Translations

Scroll to the top

Afsnit 2-3: Skade

 • § 18-17. Hovedregel om assurandørens ansvar

  Hvis den mobile offshore enhed er blevet beskadiget, uden at reglerne om totaltab finder anvendelse, svarer assurandøren for omkostningerne ved at reparere skaden, således at den mobile offshore enhed bliver, som den var, før skaden indtraf.

  Ansvaret indtræder, efterhånden som reparationsomkostningerne påløber.

  Hvis reparationen har medført særlige fordele for forsikrede ved at den mobile offshore enhed er blevet forstærket eller udstyret forbedret, skal der ske fradrag i erstatningen, begrænset til de meromkostninger, som forstærkningen eller forbedringen har foranlediget.

  Hvis en fuldstændig udbedring af skaderne er umulig, men den mobile offshore enhed opfylder kravene til teknisk og operativ sikkerhed og kan gøres tjenlig til sit formål ved en mindre omfattende reparation, svarer assurandøren, foruden reparationsomkostningerne, for værdiforringelsen. Hvis en fuldstændig udbedring af skaderne vil medføre urimelige omkostninger, kan assurandøren kræve sit ansvar begrænset til, hvad den mindre omfattende reparation vil koste, med tillæg af værdiforringelsen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-17. Main rule concerning liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-1.  According to the Commentary to Cl. 12-1 the “insurer’s liability covers not just the actual invoice from the repair yard, but also other expenses necessary to have the...

 • § 18-18. Erstatning for urepareret skade

  Selvom reparationen ikke er udført, kan forsikrede kræve skaden erstattet ved forsikringsperiodens ophør. 

  Erstatningen beregnes på grundlag af den skønnede reduktion af den mobile offshore enheds markedsværdi som følge af skaden på ophørstidspunktet, men ikke udover de skønnede reparationsomkostninger. Skønnede fællesudgifter erstattes ikke, undtagen 50 % af anslået dok- og kajleje.

  Assurandøren er ikke ansvarlig for ureparerede skader, såfremt den mobile offshore enhed lider totaltab eller er kondemnabel efter § 18-10 før forsikringens ophør. Dette gælder også, såfremt totaltabet ikke er dækket under denne forsikring. 

  Ved overdragelse af den mobile offshore enhed kan forsikrede transportere erstatningskrav for kendte skader til køber.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-18. Compensation for unrepaired damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-2. 

 • § 18-19. Utilstrækkelig vedligeholdelse m.v.

  Assurandøren svarer ikke for omkostninger ved at forny eller reparere den eller de dele af skroget, maskineriet, anlægget eller udstyret, som ikke var i forsvarlig stand som følge af slitage, tæring, korrosion, råd, utilstrækkelig vedligeholdelse eller lignende årsager.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-19. Inadequate maintenance

  This Clause was new in the 2013 Plan w and is verbatim the same as Cl. 12-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-3. 

 • § 18-20. Konstruktionsfejl m.v.

  Er skaden en følge af konstruktionsfejl eller materialefejl, svarer assurandøren ikke for omkostningerne ved at forny eller reparere den eller de dele af den mobile offshore enhed, som ikke var i forsvarlig stand, medmindre pågældende del eller dele var godkendt af klassifikationsselskabet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-20. Error in design, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-4. 

 • § 18-21. Tab, der ikke erstattes

  Assurandøren erstatter ikke:

  • hyre og kostpenge til mandskabet, undtagen for besætningsmedlemmer som deltager i reparationer,
  • ordinære udgifter i forbindelse med at holde den mobile offshore enhed kørende i reparationstiden,
  • udgifter ved flytning, opbevaring og fjernelse af last,
  • indkvartering af tredjeparts personel og besøgende.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-21. Losses that are not recoverable

  The Clause corresponds to Cl. 18-12 of the 1996 Norwegian Plan, which made an amendment to Cl. 12-5 (a). In the 2013 Plan, Cl. 12-5 has been partly incorporated into Cl. 18-21 and has been partly re-written. Cl. 18-21 (e) was deleted in 2016. Cl. 18-21 (a): Clause 12-5 (a) has been split into Cl....

 • § 18-22. Skade på borestrengen

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tab af eller skade på borestrengen:

  • mens den befinder sig i brønden eller i vandet, medmindre tabet eller skaden er en følge af ydre forhold som boreentreprenøren hæfter for i medfør af kontraktsbetingelser, der må anses som sædvanlige i det pågældende område, eller
  • når den er efterladt i brønden for andet formål ens boring. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-22. Damage to the drill string

  This Clause is the same as Cl. 18-11 of the 1996 Plan, but with some editorial amendments in the 2013 Plan. The provision establishes certain limitations to the cover, which are additional to the limitations in Cl. 12-3 to Cl. 12-5. The provision concerns “loss of or damage to the drill string …...

