Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Forsikredes ansvar overfor tredjepart

 • § 5-9. Forsikredes pligter, når et ansvar, der omfattes af forsikringen, gøres gældende mod den forsikrede

  Når et krav, der omfattes af forsikringen, gøres gældende mod forsikrede, er den forsikrede forpligtet til straks at underrette assurandøren. Den forsikrede skal varetage assurandørens interesser på bedste måde, og, hvor det er nødvendigt, benytte teknisk og juridisk bistand. Assurandøren er berettiget til straks at gøre sig bekendt med alle dokumenter og andre bevisligheder.

  Forsømmer forsikrede forsætligt eller groft uagtsomt sine pligter efter foregående stykke, dækker assurandøren kun det ansvar, som ville have påhvilet assurandøren, hvis pligterne var blevet opfyldt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-9. Duties of the assured when a claim for damages covered by the insurance is brought against the assured

  The provision is closely bound up with Cl. 3-29 concerning the duty of the assured to notify the insurer of a casualty. Sub-clause 1 applies first and foremost where the assured is held liable for a loss which he has caused a third party, but it may also become applicable where a third party make...

 • § 5-10. Assurandørens adgang til at overtage behandlingen af kravet

  Assurandøren kan med forsikredes samtykke påtage sig behandlingen af krav, der gøres gældende mod forsikrede og i givet fald føre sag om disse i forsikredes navn. Dette indebærer ikke, at assurandøren erkender nogen pligt til at dække det ansvar, forsikrede måtte blive pålagt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-10. Right of the insurer to take over the handling of the claim

  The first sentence states that the insurer may, subject to the consent of the assured, take over the handling of a claim brought against him. From the insurer’s point of view, it will always be desirable to be able to take over the handling of the assured’s disputes with third parties. In this ar...

 • § 5-11. Afgørelse af spørgsmål om sagsanlæg eller anke

  Er der uenighed mellem assurandøren og forsikrede om sagsanlæg eller anke, afgøres spørgsmålet med endelig virkning af en forligsperson udpeget af de nordiske dispachører i fællesskab.

  Forligspersonen skal vælge den løsning, der efter dennes skøn sandsynligvis vil føre til det mindste samlede tab for forsikrede og for forsikredes assurandører. Forligspersonen skal ikke tage hensyn til den fordel, som forsikrede eller en assurandør kan beholde eller opnå, ved at forsikrede accepterer eller søger at blive pålagt en højere grad af skyld i en sag om sammenstød.

  Hvis forsikrede ikke følger forligspersonens afgørelse, hæfter den assurandør, som har fået medhold af forligspersonen, ikke i noget tilfælde for ansvar udover det, assurandøren havde erklæret sig villig til at acceptere ved tvistens forelæggelse for forligspersonen. Hvis forsikrede anlægger sag eller påanker en dom i strid med forligspersonens afgørelse, og fører sagsanlægget eller anken til, at assurandøren skal bære et mindre ansvar end det, assurandøren havde erklæret sig villig til at acceptere, svarer assurandøren inden for den opnåede besparelse for sin forholdsmæssige del af sagsomkostningerne.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-11. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  Sub-clause 1 was amended in the 2013 Plan. Difficult questions may arise where the assured and his liability insurer disagree as to how to handle a dispute with a third party, for instance, whether to accept an offer of an out-of-court settlement, or whether to accept or appeal against a court...

 • § 5-12. Sikkerhedsstillelse

  Assurandøren har ikke pligt til at stille sikkerhed for forsikredes ansvar overfor tredjepart.

  At assurandøren stiller sådan sikkerhed, afgør intet med hensyn til erstatningspligten.

  Har assurandøren stillet sikkerhed for et ansvar, der viser sig at være assurandøren uvedkommende, skal forsikrede erstatte assurandøren dennes udlæg i forbindelse med sikkerhedsstillelsen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-12. Provision of security

  Under sub-clause 1 , the insurer has no legal obligation to provide security. Such an obligation could result in liability for him vis-à-vis the assured in cases where the security is provided too late, or where no security is provided at all due to unforeseen difficulties. However, in practice t...