Translations

Scroll to the top

Afsnit 1: Almindelige regler om krigsforsikringens omfang

 • § 15-1. Farefeltet

  Forsikringen omfatter krigsfare, jf. § 2-9.

  Hvis en forsikring mod fare på søen er suspenderet under forhold som nævnt i § 3-19, omfatter forsikringen også fare på søen, jf. § 2-8.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-1. Perils covered

  Sub-clause 2 was edited in 2016 by deleting the word “are”. Sub-clause 1 sets out the perils covered under the war risks insurance and is, strictly speaking, unnecessary, since the same effect follows from the general part of the Plan. For pedagogical reasons, however, it is a logical step to hav...

 • § 15-2. Forsikrede interesser

  Under henvisning til § 15-3 omfatter forsikringen:

  • totaltab og skade, jf. kapitel 10-12 samt afsnit 4 og 5 herunder,
  • kollisionsansvar, jf. kapitel 13,
  • kaskointeresse/fragtinteresse, jf. kapitel 14,
  • tidstab, jf. kapitel 16 samt afsnit 6 herunder,
  • rederansvar (P&I), jf. afsnit 7 herunder inklusiv erhvervsskader mv.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-2. Interests insured

  As a starting point all the interests listed in Cl. 15-2 can be part of a war risks cover based on Chapter 15, but in order to get this comprehensive war risks cover the parties must agree in each individual contract which interests that shall be included in the cover, see further Cl. 15-3.

 • § 15-3. Forsikringssum

  Dækning af de enkelte interesser som nævnt under § 15-2 er betinget af, at parterne har vedtaget en separat forsikringssum for hver enkel interesse. I tilfælde af tidstabsforsikring skal forsikringsaftalen ligeledes oplyse det erstatningsberettigede dagsbeløb, pr. dag, jf. § 16-5 og § 16-6, selvrisikoperioden jf. § 16-7, samt antal dækkede dage pr. skade og i alt, jf. § 16-1 stykke 3.

  Medmindre andet er aftalt gælder følgende forsikringssummer:

  • Forsikringssummen i henhold til § 15-2 (e) for rederansvar (P&I) og erhvervsskadeforsikring er den totale forsikringssum for interesser forsikret under § 15-2 (a) og (c). Indenfor denne kombinerede forsikringssum dækkes omkostninger påløbet for at undgå tab under afsnit 7-8. Bestemmelsen i § 4-18 finder ikke anvendelse.
  • Forsikringssummen for § 15-2 (b) kollisionsansvar skal være lig med forsikringssummen for § 15-2 (a) med tillæg af forsikringssummen for § 15-2 (c) kaskointeresse, jf. § 14-1 (b).
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-3. Sum insured

  The reference to Cl. 14-1 (a) was corrected in 2016 to Cl. 14-1 (b). Cl. 4-18 is not set aside by Cl. 15-3 apart from what is expressly stated in sub-clause 2 (a), see further below. Cl. 15-3 sub-clause 1 requires that a separate sum insured is agreed and inserted in the individual contract of...

 • § 15-4. Sikkerhedsforskrifter

  Assurandøren kan gennem specielle sikkerhedsforskrifter (jf. § 3-22) give pålæg om bl.a. følgende forhold i forsikringsperioden:

  • at fartøjet ikke skal tiltræde en planlagt rejse eller fuldføre en pågående rejse,
  • at fartøjet skal eller ikke skal følge en bestemt rute,
  • at fartøjet skal deviere, flyttes fra en havn til en anden, eller blive liggende i en bestemt havn,
  • at fartøjet ikke skal føre last af en bestemt type eller visse passagerer,
  • at fartøjet skal eller ikke skal følge påbud givet af fremmed statsmagt,
  • at forsikrede uden ubegrundet ophold skal give oplysninger om fartøjets position, om rejser fartøjet udfører eller skal udføre, om afgangs- og ankomsttid, lastens art, rejserute, befragtningsforhold m.v., samt om eventuelle ændringer i tidligere givne oplysninger om sådanne forhold.


  Ved  overtrædelse af fastsatte sikkerhedsforskrifter gælder § 3-25, stykke 2, ligeledes.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 15-4. Safety regulations

  Sub-clause 2 was amended in 2016 by deleting the references to Cl. 3-25, sub-clause 1. Sub-clause 1 gives the insurer the right to stipulate safety regulations while the insurance is running. The regulations will, in reality, be an instruction to the assured to do or refrain from doing certain...