 • § 18-23. Udsat reparation

  Hvis reparation ikke er udført inden fem år, efter at skaden blev opdaget, svarer assurandøren ikke for den fordyrelse af arbejdet, der senere indtræffer.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-23. Deferred repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-6. 

 • § 18-24. Midlertidig reparation

  Assurandøren svarer for omkostningerne ved en nødvendig, midlertidig reparation, når endelig reparation ikke kan udføres på det sted, hvor den mobile offshore enhed befinder sig.

  Bliver en midlertidig reparation af den beskadigede genstand udført i andre tilfælde, svarer assurandøren for omkostningerne op til den besparelse, denne opnår ved, at den endelige reparation bliver udsat, eller op til 20 % p.a. af kaskotaksten i henhold til bestemmelsen i § 18-1 (a) for den tid, forsikrede sparer, såfremt dette beløb er større.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-24. Temporary repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-7. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • § 18-25. Omkostninger anvendt ved at fremskynde reparationsarbejdet

  Hvis forsikrede, for at begrænse sit tidstab, fremskynder reparationen af den skadede genstand ved ekstraordinære foranstaltninger, er assurandørens ansvar for de omkostninger, som derved påløber, begrænset til 20 % p.a. af kaskotaksten i henhold til bestemmelsen i § 18-1 (a) for den tid, der er sparet for forsikrede. Besparelsen og ansvaret beregnes under ét for alle reparationer, som udføres samtidigt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-25. Costs incurred in expediting repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-8. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl. 18-1...

 • § 18-26. Reparation af kondemnabel mobil offshore enhed

  Bliver den mobile offshore enhed repareret på trods af, at betingelserne for kondemnation er opfyldt, er assurandørens ansvar begrænset til forsikringssummen med eventuelle tillæg efter § 4-19, men fratrukket vragets værdi.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-26. Repairs of an MOU that is condemnable

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-9. 

 • § 18-27. Besigtigelse af skaderne

  Inden skaderne bliver repareret, skal de besigtiges af en repræsentant for forsikrede og en repræsentant for assurandøren.

  Repræsentanterne skal udarbejde besigtigelsesrapporter, hvor de beskriver skaderne og udtaler sig om den sandsynlige årsag til de enkelte skader, tidspunktet for deres indtræden og omkostningerne ved at udbedre dem.

  Hvis en af parterne forlanger det, skal repræsentanterne, før skaden bliver repareret, afgive foreløbige rapporter, hvor de skønsmæssigt anslår reparationsomkostningerne.

  Er der uenighed mellem forsikredes og assurandørens repræsentant, kan parterne tilkalde en forligsperson, der skal give en begrundet udtalelse om de spørgsmål, som bliver forelagt denne. Bliver parterne ikke enige om valg af forligsperson, udnævnes denne af en nordisk dispachør.

  Hverken forsikrede eller assurandøren kan begære retsligt skøn over skaderne, medmindre dette er påbudt i pågældende lands lovgivning.

  Lader forsikrede uden tvingende grund den mobile offshore enhed reparere uden at afholde besigtigelse eller uden at varsle assurandøren, har den forsikrede foruden den bevisbyrde, som påhviler ham efter § 2-12, også bevisbyrden for at skaden ikke skyldes årsager, der ikke omfattes af forsikringen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-27. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-10. 

 • § 18-28. Indhentning af tilbud

  Assurandøren kan forlange, at der bliver indhentet tilbud på reparationsarbejdet fra de værfter, assurandøren ønsker. Hvis forsikrede ikke indhenter sådanne tilbud, kan assurandøren gøre det.

  Medfører indhentning af tilbud et tab af tid ud over ti dage, regnet fra udsendelsen af licitation, erstatter assurandøren tabt tid med 20 % p.a. af kaskotaksten i henhold til § 18-1 (a) i den overskydende tid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-28. Invitations to tender

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-11. When the MOU with disconnectable equipment are insured with separate sums insured as per Cl. 18-1 (a), sub-clause 2, and the loss or damage occurs whilst disconnected as per Cl 18-...

 • § 18-29. Valg af reparationsværft

  De indhentede tilbud skal af hensyn til sammenligningen korrigeres ved at forsejlingsomkostningerne tillægges tilbudssummen.

  Forsikrede bestemmer, hvilket værft der skal anvendes, men assurandørens ansvar for omkostningerne ved reparation og flytning er begrænset til et beløb svarende til det beløb, som ville være blevet erstattet, hvis det laveste, korrigerede tilbud var blevet accepteret, plus 20 % p.a. af kaskotaksten i henhold til § 18-1(a) for den tid, forsikrede sparer ved ikke at vælge dette tilbud. I tilfælde hvor bunkersforbruget under forsejling reduceres hvor det laveste justerede tilbud ikke vælges, er assurandørens maksimale ansvar yderligere forøget med op til USD 40 (eller lignende beløp i policens valuta) pr. ton sparet CO2 udledning.

