Translations

Scroll to the top

Afsnit 2: Kaskoforsikring

 • § 20-6. Forholdet til kapitlerne 10-13

  Bestemmelserne i kapitlerne 10-13 gælder med de ændringer, der følger af dette afsnit. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-6. The relationship to Chapters 10-13

  The provision states that for hull insurance the rules of Chapters 10 to 13 apply, with such amendments as follow from this Section.

 • § 20-7. Kasko- og fragtinteresseforsikring/jf. § 10-12

  I stedet for § 10-12 gælder: 
  Hvis forsikrede får udbetalt erstatning under en interesseforsikring, reduceres kaskoassurandørens ansvar tilsvarende, medmindre kaskoassurandøren på forhånd har samtykket i, at der tegnes sådan forsikring.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-7. Hull and freight-interest insurance/Ref. Clause 10-12

  The hull insurer may consent to the effecting of interest insurance. In that event, the reduction rule will only apply to interest insurances which are larger than what the hull insurer has consented to.

 • § 20-8. Kondemnation/jf. § 11-3

  I stedet for § 11-3 stykke 2 første punkt gælder:
  Fartøjet er kondemnabelt, når det har så omfattende havariskader, at omkostningerne ved at reparere det vil udgøre mindst 90 % af forsikringsværdien, eller af fartøjets værdi i repareret stand, såfremt den er højere end forsikringsværdien.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-8. Condemnation/Ref. Clause 11-3

  The condemnation limit is 90 % in relation to Cl. 11-3. A limit of 80 % is too advantageous when taking into account that the average age of the fleet is far higher today than 30-40 years ago, that the international marine insurance market relies on a condemnation limit of 100 %.

 • § 20-9. Skrogskader på fartøjer, som ikke er bygget i stål/jf. § 12-1

  Ved skrogskader på fartøjer, som ikke er bygget i stål, svarer assurandøren ikke for:

  • kølbugt eller skader, der er en følge af kølbugt. Det samme gælder for værdiforringelse ved at udbedring ikke finder sted, 
  • skade, der er en følge af stød mod eller berøring af is, undtagen hvis fartøjet har rimelig is-klasse eller et certifikat fra den relevante autoritet, eller dette er skriftligt aftalt med assurandøren eller udtrykkeligt nævnt i policen.
  • kalfatring af skrog og dæk.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-9. Damage to the hull of vessels which are not built of steel/Ref. Clause 12-1

  Sub-clause 1 (a)  is first and foremost relevant to insurance of vessels deserving of preservation. Sub-clause 1 (b)  is not intended to cover more unforeseeable forms of striking against ice, e.g. where an ice floe has drifted out from a branch of a fjord to an open area of water where there is...

 • § 20-10. Begrænset maskinskadedækning

  Medmindre andet er aftalt, svarer assurandøren kun for skade på:

  • maskineri med tilbehør,
  • rørledninger og elektriske ledninger uden for maskineriet, og
  • elektronisk udstyr

  såfremt skaden er en følge af, at fartøjet har været udsat for sammenstød, stød, jordskælv, eksplosion undtagen opstået i områder som indeholder maskineri eller batteripakker, brand eller, at fartøjet er sunket eller kæntret, eller at fartøjet er blevet fyldt med vand som følge af brud på slange eller rør ombord på fartøjet, under forudsætning af at bruddet ikke skyldes tæring eller alder. Skader på elektronisk udstyr, der skyldes hårdt vejr skal dog erstattes, når der ved samme havari er opstået sådanne skader på skrog eller overbygning.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-10. Limited cover of damage to machinery

  In Version 2023, a new term for “engine room” was introduced, cf. Cl. 12-16 with commentaries. Cl. 20-10 is identical to Cl. 17-13.  The Clause provides limited cover for damage to machinery. On the other hand, extended cover for damage to machinery may be effected in accordance with Cl. 17-18. T...

 • § 20-11. Omkostninger for at spare tid/jf. § 12-7, § 12-8, § 12-11 og § 12-12

  Assurandøren svarer ikke for omkostningerne ved:

  • en midlertidig reparation i medfør af § 12-7 stykke 2 ud over den besparelse, assurandøren opnår ved at den endelige reparation bliver udsat,
  • at forsikrede i medfør af § 12-8 påskynder reparationsarbejdet ved ekstraordinære foranstaltninger for at begrænse sit tidstab,
  • reparation og flytning i medfør af § 12-12 stykke 2 ud over det beløb, der ville være blevet erstattet, hvis det laveste korrigerede tilbud var blevet antaget, eller for tidstabet i medfør af § 12-11 stykke 2.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-11. Costs incurred in saving time/Ref. Clause 12-7, Clause 12-8, Clause 12-11 and Clause 12-12

  The provision excludes the time-loss element in the ordinary hull conditions from the cover under the coastal hull insurance conditions. 

 • § 20-12. Fradrag/jf. § 12-15, § 12-16 og § 12-18

  • Isfradrag, jf. § 12-15:
   Skade, som skyldes stød mod eller berøring med is er dækket efter fradrag af selvrisiko i henhold til forsikringsaftalens bestemmelser.
  • Elektronisk udstyrsfradrag:
   Skade på elektronisk udstyr erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen.
  • Maskinfradrag, jf. § 12-16:
   Skade på maskine etc. erstattes med fradrag som nævnt i forsikringsaftalen.
  • Selvrisiko, jf. § 12-18:
   For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.
  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-12. Deductions/Ref. Clause 12-15, Clause 12-16 and Clause 12-18

  Sub-clause (a)  refers to ice damage. According to the 2013 Plan the deduction will be the subject of individual negotiations where inter alia the strength of the hull and ice class will be taken into account. According to the Plan, the deduction applies only to partial damage in accordance with...

 • § 20-13. Sammenstødsansvar/jf. § 13-1

  Foruden begrænsningerne i § 13-1 stykke 2 gælder:
  Assurandøren dækker ikke ansvar i medfør af § 13-1 for skade på eller tab af fisk eller indretning for opbevaring af levende fisk, når skaden eller tabet sker i forbindelse med anløb af pågældende indretning. Med et anløb menes ankomst, ankring, arbejdsudførelse, losning, lastning og afgang. 

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 20-13. Collision liability/Ref. Clause 13-1

  “By a call is meant arrival, anchoring, working, discharging, loading and leaving”, it is made clear that the insurance does not cover any collision liability to the relevant structure or any fish contained therein during the whole period when the insured vessel is calling at the structure. The...