Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Kaskoforsikring

 • § 17-7. Forholdet til kapitlerne 10-13

  Bestemmelserne i kapitlerne 10-13 gælder med de ændringer, der følger af § 17-7A og § 17-10 til § 17-17. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from Cl. 17-7A and Cl. 17-10 to Cl. 17-17 inclusive. Certain amendments in the general rules of the Plan, see Cl. 17-8 and Cl. 17-9, also apply. The reference to Cl. 17-7A is new in t...

 • § 17-7A. Fast inventar midlertidigt fjernet fra fartøjet

  Hvor fast inventar fra fiskefartøjer midlertidigt er taget i land, skal det opbevares i aflåst lagerbygning eller rum. Assurandøren er ansvarlig for tab som følge af ild samt røveri ved indbrud i sådan aflåst lagerbygning eller rum.

  I tilfælde af totaltab af fartøjet, jf. kapitel 11, skal der foretages fradrag i totaltabserstatningen for værdien af inventar erstattet under stykke 1.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-7A. Fixed equipment temporarily removed from the vessel

  This Clause was new in the 2013 Plan. The two sub-clauses used to be found in Cl. 10-2 sub-clause 2 and 3. It is an absolute prerequisite for this extended cover that the object has been on board before it was stored ashore. This extension of the insurance applies only to the explicitly stated...

 • § 17-8. Ændring af den åbne eller aftalte forsikringsværdi/Til § 2-2 og § 2-3

  I tillæg til § 2-2 og § 2-3 gælder:
  Forsikrede skal give besked til assurandøren, såfremt der sker ændringer i betingelser givet af det offentlige knyttet til fartøjets fiskerettigheder, eller den forsikrede accepterer et tilbud om offentligt kondemnationstilskud, der er lavere end den åbne eller aftalte forsikringsværdi. Assurandøren kan i sådanne tilfælde kræve, at den åbne eller aftalte forsikringsværdi reduceres.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-8. Change of the open or agreed insurable value/Ref. Clause 2-2 and Clause 2-3

  According to the rules of the Plan, the parties may choose between open and agreed insurable value, cf. Cl. 2-2 and Cl. 2-3. An open insurable value is fixed at the “full value of the interest at the inception of the insurance”, cf. Cl. 2-2. However, an agreed insurable value is fixed by agreemen...

 • § 17-9. Skade på både, fangstredskaber og fangst/jf. § 4-7 til § 4-12 og § 4-16

  Assurandørens ansvar for redningsomkostninger, jf. § 4-7 til § 4-12, omfatter ikke tab af eller skade på fiskefartøjets både, fangstredskaber eller fangst, der opstår mens disse genstande befinder sig uden for fartøjet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-9. Damage to lifeboats, fishing, whaling and sealing tackle and catch/Ref. Clause 4-7 to Clause 4-12 and Clause 4-16

  The dories, fishing gear and catch have in principle been lifted out of the hull insurance through the exception in Cl. 10-1, sub-clause 2. The insurer is nevertheless in principle liable for damage to such objects if the damage occurs during a measure to avert or minimise loss. Damage to or loss...

 • § 17-10. Kasko- og fragtinteresseforsikring/jf. § 10-12

  I stedet for § 10-12 gælder:
  Hvis forsikrede får udbetalt erstatning under en interesseforsikring, reduceres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende, medmindre kaskoassurandøren på forhånd har samtykket i, at der tegnes sådan forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-10. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  Today separate total-loss insurances for fishing vessels and freighters are not normally offered. However, the owners wish to have such an offer. It has therefore been stated explicitly that the hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule wil...

 • § 17-11. Kondemnation/jf. § 11-3

  I stedet for § 11-3 stykke 2 første punkt gælder:
  Fartøjet er kondemnabelt, når det har så omfattende havariskader, at omkostningerne ved at reparere det vil udgøre mindst 90 % af forsikringsværdien, eller af fartøjets værdi i repareret stand, såfremt den er højere end forsikringsværdien.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-11. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90% in relation to Cl. 11-3. A limit of 80% is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100%, and that the value ...

