Translations

Scroll to the top

Afsnit 3: Sikkerhedsforskrifter

 • § 3-22. Sikkerhedsforskrifter

  Med sikkerhedsforskrifter forstås påbud om forholdsregler for at forebygge tab givet af offentlig myndighed, fastsat i forsikringsaftalen, givet af assurandøren med hjemmel i forsikringsaftalen eller givet af klassifikationsselskabet. 

  Periodiske besigtigelser fastsat af offentlig myndighed eller klassifikationsselskabet udgør en sikkerhedsforskrift efter stykke 1. Sådanne besigtigelser skal foretages indenfor de fastsatte tidsrammer.

  Når den forsikrede etablerer det Safety Management System som er nødvendigt for at opfylde forsikredes pligt til at overholde International Safety Management Code som vedtaget af IMO, skal den forsikrede sikre at systemet inkluderer instruktioner og procedurer for anvendelse og overvågning af smøreolie, kølevand og kedel fødevand. §3-25, stykke 2, skal ikke være gældende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-22. Safety regulations

  Sub-clause 3 was deleted in 2016, see further the amended Cl. 3-15 with its Commentary, and a new sub-clause 3 was provided. The Commentaries were also amended in 2016. Sub-clause 1 defines safety regulations as “rules concerning measures for the prevention of loss”. A fundamental requirement in...

 • § 3-23. Assurandørens ret til at forlange besigtigelse af fartøjet

  Assurandøren er berettiget til til enhver tid i forsikringsperioden at undersøge, om fartøjet opfylder de påbud om teknisk og operativ sikkerhed, der er givet af offentlig myndighed eller af klassifikationsselskabet. Hvis der er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen, kan assurandøren forlange, at lasten helt eller delvist skal losses.

  Nægter forsikrede at lade assurandøren foretage sådan undersøgelse, svarer assurandøren herefter kun i den udstrækning forsikrede godtgør, at tabet ikke skyldes mangler ved fartøjet, der ville være blevet opdaget.

  Hvis undersøgelsen ikke er foranlediget af et havari eller andet lignende forhold, der omfattes af forsikringen, skal assurandøren erstatte forsikrede så vel dennes omkostninger som det tab, forsikrede lider som en følge af undersøgelsen, medmindre det viser sig, at påbuddene om teknisk og operativ sikkerhed ikke er opfyldt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-23. Right of the insurer to demand a survey of the vessel

  Sub-clause 1 gives the insurer authority to demand a survey of the vessel at any time during the insurance period for the purposes of ascertaining that the vessel meets the technical and operational safety regulations that are prescribed by public authorities or by the classification society. The...

 • § 3-24. (åben)

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-24. (open)

  In earlier versions of the 1996 Plan, this provision contained rules on safety regulations. In the 2007 version, the Clause was moved to Cl. 3-22 and in that connection slightly amended.

 • § 3-25. Overtrædelse af sikkerhedsforskrifter

  Hvis en sikkerhedsforskrift er overtrådt, svarer assurandøren kun i den udstrækning at tabet ikke er en følge af overtrædelsen, eller hvis den forsikrede ikke har overtrådt sikkerhedsforskrifterne uagtsomt. Dette gælder dog ikke, hvis forsikrede er fører af fartøjet eller medlem af dets besætning, og den forsømmelse, forsikrede har gjort sig skyldig i, er begået i tjeneste som søfarende.

  Hvis overtrædelsen angår en speciel sikkerhedsforskrift fastsat i forsikrings-aftalen, skal forsømmelse udvist af nogen, der på forsikredes vegne er forpligtet til at overholde forskriften eller påse at den bliver fulgt, ligestilles med forsikredes egen forsømmelse.

  Assurandøren har bevisbyrden for at en sikkerhedsforskrift er overtrådt, undtagen i de tilfælde, hvor det forsikrede fartøj springer læk mens det flyder. Den forsikrede har bevisbyrden for at denne ikke har overtrådt en sikkerhedsforskrift uagtsomt, samt at der ikke foreligger årsagssammenhæng mellem overtrædelse af sikkerhedsforskrifter og den ulykkelige hændelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-25. Breach of safety regulations

  The Commentary was amended in 2016.  Under sub-clause 1, first sentence , the assured will lose insurance cover if he can be blamed for breaching the safety regulation and there is a causal connection between the breach and the loss. The sanctions may be applied to all forms of negligence. In oce...

 • § 3-26. Oplagte fartøjer

  For fartøjer, der skal lægges op, skal der udarbejdes en særskilt plan for oplægningen, der skal fremlægges for assurandøren til godkendelse. Er dette ikke udført, eller er planen for oplægningen ikke fulgt under oplægning, gælder § 3-25 stykke 1 tilsvarende.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-26. Vessels laid up

  The Commentary was amended in 2016. The provision introduces safety regulations for vessels that are laid up; the insurer may also invoke other safety regulations, in so far as they are applicable to situations where vessels are laid up. The first sentence imposes on the assured an obligation to...

 • § 3-27. Assurandørens opsigelsesret

  Assurandøren kan opsige forsikringen med fjorten dages varsel, dog tidligst til ophør ved fartøjets ankomst til nærmeste sikre havn efter assurandørens anvisning, når:

  • fartøjet på grund af uheldig konstruktion, svækkelse, havari eller lignende forhold ikke opfylder sikkerhedsforskrifter om teknisk og operativ sikkerhed,
  • en sikkerhedsforskrift af væsentlig betydning er forsætligt eller groft uagtsomt overtrådt af forsikrede eller af nogen, der på dennes vegne er forpligtet til at overholde forskriften eller påse, at den bliver fulgt. 
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-27. Right of the insurer to cancel the insurance

  This Clause was amended in the 2007 version, in connection with the revocation of the former Cl. 3-22 on unseaworthiness. The provision corresponds to relevant Nordic Insurance Contracts Acts, but contains no explicit requirement that the cancellation must be reasonable in order for the...

 • § 3-28. Kontraktbetingelser

  Assurandøren kan bestemme, at der ved kontraktslutning i forbindelse med driften af det forsikrede fartøj skal anvendes bestemte betingelser eller at bestemte betingelser ikke skal anvendes. Dette kan gøres generelt eller for en bestemt havn eller fart.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 3-28. Terms of contract

  This Clause corresponds to earlier versions of the 1996 Plan. The provision gives the insurer authority to impose safety regulations during the period of insurance, cf. Cl. 3-22, sub-clause 1. The rule is of particular significance for the hull insurer’s cover of collision liability, e.g., in...