability for damage to or loss of fixed installations on the continental shelf was excluded from the cover. This exclusion is...

 • § 18-36. Ansvarsbegrænsning på grundlag af flere mobile offshore enheders tonnage eller værdi

  Bliver forsikredes ansvar begrænset på grundlag af flere mobile offshore enheders tonnage eller værdi, og er disse enheder forsikret hos forskellige assurandører, svarer hver enkelt assurandør for den del af ansvaret, der svarer til pågældende enheds tonnage eller værdi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-36. Limitation of liability based on tonnage or value of more than one MOU

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-2.

 • § 18-37. Grænsen for assurandørens ansvar ved et enkelt havari

  For erstatningsansvar, der er forårsaget ved et enkelt havari, svarer assurandøren indtil et beløb svarende til forsikringssummen, dog maksimum USD 500.000.000 eller 50 % af forsikringssummen, hvad som er højest.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-37. Maximum liability of the insurer in respect of any one casualty

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 13-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-3. As the exclusion of liability for damage to or loss of fixed installations that was contained in Cl. 18-14 of the 1996 Plan was removed is considered to represent a significant...

 • § 18-38. Selvrisiko

  For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen. Sagsomkostninger, jf. § 4-4, omkostninger i forbindelse med fastsættelse af tabet og beregning af erstatningen, jf. § 4-5, samt tab opstået i forbindelse med redningsforanstaltninger for at afværge eller begrænse tab, jf. § 4-7 til § 4-12, er erstatningsberettigede uden selvrisiko.  

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-38. Deductible

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 13-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 13-4.