 • § 17-12. Skrogskader på fartøjer, som ikke er bygget i stål/jf. § 12-1

  Ved skrogskader på fartøjer, som ikke er bygget i stål, svarer assurandøren ikke for:

  • kølbugt eller skader, der er en følge af kølbugt. Det samme gælder for værdiforringelse ved at udbedring ikke finder sted,
  • skade, der er en følge af stød mod eller berøring af is,
  • kalfatring af skrog og dæk.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-12. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a) is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b) is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • § 17-13. Begrænset maskinskadedækning

  Medmindre andet er aftalt i forsikringsaftalen, svarer assurandøren kun for skade på:

  • maskineri med tilbehør,
  • fabriksmaskineri, som anvendes til bearbejdelse eller forædling af fangst e.l.
  • notspil, linespil, trawlspil eller anden indretning til at trække fiskeredskaber ind, fiskepumper o.l.,
  • rørledninger og elektriske ledninger uden for maskineriet, og
  • elektronisk udstyr

  såfremt skaden er en følge af, at fartøjet har været udsat for sammenstød, stød, jordskælv, eksplosion undtagen opstået i områder som indeholder maskineri eller batteripakker, brand eller, at fartøjet er sunket eller kæntret, eller at fartøjet er blevet fyldt med vand som følge af brud på slange eller rør ombord på fartøjet, under forudsætning af at bruddet ikke skyldes tæring eller alder. Skader på elektronisk udstyr, der skyldes hårdt vejr skal dog erstattes, når der ved samme havari er opstået sådanne skader på skrog eller overbygning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-13. Limited cover of damage to machinery

  The 2023 Version introduced a new term for “engine room”, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 17-13 provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. The first part of the first sentence specifi...

 • § 17-14. Omkostninger for at spare tid/jf. § 12-7, § 12-8, § 12-11 og § 12-12

  Assurandøren svarer ikke for omkostningerne ved:

  • en midlertidig reparation i medfør af § 12-7 stykke 2 ud over den besparelse, assurandøren opnår ved at den endelige reparation bliver udsat,
  • at forsikrede i medfør af § 12-8 påskynder reparationsarbejdet ved ekstraordinære foranstaltninger for at begrænse sit tidstab,
  • reparation og flytning i medfør af § 12-12 stykke 2 ud over det beløb, der ville være blevet erstattet, hvis det laveste korrigerede tilbud var blevet antaget,

  eller for tidstabet i medfør af § 12-11 stykke 2.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-14. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • § 17-15. Fradrag/jf. § 12-15, § 12-16 og § 12-18

  • Isfradrag, jf. § 12-15:
   Skade, som skyldes stød mod eller berøring med is er dækket efter fradrag af selvrisiko i henhold til forsikringsaftalens bestemmelser.
  • Elektronisk udstyrsfradrag:
   Skade på elektronisk udstyr erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen.
  • Maskinfradrag, jf. § 12-16:
   Skade på maskine etc. erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen.
  • Selvrisiko, jf. § 12-18:
   For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-15. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a) refers to ice damage. This sub-clause was amended in the 2013 Plan. Previous versions of the Plan stated that damage resulting from striking against or contact with ice north of 75° north latitude and the waters of Greenland, including the Strait of Denmark, was covered subject to...

 • § 17-16. Sammenstødsansvar for fiskefartøjer/jf. § 13-1

  Foruden begrænsningerne i § 13-1 stykke 2 gælder:

  • Ved sammenstød med eller stød mod andet fartøj er assurandørens ansvar i medfør af § 13-1 begrænset til skader påført fartøjet med fast tilbehør.
  • Assurandøren svarer ikke for ansvar, som opstår ved sammenstød med eller stød mod fiske- og fangstredskaber i søen.
  • Assurandøren dækker ikke ansvar, som måtte opstå mellem deltagere i samme fiskerhold eller mellem partrawlere.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-16. Collision liability for fishing vessels/Ref. Clause 13-1

  This cover follows Cl. 13-1 as regards general liability for collision and striking. The purpose of this amendment is to ensure that cover includes collision and striking with aquaculture structures, which are no t covered under P&I insurance. However, cover for collision has now been generalised...

 • § 17-17. Sammenstødsansvar/jf. § 13-1

  Foruden begrænsningerne i § 13-1 stykke 2 gælder:
  Assurandøren dækker ikke ansvar i medfør af § 13-1 for skade på eller tab af fisk eller indretning for opbevaring af levende fisk, når skaden eller tabet sker i forbindelse med anløb af pågældende indretning. Med et anløb menes ankomst, ankring, arbejdsudførelse, losning, lastning og afgang. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-17. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  The heading and the Clause was amended in 2016 to make it applicable for all types of vessels insured under Chapter 17. The amended wording is partly mere editorial. Also, by adding the new sentence “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made cle...