Translations

Scroll to the top

Afsnit 4: Totaltab

 • § 15-10. Forholdet til kapitel 11

  Bestemmelserne i dette afsnit kommer i tillæg til bestemmelserne i kapitel 11.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-10. Relationship to Chapter 11

  The provision is, strictly speaking, unnecessary, but it does provide an appropriate bridge between Chapter 11 and the other rules in the Section.

 • § 15-11. Indgreb fra fremmed statsmagt, sørøveri

  Er fartøjet frataget forsikrede ved indgreb fra fremmed statsmagt, som assurandøren svarer for efter § 2-9, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, hvis fartøjet ikke er frigivet inden tolv måneder fra den dag, hvor indgrebet fandt sted.

  Er fartøjet taget af sørøvere eller frataget forsikrede ved lignende retsstridigt indgreb, som assurandøren svarer for efter § 2-9, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, hvis fartøjet ikke er kommet til rette inden tolv måneder fra den dag, hvor indgrebet fandt sted.

  Hvis det inden udløbet af de frister, der er nævnt i stykke 1 og 2, er på det rene, at forsikrede ikke vil få fartøjet tilbage, kan den forsikrede straks kræve erstatning for totaltab.

  Hvis forsikrede har fremsat krav om erstatning for totaltab og de fastsatte frister er udløbet, er det uden betydning for forsikredes krav, at fartøjet senere bliver frigivet.

  § 11-8 og § 11-9 gælder ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-11. Intervention by a foreign State power, piracy

  Sub-clauses 1 and  2 were amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 states that the assured is entitled to total loss compensation if the vessel is taken from the assured due to intervention by a foreign State power and the assured has not received it back within twelve  months. The time-limit wa...

 • § 15-12. Indespærring

  Hvis fartøjet som følge af indespærring er forhindret i at forlade en havn eller et lignende afgrænset område, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab, hvis forhindringen ikke er ophørt inden tolv måneder fra den dag, hvor den indtraf.

  Bestemmelserne i § 15-11 stykke 3, 4 og 5 finder ligeledes anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-12. Blocking and trapping

  Sub-clause 1 gives the assured a right to total loss compensation when the vessel is prevented from leaving port, etc., as a result of a war risk, and the hindrance lasts for over 12 months. The provision is aimed primarily at cases where the hindrance is of a physical nature, for example, when t...

 • § 15-13. Påtvunget ophold m.v.

  Hvis fartøjet har været ude af indtægtsgivende virksomhed i mere end seks måneder som følge af pålæg fra assurandøren, jf. § 15-4, kan forsikrede kræve erstatning for totaltab.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-13. Restrictions imposed by the insurer

  The provision confers on the assured entitlement to total loss compensation when restrictions imposed by the insurer prevent the vessel from earning income for a period of over six months. This provision is related to the loss of hire cover, see Cl. 15-18. When the assured is covered for loss of...