Translations

Scroll to the top

Afsnit 2-1: Almindelige regler om kaskoforsikringens omfang

 • § 18-2. Hvad forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter:

  • den mobile offshore enheds skrog og overbygning,
  • alle dens maskiner, udstyr, anlæg og reservegenstande som:
   1. tilhører forsikrede eller er lånt, lejet eller købt med salgspant eller lignende forbehold, og
   2. befinder sig ombord, over vand, undersøisk eller i brønden,
  • ombordværende bunkers og smøreolie.

   

  Forsikringen omfatter ikke:

  • proviant, maskin- og dæksudstyr samt andre genstande bestemt til forbrug,
  • helikoptere,
  • tegninger, planer, specifikationer, journaler o.l.,
  • mini ubåde og fjernstyret undervandsudstyr under operation.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-2. Objects insured

  This Clause corresponds to Cl. 18-2 of the 1996 Plan but was edited in the 2013 Plan. This provision is divided into two and patterned on Cl. 10-1 and Cl. 10-2. Cl. 18-2 regulates the objects of the insurance, while the cover of objects removed from the MOU is contained in Cl. 18-3. Sub-clause 1 ...

 • § 18-3. Genstande, som midlertidigt fjernes eller separeres etc. fra den mobile offshore enhed

  Forsikringen omfatter:

  • Genstande nævnt under § 18-2 stykke 1 (b) som:
   1. befinder sig ombord i fartøj, indretning eller fast installation, der er fortøjet til eller befinder sig i nærheden af den forsikrede mobile offshore enhed og er benyttet i forbindelse med denne, eller
   2. midlertidigt er fjernet fra den mobile offshore enhed for reparation, ombygning, opbevaring eller lignende,
   3. er under opbevaring, eller i transit til/fra opbevaringssteder uden at være omfattet af punkt (2).
    Forsikringssummen for sådanne genstande udgør 10 % af den mobile offshore enheds kaskoforsikringssum. § 2-4 gælder ikke. Der beregnes separat selvrisiko.
  • Den mobile offshore enheds fortøjnings-/opankringssystem og lignende systemer, der er installeret  på operationsstedet.
  • Blow-out preventers, der efterlades på brøndhovedet eller på havbunden ved siden af brønden på grund af:
   1. et havari, der omfattes af forsikringen, eller
   2. foranstaltninger for at undgå et sådant havari.
  • Bøjer, risers, umbilicals og lignende undersøisk udstyr som er installeret på operationsstedet og ejet af den forsikrede, eller som den forsikrede er forpligtet til at forsikre.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-3. Objects temporarily removed or separated etc. from the MOU

  This Clause corresponds to Cl. 18-3 of the 1996 Plan but was edited and amended in the 2013 Plan. The provision supersedes the provision relating to “insurance of objects removed from the vessel ” in Cl. 10-2, which does not quite fit in with insurance of MOUs. Sub-clause (a) corresponds to Cl....

 • § 18-4. Tab som skyldes almindelig brug

  Assurandøren svarer ikke for tab, der er en normal følge af den mobile offshore enheds og dets tilbehørs anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-4. Loss due to ordinary use

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-3.

 • § 18-5. Forlængelse af forsikringen

  Hvis den mobile offshore enhed ved udløbet af forsikringsperioden har skader, som assurandøren er ansvarlig for, og disse er af en sådan art, at en reparation må anses for påkrævet af hensyn til den mobile offshore enheds evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed, forlænges forsikringen indtil den mobile offshore enhed er ankommet til en plads, hvor endelig reparation kan ske. Bliver reparationen udført på dette sted, forlænges forsikringen indtil reparationen er færdig.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-5. Extension of the insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-10. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-10. 

 • § 18-6. Assurandørens ansvar, når den mobile offshore enhed bliver bjærget af forsikrede

  Bliver den mobile offshore enhed bjærget af fartøj eller anden enhed som tilhører den forsikrede, svarer assurandøren, som om bjærgningen var udført af tredjepart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-6. Liability of the insurer if the MOU is salvaged by the assured

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 10-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-11.

 • § 18-7. Reduktion af ansvaret på grund af interesseforsikring

  Hvis forsikrede får udbetalt erstatning under en kaskointeresseforsikring eller en fragtinteresseforsikring, og det udbetalte beløb under de respektive forsikringer overstiger 25 % af den aftalte forsikringsværdi under kaskoforsikringen i henhold til § 18-1 (a) dækker den samme fare, reduceres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 18-7. Reduction of liability in consequence of an interest insurance

  This Clause was new in the 2013 Plan and is by and large verbatim the same as Cl. 10-12 apart from some editorial amendments. Reference is made to the Commentary to Cl. 10-12.