Translations

Scroll to the top

Kapitel 7: Medforsikring af panthaver

 • § 7-1. Panthaverens ret mod assurandøren

  Hvis den interesse, forsikringen gælder, er pantsat, beskytter forsikringen også panthaverens interesse, dog således at assurandøren kan påberåbe sig reglerne om identifikation i § 3-36 til § 3-38.

  Er der givet meddelelse til assurandøren om pantsættelsen, finder reglerne i § 7-2 til § 7-4 anvendelse. Såfremt co-assurandørerne er repræsenteret af en hovedassurandør, er det tilstrækkeligt at sådan meddelelse er givet til hovedassurandøren, cf. § 9-2, stk. 3 (a). Meddelelsen får virkning, når den kommer frem til assurandøren eller hovedassurandøren.

  Assurandøren skal informere panthaveren om, at assurandøren er blevet informeret om pantet, som følge af stk. 2 ovenfor. Såfremt co-assurandørerne er repræsenteret af en hovedassurandør og hovedassurandøren har modtaget sådan information, skal hovedassurandøren formidle dette til panthaveren.

  Enhver særlig anmodning fra panthaver om at blive inkluderet i forsikringsaftalen ud over de bestemmelser der fremgår af § 7-2 til § 7-4 skal ikke være gældende, undtagen og indtil de er særskilt accepteret af assurandøren. Hvis co-assurandørerne er repræsenteret af en hovedassurandør, er hovedassurandøren berettiget til at acceptere sådanne særlige anmodninger på vegne af co-assurandørerne, forudsat at disse særlige anmodninger er indenfor sædvanlig markedspraksis i henhold til § 9-2 stk. 3 (b).

  Såfremt et fartøj er forsikret som en del af en flåde, skal hvert fartøj herunder anses som separat forsikret i forhold til: (i) ændring eller opsigelse (cf. § 7-2) og (ii) modregning (cf. § 7-4 stk. 6).

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. In the 2023 revision, sub-clauses 2 and 3 were amended, new sub-clauses 4 and 5 were added, and the Commentary to sub-clause 1 was amended. Sub-clause 1 states that the mortgagee's interest is automatically covered. As explained above in the...

 • § 7-2. Ændring og opsigelse af forsikringsaftalen

  Hvis forsikringsaftalen er ændret eller opsagt, gælder dette ikke i forhold til panthaveren, medmindre assurandøren har varslet panthaveren særskilt om forholdet med mindst fjorten dages varsel. Dette gælder imidlertid ikke ved krigsforsikring, jf. § 15-8 stykke 1 andet punkt.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless the mortgagee has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's...

 • § 7-3. Havaribehandling, erstatningsberegning m.v.

  De afgørelser, der er nødvendige i anledning af havarier, erstatningsberegninger, krav mod tredjepart eller sikkerhedsstillelse for tab eller ansvar dækket af forsikringen, kan ske uden panthavers medvirken.

  Retten til erstatning for totaltab kan ikke frafaldes helt eller delvis til skade for panthaveren.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  Sub-clause 1 was amended in the 2023 revision. The common practice in marine insurance is that handling of claims etc. is carried out by the person effecting the insurance or the assured who operates the vessel. It would be inefficient and administrative burdensome to involve the mortgagee in eve...

 • § 7-4. Udbetaling af erstatningen

  Ved totaltab skal panthaverens interesse dækkes først.

  Erstatning for skade, som for ét enkelt havari overstiger 5 % af forsikringssummen, eller som ellers aftalt, kan assurandøren kun betale uden samtykke fra panthaveren mod kvitteret regning for udført reparation. Er fartøjet forsikret mod samme fare hos flere assurandører, gælder denne begrænsning for de samlede udbetalinger fra assurandørerne.

  Erstatning efter § 12-1, stykke 4 og § 12-2 kan ikke udbetales uden samtykke fra panthaveren.

  Erstatning for tidstab kan ikke udbetales uden samtykke fra en panthaver, der har pant i fartøjets fragtindtægter.

  Ansvar overfor en tredjepart, som assurandøren svarer for, kan kun udbetales mod kvittering fra tredjeparten. Såfremt hovedassurandøren har stillet sikkerhed iht. § 7-3 stk. 1, er § 9-7 stk. 2 gældende.

  Uden panthaverens samtykke kan assurandøren kun modregne krav, der udspringer af forsikringsforholdet for pågældende fartøj, og der er forfalden i løbet af de sidste to år før udbetalingen.

  View Commentary Go to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Clause was amended in the 2023 revision. Sub-clause 1 gives the mortgagee «priority» in the event of total loss of a vessel, provided that the insurer is notified about the mortgage cf. Cl. 7-1, sub-clause 2. According to Cl. 7-1, sub-clause 2, the provision applies regardless who made the...