Translations

Scroll to the top

Kapitel 16: Tidstabsforsikring

 • § 16-1. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter den forsikredes tab af indtægt, som skyldes at fartøjet helt eller delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed på grund af skade på fartøjet, såfremt skaden er dækningsberettiget efter Planen, eller ville have været det, såfremt der ikke havde været aftalt selvrisiko, jf. § 12-18. Hvis kaskoforsikringen er tegnet på andre betingelser end Planen, og disse betingelser er skriftlig accepteret af assurandøren, skal reglerne i Planens kapitler 10-12 erstattes med de korresponderende betingelser i pågældende forsikring ved vurdering af, om skaden er erstatningsmæssig.

  Forsikringen omfatter også den forsikredes tab af indtægt, der skyldes, at fartøjet helt eller delvis er ude af indtægtsgivende virksomhed:

  • fordi fartøjet er grundstødt,
  • fordi fartøjet som følge af fysisk indespærring (bortset fra indespærring på grund af is) er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område, eller
  • som en følge af foranstaltninger for at bjærge eller fjerne beskadiget last, eller
  • som følge af en begivenhed, der er dækningsberettiget i fælleshavari i medfør af York-Antwerpen reglerne 2016

   

  Assurandørens ansvar som følge af et enkelt havari og for alle havarier indtruffet i forsikringsperioden, er begrænset til forsikringssummen pr. døgn multipliceret med antal forsikringsdage, som angivet i forsikringsaftalen.

  Efter et havari skal forsikringsaftalen automatisk træde i kraft igen med de oprindelige ansvarsgrænser. Præmiebetalingen for sådan ikrafttrædelse skal være 100 % af den aftalte præmie for det pågældende fartøjet beregnet pro rata af den oprindelige ansvarssum uden hensyn til tiden for den resterende forsikringstid.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 Version. The Commentary was amended in 2013 and in 2019. In 2023, the provision was amended and the Commentary was substantially amended and restructured. Sub-clause 1 contains the basic conditions for cover under loss of hire insurance. The first sentence...

 • § 16-2. Totaltab

  Assurandøren svarer ikke for tab af indtægt som følge af et havari, som giver forsikrede ret til totaltabserstatning under den gældende kaskoforsikring. Såfremt der ikke er en gældende kaskoforsikring skal vurderingen baseres på kapitel 11 i Planen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This provision was amended in the 2023 Version. The first sentence is amended from “The insurer shall not be liable for loss of time resulting from a casualty which gives the assured the right to compensation for total loss under Chapter 11 of the Plan or under the corresponding hull insurance in...

 • § 16-3. Hovedregel om beregning af erstatning

  Erstatningen fastsættes på grundlag af den tid, fartøjet har været ude af indtægtsgivende virksomhed (tidstabet) og tabet af indtægt pr. døgn (dagsbeløbet). Tidstab, som opstår før hændelserne beskrevet i § 16-1 er indtruffet, er ikke dækket.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The provision was amended in 2023. Part of the previous Commentary has been moved to Cl. 16-1. The f irst sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the vessel has been deprived of...

 • § 16-4. Beregningen af tidstabet

  Tidstabet angives i dage, timer og minutter. Tid, hvor forsikrede kun delvis har været ude af indtægtsgivende virksomhed, omregnes til tilsvarende tid med fuld driftsstandsning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the Commentary to this Clause. The second sentence in the Clause was amended in 2023. The Commentary has been extended by including part of the text that was removed during the 2003...

 • § 16-5. Dagsbeløbet

  Dagsbeløbet skal fastsættes på grundlag af fragten pr. døgn i medfør af den løbende fragtaftale, med fradrag af de udgifter som forsikrede har eller burde have sparet som følge af, at fartøjet ikke har været i regulær drift.

  Hvis fartøjet er uden certeparti, beregnes dagsbeløbet på grundlag af de gennemsnitlige fragtrater for et fartøj af pågældende type og størrelse i det tidsrum, fartøjet er ude af indtægtsgivende virksomhed.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  Sub-clause 1 was amended in 2023. The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies. As mentioned in the Commentary to Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice, the daily amount is almost invariably...

 • § 16-6. Aftalt dagsbeløb

  Det forsikrede dagsbeløb angivet i forsikringsaftalen, cf. § 16-1 stk. 3, skal anses for at udgøre et aftalt dagligt beløb (forsikringsværdi), hvis intet andet klart fremgår af forholdene.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  The Clause was amended in 2023. The Commentary was amended accordingly, including a more detailed elaboration regarding the agreed daily amount. The provision regulates the agreed daily amount and states that “The daily sum insured stated in the insurance contract, cf. Cl. 16-1, sub-clause 3, sha...

 • § 16-7. Selvrisikoperiode

  For hvert enkelt havari fastsættes en selvrisikoperiode, som regnes fra tidstabets begyndelse og varer indtil den tabte tid svarer til den selvrisikoperiode, der er fastsat i forsikringsaftalen, beregnet i efter reglen i § 16-4. Tidstab i selvrisikoperioden erstattes ikke af assurandøren.

