Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Redningsforanstaltninger m.v.

 • § 3-29. Forsikredes pligt til at underrette assurandøren om havari

  Hvis et havari truer med at indtræffe eller er indtruffet, skal forsikrede uden unødigt ophold underrette assurandøren, og holde denne underrettet om den videre udvikling.

  Forsikrede og fartøjets fører er forpligtet til at underrette assurandøren til søforklaringer og besigtigelser, der afholdes i anledning af havariet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-29. Duty of the assured to notify the insurer of a casualty

  This Clause is identical to Cl. 52 of the 1964 Plan and corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). Under sub-clause 1 , the insured has a duty to inform the insurer when a "casualty threatens to occur or has occurred". The rule corresponds to Nordic ICAs, but the duty ...

 • § 3-30. Forsikredes pligt til at afværge og begrænse tabet

  Hvis et havari truer med at indtræffe eller er indtruffet, skal forsikrede gøre det som med rimelighed kan forventes af den forsikrede for at afværge eller begrænse tabet. Inden den forsikrede træffer sine foranstaltninger, skal den forsikrede, såfremt der er lejlighed til det, rådføre sig med assurandøren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-30. Duty of the assured to avert and minimise loss

  This Clause corresponds to Cl. 53 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). The first sentence imposes on the assured a duty to avert or minimise the loss, while the second sentence requires the assured to consult with the insurer. The provision corresponds ...

 • § 3-31. Virkningen af at forsikrede forsømmer sine pligter

  Undlader forsikrede forsætligt eller groft uagtsomt at opfylde sine pligter efter § 3-29 eller § 3-30, svarer assurandøren ikke for større tab end det må antages, at assurandøren ville have haft at dække, såfremt pligten var blevet opfyldt.

  Tilsvarende gælder, hvis fartøjets fører forsømmer sine pligter efter § 3-29.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-31. Consequences of the insured neglecting its duties

  This Clause corresponds to Cl. 54 of the 1964 Plan and the relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs). If the assured neglects his duty to report a casualty under Cl. 3-29 or implement measures to avert or minimise the loss under Cl. 3-30, the insurer shall be free from liability for...