  Hvis forsikrede på grund af særlige omstændigheder har rimelig grund til at modsætte sig at reparationen bliver udført ved et af de værfter, som har givet tilbud, kan den forsikrede kræve, at tilbuddet fra dette værft ikke kommer i betragtning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-29. Choice of repairers

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-12. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-12. 

 • § 18-30. Forsejling af den mobile offshore enhed

  Med den begrænsning som følger af § 18-29, svarer assurandøren for omkostningerne ved forsejling af den mobile offshore enhed til værft, herunder kost og hyre til nødvendigt mandskab, bunkers og lignende direkte udgifter ved driften af den mobile offshore enhed i den tid, der medgår. Hvis forsejlingen medfører besparelser for forsikrede, fratrækkes et tilsvarende beløb.

  Hvis en anden assurandør udtrykkeligt har fralagt sig ansvaret under flytning i medfør af § 3-20, svarer den assurandør, der er ansvarlig for den mobile offshore enheds skader, også for tab, der opstår under eller som følge af forsejlingen, og som ellers ville være blevet erstattet af den anden assurandør. 

  Assurandøren kan fralægge sig ethvert ansvar under forsejling i overensstemmelse med § 3-20.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-30. Removal for repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 12-13. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-13. There have been discussions whether the costs involved in getting an MOU back to the place of operation are covered in a case where the MOU has been brought to shore for repairs. I...

 • § 18-31. Fordeling af fællesomkostninger

  Hvis der er påløbet omkostninger, der er fælles for reparationsarbejder, som assurandøren svarer for og arbejder, som ikke omfattes af forsikringen, skal disse omkostninger fordeles skønsmæssigt under hensyntagen til, hvad hver kategori af arbejderne har kostet. De fællesomkostninger, der er afhængige af reparationstidens længde, skal dog fordeles under hensyntagen til den tid, de erstatningsmæssige og de ikke-erstatningsmæssige arbejder ville have taget, såfremt de to kategorier af arbejder var blevet udført hver for sig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-31. Apportionment of common expenses

  An editorial amendment was made to the Clause in the 2019 Version. The Clause regulates the apportionment of repair expenses that are common to work the insurers are liable for and work not covered by the insurance.  According to the first sentence, expenses that are common to recoverable and...

 • § 18-32. Isfradrag

  Skade, der skyldes stød mod eller berøring med is - sammenstød med isbjerg i rum sø undtaget - erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen. Ydermere fradrages selvrisiko nævnt i § 18-33 stykke 1.

  Følgende dækkes uden fradrag:

  • tab som omfattes af § 18-17 stykke 4, § 18-28 stykke 2 og § 18-30,
  • ubrugte reservedele som er beskadiget eller tabt,
  • midlertidige reparationer
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-32. Ice damage deductions

  The sub-clause 1 was new in the 2013 Plan  with further amendments in the 2019 Version  and is verbatim the same as Cl. 12-15. Reference is made to the commentary to Cl. 12-15. The sub-clause 2 was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-17. Reference is made to the commentary to...

 • § 18-33. Selvrisiko

  For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.

  Skade, som skyldes hårdt vejr opstået som følge af atmosfæriske forstyrrelser, regnes som et enkelt havari.

  Omkostninger i forbindelse med erstatningsopgøret, jf. § 4-5, og tab ved redningsforanstaltninger, jf. § 4-7 til
  § 4-12, erstattes uden selvrisiko.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-33. Deductible

  This Clause corresponds to Cl. 18-13 of the 1996 Plan, but incorporates with amendments Cl. 12-18 in the 2013 Plan. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-18. Damage caused by bad weather arising as a result of the same atmospheric disturbance shall be regarded as one casualty. All loss or...

 • § 18-34. Grundlag for beregning af fradrag i henhold til § 18-32, § 18-33 og § 3-15

  Fradrag under § 3-15 stykke 3, § 18-32 og § 18-33 beregnes på grundlag af den samlede erstatning i henhold til Planen og forsikringsbetingelserne inden fradrag under nogen af disse bestemmelser foretages.

  Fradrag beregnes ligeledes, hvis skade på den mobile offshore enhed er erstatningsberettiget under § 4-7, jf. § 4-12, stykke 1.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-34. Basis for calculation of deductions according to Clauses 18-32, 18-33 and 3-15

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 12-19. Reference is made to the Commentary to Cl. 12-19.