  Skade, som skyldes hårdt vejr eller sejlads i is, og som er opstået i tiden fra afgang fra en havn til anløb af den næste, regnes som ét enkelt havari. 

  Hvis der er aftalt separat selvrisikoperiode for maskinskade, gælder § 12-16 ligeledes. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  The Clause was amended in the 2023 Version. The Commentary was amended accordingly and also extended with comments relevant for the interpretation of the Clause. Sub-clause 1, first sentence , was rewritten by amending “loss of time” to “time lost” and reorganizing the reference to Cl. 16-4. Thes...

 • § 16-8. Besigtigelse af skaderne

  Bestemmelsen i § 12-10 gælder ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • § 16-9. Valg af reparationssted

  Assurandøren kan forlange, at der bliver indhentet tilbud på reparationsarbejdet fra de værfter, assurandøren ønsker. Hvis forsikrede ikke indhenter sådanne tilbud, kan assurandøren gøre det.

  Med henblik på sammenligning skal reparationstiden for indhentede tilbud, omregnet til en udgift ved at anvende det relevante dagsbeløb, justeres ved at tilføje enhver:

  • anslået yderligere dækningsberettiget tid under § 16-10 og /eller § 16-13 efter omregning som ovenfor.
  • reparationsomkostninger som ikke dækkes under kaskoforsikringen alene fordi den alternative reparation er dyrere end den billigst alternative.

  Forsikrede bestemmer hvilket værft, der skal anvendes. Assurandørens ansvar er dog begrænset til tidstabet efter det laveste justerede tilbud. Vælger forsikrede dette værft, skal erstatningen beregnesgrundlag af det faktiske tidstab, selvom dette er større end, angivet i tilbuddet. 

  Hvis den forsikrede, på grund af særlige omstændigheder, har rimelig grund til at modsætte sig at reparation udføres på et værft som har afgivet tilbud, kan forsikrede kræve at der ses bort fra det pågældende tilbud.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  This Clause was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was only editorially amended with no material changes, and is now identical to Cl. 12-11, sub-clause 1. Sub-clause 2 was new, and describes how tenders shall be adjusted for the purpose of comparison. Sub-clause 3 was amended by providing ...

 • § 16-10. Forsejling til værft o.l.

  Tidstab ved forsejling til værft belastes den kategori af arbejder, der har nødvendiggjort forsejlingen.

  Hvis forsejling til værftet var nødvendiggjort af mere end en kategori af arbejder, fordeles forsejlingstiden i forhold til den tid, hver kategori af arbejder ville have krævet, hvis de var udført separat. Forsejling i selvrisikoperioden fordeles ikke.

  Reglerne i stykke 1 og 2 gælder også for tidstab ved besigtigelser, indhentning af tilbud, tankrensning, ventetid for selve reparationen og lignende forhold, der er nødvendige for at arbejdet skal kunne udføres.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The Commentary was amended in 2023 as a consequence of the amendment...

 • § 16-11. Ekstraomkostninger anvendt for at afværge eller formindske tab

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparationer og ved ekstraordinære foranstaltninger, iværksat for at afværge eller begrænse de tab, som forsikringen omfatter, i den udstrækning disse ekstraomkostninger ikke dækkes under den gældende kaskoforsikring. Kapitel 4 Afsnit 2 finder ikke anvendelse.

  Ansvaret for sådanne omkostninger er begrænset til det beløb assurandøren skulle have betalt, såfremt foranstaltningerne ikke var blevet iværksat.

  Hvis tab er undgået eller formindsket til gavn for flere interesser, er assurandøren alene ansvarlig for sådan andel af ekstraomkostningerne, der er tilskrevet den forsikrede interesse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to avert or minimise loss

  The Commentary was amended in the 2019 Version. In 2023, the provision, including the heading, were amended with a substantial amendment and restructuring of the Commentary. The heading was amended from “Extra costs incurred in order to save time” to “Extra costs incurred in order to avert or...

 • § 16-12. Samtidige reparationer

  Hvis der bliver udført reparationsarbejder på en skade, der omfattes af denne tidstabsforsikring samtidig med:

  1. reparationsarbejder som skyldes et andet havari dækket under denne eller en anden tidstabsforsikring, og/eller
  2. arbejder der ikke omfattes af nogen tidstabsforsikring, men som er:
   • udført for at opfylde pålæg givet af klassifikationsselskabet, eller
   • nødvendige af hensyn til fartøjets evne til at opfylde kravene til teknisk og operativ sikkerhed eller dets kontraktforpligtigelser, eller
   • relateret til ombygning af fartøjet,

  skal den fælles tid som falder udenfor selvrisikoperioden fordeles som følger:

  1. Hvor fælles tid falder udenfor selvrisikoperioden for alle havarier, og intet arbejde omfattet af stk. 1 punkt 2 er udført samtidigt, skal den fælles tid fordeles ligeligt mellem alle havarier.
  2. Hvor fælles tid falder udenfor selvrisikoperioden for alle havarier, men reparationsarbejderne er udført samtidigt med arbejder omfattet af stk. 1 punkt 2, skal halvdelen af den fælles tid fordeles ligeligt mellem alle havarier.
  3. Hvor fælles tid falder indenfor selvrisikoperioden for en eller flere havarier, men udenfor selvrisikoperioden for andre havarier, skal halvdelen af sådan tid fordeles ligeligt mellem de havarier hvor selvrisikoperioden er udløbet, uanset om arbejder omfattet af stk. 1 punkt 2 har været udført samtidigt.


