Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Fangst og udstyrsforsikring - normaldækning

 • § 17-19. Hvad forsikringen omfatter

  Forsikringen omfatter:

  • fangst, der befinder sig ombord i fartøjet som led i fartøjets fiskeri- og fangstvirksomhed. Er fangsten før et eventuelt havari anmeldt til salgssted og dirigeret til nærmere fastsat lossested, er fragt (transporttillæg) også omfattet,
  • ombordværende fiskeredskaber med tilbehør, som tilhører forsikrede,
  • ombordværende proviant, maskin- og dæksudstyr samt andre genstande bestemt til forbrug,
  • ombordværende emballage og andet udstyr til bevaring eller sikring af fangst, og andet udstyr i forbindelse med fiskeri, når genstandene eller udstyret ikke indgår i fartøjets kaskoforsikring efter § 10-1.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-19. Objects insured

  The provision states the objects and interests covered by the insurance. Sub-clause (a), first sentence , concerns the catch. By catch is meant the quantity taken on board the assured’s own vessel at sea. It is irrelevant whether it was caught by the relevant vessels itself or bought from others ...

 • § 17-20. Forsikringsværdi

  Når ikke andet er aftalt, udgør fangstens forsikringsværdi dens markedspris på indlastningsstedet ved indlastningstidspunktet, eventuelt med tillæg af fragt (transporttillæg) som nævnt i § 17-19 (a).

  Forsikringsværdien for genstande nævnt i § 17-19 (b), (c) og (d) udgør genstandens genanskaffelsesværdi ved forsikringens begyndelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-20. Insurable value

  The provision states the value of the interests covered by the insurance based on certain “objective” criteria. Sub-clause 1 regulates the insurable value of the catch, while sub-clause 2 determines the insurable value of the other objects which are insurable under an insurance of catch and...

 • § 17-21. Ekstraordinære håndteringsomkostninger

  Assurandøren dækker ekstraordinære omkostninger i forbindelse med losning, fjernelse og destruktion af beskadiget fangst indtil et beløb svarende til forsikringssummen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-21. Extraordinary handling costs

  The need for this cover is linked to the problems that arose in winter 1998/99 when a number of fishing vessels proved to have been infected with salmonella due to the fact that the ice used to preserve fish on board was infected with the bacteria. In addition, there is the fact that the...

 • § 17-22. Farer som ikke dækkes/jf. § 2-8

  Foruden § 2-8 gælder:
  Assurandøren dækker ikke tab som skyldes:

  • fangstens egenskaber eller dens tilstand ved ombordtagning,
  • mangelfuld emballering eller konservering af fangsten,
  • normalt svind i fangsten,
  • for høj temperatur på nedkølet eller frossen fangst, medmindre fartøjets kølemaskineri har været ude af drift som følge af havari,
  • forringelse eller forurening af en fangst som følge af mangel på nødvendige rutiner ved at håndtere fangsten om bord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-22. Excluded perils/Ref. Clause 2-8

  The wording was amended in the 2023 Version by adding a new item (e). The provision states limitations to the perils covered by the insurance, and must be seen in conjunction with the provisions in Cl. 2-8 to Cl. 2-10. According to Cl. 2-8 an insurance against marine perils covers any peril to...

 • § 17-23. Dækslast

  For genstande, som befinder sig på dæk, svarer assurandøren ikke for tab, der er en følge af:

  • nedbør eller regnvand,
  • snavs eller gnister som ikke forårsager brand,
  • stød ved forskydning,
  • at fangsten tabes overbord,
  • udstrømning fra andre genstande ombord.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-23. Deck cargo

  The provision entails that further restrictions are made in the perils covered for deck cargo. In sub-clause (b) the term “dirt” first and foremost covers pollution from the vessel’s own exhaust system.

 • § 17-24. Totaltab

  Totaltab foreligger, når de forsikrede genstande:

  • er gået til grunde,
  • er unddraget forsikrede, uden at der er mulighed for, at denne vil få dem tilbage,
  • som angivet i § 17-19 (b) er så stærkt beskadiget, at tabet udgør mindst 100 % af værdien,
  • som angivet i § 17-19 (a), (c) og (d) er så stærkt beskadiget, at tabet udgør mindst 90 % af værdien.


  Ved totaltab erstatter assurandøren forsikringssummen for pågældende genstande, dog ikke udover forsikringsværdien. I erstatningen foretages ikke fradrag for eventuelle skader pådraget i forsikringsperioden, hvad enten disse omfattes af forsikringen eller ikke.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-24. Total loss

  The provision concerns all objects insured under the catch and equipment insurance, i.e. both the catch and the accessories, cf. the introductory words of the provision. Sub-clause 1 defines when a total loss has occurred, and is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 35, sub-clause 1. Under...

 • § 17-25. Skade på eller tab af fangst

  Er fangst, jf. § 17-19 (a), beskadiget eller gået tabt, uden at reglerne i § 17-24 finder anvendelse, erstatter assurandøren så mange procent af forsikringsværdien, som svarer til den endelige reduktion af fangstens værdi (skadeprocenten).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-25. Damage to or loss of catch

  Due to the renumbering of the Clauses of Chapter 17 in the 2010 version, the number of the Clause was changed from 17-26 to 17-25. The provision regulates the claims settlement where catch is damaged or lost without the rules relating to total loss in Cl. 17-24 becoming applicable. Because there ...

 • § 17-26. Skade på andre genstande

  Er genstande angivet i § 17-19 (b), (c) og (d) blevet beskadiget, kan assurandøren kræve, at skaden bliver udbedret mod at erstatte omkostningerne ved udbedringen efterhånden som de påløber. Udbedring kan ikke kræves, såfremt den fører til urimeligt tab eller ulempe for forsikrede.

  Hvis assurandøren ikke kræver eller kan kræve, at skaden bliver udbedret, eller hvis udbedringen ikke er fuldstændig, erstatter assurandøren så mange procent af forsikringsværdien af de skadede genstande, som svarer til den endelige reduktion af deres værdi (skadeprocenten).

  Ved beskadigelse på eller tab af en genstand bestående af flere dele, erstatter selskabet kun omkostningerne ved at reparere eller forny den del, der er beskadiget eller gået tabt. Dette gælder, selvom det er af væsentlig betydning, at genstanden er komplet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-26. Damage to other objects

  The provision regulates settlement in the event of damage to fishing gear, accessories and equipment insured according to Cl. 17-19 (b), (c) and (d). Sub-clause 1 is taken from the Norwegian Cargo Clauses Cl. 37, sub-clause 1, and establishes that the insurer is always entitled to demand that...

 • § 17-27. Besigtigelse af skaderne

  Bestemmelsen i § 12-10 gælder ligeledes for forsikring i medfør af dette afsnit.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-27. Survey of damage

  Insurance of catch and equipment is not subject to the rules in Chapter 12. It is therefore necessary to have a reference to Cl. 12-10 in order to have authority to carry out a survey of damage.

 • § 17-28. Selvrisiko

  For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 17-28. Deductible

  The deductible applies to damage, total loss and loss arising from measures to avert or minimise loss.