Translations

Scroll to the top

Afsnit 5: Forældelse m.v.

 • § 5-23. Frist for anmeldelse af havari

  Retten til at kræve erstatning bortfalder, hvis havariet ikke er anmeldt til assurandøren inden tolv måneder efter at forsikrede fik kendskab til det.

  Retten til at kræve erstatning for andet end skrogskader under let vandlinje bortfalder under enhver omstændighed, hvis havariet ikke er anmeldt inden 24 måneder efter at det opstod.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-23. Time-limit for notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan to adapt the Plan to its future application in Denmark, Finland and Sweden.  Further amendments were made in the 2019 Version.  The provision does not contain any actual limitation rule, but a passivity rule which supplements Cl. 3-29 and Cl. 3-31. Accordi...

 • § 5-24. Forældelse

  Forsikredes krav om erstatning forældes efter tre år. Fristen begynder at løbe ved udløbet af det kalenderår, hvor forsikrede fik nødvendig kundskab om det forhold, der begrunder kravet. Kravet forældes dog senest ti år efter udløbet af det kalenderår, hvor havariet fandt sted.

  Ved ansvarsforsikring forældes assurandørens ansvar dog ikke på et tidligere tidspunkt end efter de regler, der gælder for forsikredes erstatningsansvar.

  Krav, som er anmeldt til assurandøren før forældelse er indtrådt, vil ikke rammes af forældelse før 6 måneder efter den forsikrede har modtaget skriftlig underretning om at forældelse vil blive påberåbt. Underretningen skal indeholde oplysning om, hvordan forældelsesperioden afbrydes. Forældelsesperioden vil ikke blive forlænget efter denne bestemmelse, såfremt mere end 10 år er forløbet inden assurandøren blev bekendt med kravet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-24. Limitation

  The provision was amended in the 2013 Plan. According to the 1996 Plan, the limitation period was running even if the claim was pending before the average adjuster.  This provision conformed to the Norwegian Limitation Act, which is mandatory for the benefit of the debtor, cf. Section 28. The...

 • § 5-25. Regler i forbindelse med fremsættelse af erstatningskrav og begrænsning for forsikringsaftaler indgået under finsk lov og jurisdiktion

  Såfremt assurandøren  helt eller delvist afviser et krav, skal assurandøren underrette forsikrede om, at denne har pligt til at henvise krav om erstatningsopgørelse til den finske dispachør inden et år. Såfremt denne frist overskrides, kan den forsikrede miste rettigheden til at fremsætte krav mod assurandøren. Tidsfristen skal regnes fra den dag, hvor forsikrede modtager skriftlig underretning om assurandørens afgørelse samt om denne tidsfrist.

  Assurandøren skal vedlægge instruktion om appel i forbindelse med sin beslutning, som udtrykkelig oplyser om tidsfristen indenfor hvilken kravet om erstatningsopgørelse skal være fremsat overfor den finske dispachør.

  Assurandøren svarer for omkostninger, som dispachøren pådrager sig i denne forbindelse samt for dispachørens salær.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 5-25. Rules regarding claims notice and limitation for insurance contracts subject to Finnish law and jurisdiction

  This Clause was new in the 2013 Plan. Sub-clause 1 corresponds to Cl. 90, sub-clause 1, of the Finnish Marine Hull Insurance Conditions 2001 (English Version), but slightly rewritten to fit the terminology of the Plan. Sub-clause 2 corresponds to said Cl. 90, sub-clause 2. Sub-clause 3 correspond...