Translations

Scroll to the top

Kapitel 6: Præmie

 • § 6-1. Præmiebetaling

  Forsikringstageren er ansvarlig for præmien. Når ikke andet er aftalt, forfalder præmien ved påkrav.

  Hvis præmien ikke betales ved forfald, betales der morarente efter samme rate som i § 5-4, stykke 4.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-1. Payment of premium

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Under sub-clause 1, first sentence , the person effecting the insurance is "liable to pay the premium". The premium may, however, be paid by another party, for example the assured. The key point of the provision is thus that responsibility for the payment...

 • § 6-2. Assurandørens ret til at opsige forsikringen ved manglende præmiebetaling

  Hvis en præmie ikke er betalt til tiden, kan assurandøren opsige forsikringen med fjorten dages varsel.

  Bliver præmien betalt inden udløbet af fristen, får opsigelsen ingen virkning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-2. Right of the insurer to cancel the insurance in the event of non-payment of premium

  The provision corresponds to the Norwegian Insurance Contracts Act (ICA) Section 5-2, with the difference that the ICA provision contains detailed rules on obligatory premium reminders, cf. also Cl. 114 of the 1964 Plan, and rules on protection of the person effecting the insurance if the...

 • § 6-3. Præmie ved totaltab

  Når assurandøren udbetaler erstatning for totaltab, eller udbetaler forsikringssummen efter § 4-21, har denne krav på hele den aftalte præmie.

  Skyldes totaltabet helt eller delvis en fare, der ikke omfattes af forsikringen, kan forsikringstageren for den del af forsikringssummen, der ikke kommer til udbetaling, kræve en præmiereduktion, som svarer til den tid, assurandøren ikke har båret risikoen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-3. Premium in the event of total loss

  Sub-clause 1 is identical to Cl. 116 of the 1964 Plan, and is in line with established international practice in shipowners' insurance to the effect that the full premium is to be paid for the current insurance year when a total loss has occurred. In loss-of-hire insurance, total loss occurs when...

 • § 6-4. Præmietillæg, når forsikringen bliver forlænget

  I tilfælde som nævnt i § 10-10, kan assurandøren kræve præmietillæg i forhold til den tid, forsikringen er blevet forlænget.

  Hvis det ved udløbet af forsikringsperioden er usikkert om erstatning for totaltab vil blive krævet efter § 11-2 stykke 2, § 11-7 eller § 15-11, og fartøjet senere hen bliver bjærget eller kommer til rette, kan præmietillæg først kræves fra det tidspunkt, hvor forsikrede eller nogen på forsikredes vegne fik rådighed over fartøjet.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-4. Additional premium when the insurance is extended

  Sub-clause 1 must be viewed in connection with the right to an extension of the insurance period. The provision is of significance in relation to both hull insurance and the separate insurance for total loss, cf. reference to the hull insurance rules in Cl. 14-3. If, after arriving in port, the...

 • § 6-5. Præmiereduktion

  Bliver forsikringsperioden kortere end aftalt, eller forsikringen har været ude af kraft i en periode, kan forsikringstageren kræve en præmiereduktion, der svarer til forsikringsperiodens forkortelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-5. Reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 121 of the 1964 Plan and relevant Nordic Insurance Contracts Acts (Nordic ICAs) relating to termination of the insurance during the insurance period. The term “insurance period” must be interpreted here as the expiry of the agreed insurance period regardless of...

 • § 6-6. Præmiereduktion ved oplægning og lignende ophold

  Ligger fartøjet i forsikringsperioden mindst 30 dage uafbrudt på ét sted, uden last ombord, kan forsikrede kræve forhandlinger om præmiereduktion (ristorno).

  Assurandøren har krav på fuld præmie under opholdet når:

  • fartøjet er forsikret på betingelser som nævnt i § 10-5 til § 10-6,
  • assurandøren senere, efter § 6-3, får krav på hele den aftalte præmie.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-6. Reduction of premium when the vessel is laid up or in similar situations

  Cl. 122 of the 1964 Plan did not contain any basis for a return of premium, but stated that if the parties had entered into an agreement on the matter, the premium reduction was to be calculated according to the rules in clauses 123-125. These rules were modified somewhat in the Special Condition...

 • § 6-7. Krav om præmiereduktion

  Krav om nedsættelse eller tilbagebetaling af præmie efter reglerne i dette kapitel bortfalder, såfremt det ikke fremsættes inden seks måneder efter udløbet af forsikringsåret, eller den aftalte forsikringstid, såfremt denne er kortere end ét år. Er kravet afhængigt af den brug, der har været gjort af fartøjet, skal forsikringstageren fremlægge informationer om fartøjets anvendelse.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 6-7. Claim for a reduction of premium

  This Clause corresponds to Cl. 126 of the 1964 Plan. Cl. 126 of the 1964 Plan contained deadlines for the bringing of claims for a reduction of premium, but made no provision for sanctions if the deadline was not complied with. The deadline provision has, accordingly, been amended to become a pur...