  Ved anvendelse af reglerne i stk. 1 skal hver enkelt kategori af arbejde anses for at være pågået i det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis hver kategori af arbejde var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor arbejderne blev påbegyndt. Medmindre forholdene klart udpeger et andet tidspunkt, antages alle kategorier af arbejde at være påbegyndt ved fartøjet ankomst til værftet. Den forsinkelse, som måtte opstå, fordi flere kategorier af arbejder er blevet udført samtidigt, skal belastes alle kategorier i forhold til det antal dage, arbejderne ville have krævet, hvis de var blevet udført separat, regnet fra det tidspunkt, hvor hver enkelt kategori af arbejde blev påbegyndt. Assurandørens ansvar kan dog ikke overstige det beløb, som skulle have været betalt, hvis den kategori af arbejde for hvilken assurandøren er ansvarlig var blevet udført separat.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  The wording of the provision was substantially amended in the 2023 Version, and previous sub-clauses 1 to 3 are replaced by a new sub-clause 1. Sub-clause 2 corresponds with previous sub-clause 4, and has only a minor amendment necessitated by re-arranging the previous sub-clauses 1 - 3 into the...

 • § 16-13. Tidstab efter afslutning af en reparation

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tidstab efter afsluttet reparation, alene for tidstab:

  • indtil fartøjet kan genoptage aktiviteten under den aftale, der var i kraft på havaritidspunktet,
  • indtil fartøjet, der benyttes i linjefart som følger en fast rute eller som opererer i et fastlagt geografisk område, kan genoptage aktiviteten,
  • ved forsejling af fartøjet til den første lasteplads under en aftale, der var bindende indgået før havaritidspunktet,
  • indtil passagerfartøjer kan genoptage virksomheden, dog begrænset til fjorten dage.


  For tidstab efter afslutning af reparationen gælder § 16-10 ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. Further amendments were made in 2023 to the provision and the Commentary. Sub-clause 1, first sentence is amended from “After repairs have been completed, the insurer shall only be liable for loss of time:” to “ The insurer is not liable for loss of...

 • § 16-14. Reparationer efter udløbet af forsikringsperioden

  Tidstab, som påbegyndes efter udløbet af forsikringsperioden, erstattes efter reglerne i § 16-5, selvom dagsbeløbet efter § 16-6 er aftalt, såfremt dette leder til lavere erstatning.

  Assurandøren er ikke ansvarlig for tidstab, der bliver påbegyndt mere end to år efter udløbet af forsikringsperioden.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This provision was amended in 2023. The previous sub-clause 1 became sub-clause 2 and vice versa. In the previous versions both sub-clauses referred to “loss of time resulting from a stay at a repair yard that commences”. This was amended by deleting the reference to the repair yard, now simply...

 • § 16-15. Assurandørens ansvar når fartøjet overdrages til ny ejer

  Når en overdragelse til ny ejer har været forsinket som følge af en skade eller en hændelse dækket under § 16-1, er assurandøren ansvarlig for forsikredes rentetab vedrørende salgssummen baseret på rentefoden i § 5-4 stk. 3, samt for besætningens hyre og kostpenge, selvom fartøjet ikke ville have haft indtægt under udsættelsen. Dog er assurandøren ikke ansvarlig for tid, som under alle omstændigheder ville være gået tabt i forbindelse med overdragelse af ejerskab.

  Erstatning efter stykke 1 skal ikke være højere end erstatningen beregnet på grundlag af forsikringssummen pr. døgn og den tid, leveringen var udsat med fradrag for aftalt selvrisikoperiode. Selvrisikoperioden regnes i løbende dage, selvom rentetabet er forskelligt fra forsikringssummen pr. døgn. Der kan ikke kræves erstatning for tidstab efter afsluttet reparation, undtagen for tidstab under forsejling efter reparation. Hvis forsejlingen medfører tidsbesparelse for den forsikrede vil en tilsvarende tid blive fratrukket.

  Forsikredes krav mod assurandøren kan ikke overdrages til ny ejer. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  This Clause and its Commentary was amended in the 2023 Version. Sub-clause 1 was amended from reading: “When damage to the vessel is repaired in connection with a transfer of ownership, the insurer shall not be liable for time that would in any event have been lost in connection with the said...

 • § 16-16. Forholdet til andre assurandører og fælleshavari

  Reglerne om dækningskrav i § 5-13 skal anvendes ligeledes på:

  • forsikredes krav om erstatning af tidstab og erstatning af driftsudgifter under flytning til værft i medfør af § 12-11 eller § 12-13, eller tilsvarende bestemmelser i sådanne andre betingelser som fartøjets kaskoforsikring er dækket på, og
  • de krav, forsikrede for øvrigt måtte have på at få tabet erstattet af en anden assurandør eller i fælleshavari.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 Version. The Commentary was further amended in 2023. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss of hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party...